nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (IX.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-09-27 - 2016-09-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (IX.26.) Ör. számú rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja.


1. §

A R. 9. § (4) bekezdése az alábbira módosul:

„(4) A temetőn belül az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybe vétele kötelező:

a) sírásással,

b) csontfelszedéssel, exhumálással,

c) elhunyt, illetve urna átadás-átvételével,

d) elhunyt hűtésével, tárolásával,

e) kegyeleti áru valamint elhunyt ravatalozáshoz történő előkészítésével,

f) ravatalozással, ravatalozó használatával,

g) a temetőben az erre a célra rendszeresített szállítójárművek igénybe vételével,

h) koporsó, fejfa feliratozásával,

i) koszorú tartók használatával

j) harangozással,

k) halott sírba helyezésével (hantolással), a szomszédos sír fóliázásával (letakarás)

kapcsolatos feladatok ellátására.”


2. §

(1) A R. 1. és 2. számú melléklete az 1. és 2. számú mellékletre módosul.

(3) A R. kiegészül a 3. számú melléklet szerint.


3. §

Hatályát veszti a R. 5. § (4) bekezdése, 7. § (2) bekezdése, a 9. § (3) bekezdése és a 10. § (3) és (4) bekezdése.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályt veszti.


            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1,2,3 számú melléklet
20.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!