nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-05 - 2014-12-31
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye


1. §


(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)


(2) Az önkormányzat székhelye: Hajdúsámson, Szabadság tér 5. irányítószám: 4251


(3) Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 12 fő.


(4) A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal)


2. A képviselő-testület szervei


2. §


A képviselő-testület – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdésében meghatározott – szervei:


 1. a polgármester
 2. a képviselő-testület e rendeletben meghatározott bizottságai
 3. a jegyző
 4. a polgármesteri hivatal
 5.  Sámsonkerti Részönkormányzat
 6.  Martinkai Részönkormányzat


3. Az önkormányzat feladat- és hatásköre


3. §


(1) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatai ellátása mellett a Mötv.-ben meghatározott szabályok szerint önként vállalhatja további feladat- és hatáskörök ellátását.


(2) Feladat- és hatáskör önkéntes vállalásáról szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell a rendelkezésre álló költségvetési források megjelölését.


(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárás folytatható le, melynek keretében, ha az jelentős költségkihatással jár külső szakértő szakmai közreműködése is igénybe vehető.


(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester vagy a jegyző gondoskodik.


(5) A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreinek felsorolását az SzMSz 1. számú melléklete, a bizottságokra átruházott hatáskörök felsorolását az SzMSz 2. számú melléklete, a jegyzőre átruházott hatáskörök felsorolását az SzMSz 3. számú melléklete tartalmazza.


(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester, a bizottság és a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek. A jegyző e kötelezettségének a polgármesteri hivatal működéséről szóló beszámoló keretében tesz eleget.II. FEJEZET


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI


4. A képviselő-testület ülései


4. §


(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.


(2) Az alakuló ülés meghívóját és a javasolt napirendi pontokat – a Mötv. alakuló ülésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a polgármester állítja össze. Az alakuló ülésre előterjesztett napirendi pontok esetében – a Mötv-ben meghatározott előterjesztések, határozati javaslatok, rendelet-tervezetek kivételével – az előterjesztések formai követelményeire vonatkozó előírások alkalmazása mellőzhető.


(3) Az alakuló ülés meghívójának kézbesítésének időpontjára a rendkívüli ülésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


(4) Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről és átadja a megbízólevelet a megválasztott polgármester és képviselők részére.5. §


A képviselő-testület évente hat ülést tart.


6. §


(1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester az ok felmerülésétől, vagy a kezdeményezéstől számított 15 napon belül hívja össze.


(2) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze a saját döntése alapján, vagy az e rendeletben meghatározott előterjesztésre jogosultak kezdeményező indítványára, ha azt halaszthatatlan ügy, vagy önkormányzati érdek indokolttá teszi.


(3) A rendkívüli ülés összehívását kezdeményező indítványt a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel együtt a polgármesterhez kell benyújtani. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát.


(4) A polgármester köteles a képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni, ha


a) azt jogszabály kötelezővé teszi,

b) a települési képviselők egynegyedének írásbeli indítványára,

c) a képviselő-testület bizottságának indítványára,

d) a kormányhivatal vezetőjének indítványára.


(5) A rendkívüli ülés meghívójának tartalma megegyezik a rendes ülésre küldött meghívó tartalmával.


(6) A rendkívüli ülés meghívóját a napirend megjelölésével legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon kell kézbesíteni. Az előterjesztés legkésőbb az ülés napján is kiosztható.


(7) A rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem feltétele az előzetes bizottsági véleményezés.


5. A képviselő-testületi ülés összehívása, vezetése


7. §


(1) A képviselő-testület üléseit a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.


(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Jogi – Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti ülését. A bizottság elnökének akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze a képviselő-testületet és vezeti ülését.


8. §


(1) A képviselő-testületi ülés meghívóját a tervezett előterjesztésekkel együtt a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni. Az előterjesztés legkésőbb az ülés napján is kiosztható.


(2) A kézbesítés nyomtatott vagy elektronikus formában (e-mailen keresztül) történik.


(3) A képviselő-testületi ülés meghívóját és az előterjesztéseket

a) a képviselő, a meghívott által megjelölt lakcímre, vagy

b) a képviselő, a meghívott által megjelölt elektronikus kézbesítési címre

kell kézbesíteni.


(4) A rendkívüli ülést, indokolt esetben, az ülést megelőzően 24 órával telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, vagy sms üzenet küldésével, vagy írásbeli meghívó kiküldésével lehet összehívni.


9. §


(1) A képviselő-testület ülésére – a Mötv-ben meghatározott személyeken kívül – tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt, az aljegyzőt,

b) a polgármesteri hivatal irodavezetőit,

c) azt, aki a képviselő-testület ülésén – jogszabály rendelkezése alapján – tanácskozási joggal rendelkezik, akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi,

d) akinek meghívását a polgármester a napirend tárgyalásánál indokoltnak tartja,

e) a napirendi javaslat kezdeményezőjét/előterjesztőjét az általa előterjesztett napirend tárgyalására.

f) Tevékenységi körükben a következő civil szervezeteket:

            fa) Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület

            fb) Harangi Imre Sportegyesület

            fc) 3-D Sportegyesület

            fd) Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesülete

            fe) S-O2 Postagalamb Egyesület

            fg) Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület

            fh) Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány

            fi) Hajdúsámsoni Polgárőrség Egyesület

            fj) Családok a Családokért Egyesület

            fk) Hajdúsámsoni Romákért Egyesület

            fl) Martinka Lakosokért Egyesület

            fm) Életfa Nyugdíjas Egyesület

            fn) Rákóczi Egyesület”


(2) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal képviselője a képviselő-testület bármelyik ülésén részt vehet a törvényességi felügyeleti jogkört szabályozó jogszabályok szerint.6. A képviselő-testületi ülések nyilvánossága


10. §


(1) A képviselő-testület ülései – a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével – nyilvánosak. A város lakosságát a képviselő-testületi ülésről az ülés meghívójának a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.hajdusamson.hu portálon történő közzétételével kell tájékoztatni.


(2) A nyilvános ülésen a hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet, és az engedély nélküli véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. A tömegtájékoztatási szervek munkatársai tevékenységükkel nem zavarhatják a testület munkáját.


(3) Azon önkormányzati rendelet-tervezetek, amelyek a lakosság széles körét érintik, az önkormányzati portálon kerülnek közzétételre véleményezés céljából. Véleményt nyilvánítani a portálon keresztül a képviselő-testületi ülést megelőző harmadik nap 16,00 óráig lehet.(4) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezethez megküldött vélemények ismeretében az előterjesztő dönt a rendelet-tervezet esetleges módosításáról vagy kiegészítéséről.


11. §


A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ha az érintett zárt ülés tartását kéri és erre vonatkozó kérését legkésőbb a képviselő-testületi ülésen bejelenti.


7. A napirendi javaslat


12. §


(1) A képviselő-testület ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot, amely alapján a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül megállapítja a napirendet.


(2) A polgármester és az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.


(3) A polgármester, a képviselő, a jegyző, valamint az előterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, az ülés napirendjéről való levételét, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.


(4) A már napirendre vett napirendi pont elnapolásáról, napirendről történő levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról a polgármester, a képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.


8. Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei


13. §


(1) A képviselő-testület ülésére benyújtott előterjesztés

a) az írásbeli előterjesztés

b) a beszámoló

c) a tájékoztató


(2) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotásra irányuló napirend.


(3) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a téma ismertetését

b) előzményeket, magyarázatokat, információkat, adatokat

c) jogszabályi előírásokat

b) szükség szerint döntési alternatívákat, várható hatásokat

c) határozati javaslatot

d) rendelet-tervezetet


(4) Rendelet-tervezet benyújtásáról szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. örvényben (a továbbiakban: Jat.) meghatározott előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást.


(5) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a testületi hatáskört megállapító jogszabályt, illetve ha korábbi képviselő-testületi döntést érint, annak megjelölését

b) rendelkező részt

c) az esetleges döntési változatokat (döntési változatként nem szerepelhet ugyanazon kérdés elfogadása vagy elutasítása)

d) a végrehajtási határidőt, esetleges részhatáridőket

e) a végrehajtásért felelős személy(ek) megnevezését.


(6) Az előterjesztésen rögzíteni kell, hogy a határozati javaslat elfogadásához egyszerű vagy minősített többség szükséges.


14. §


(1) A beszámoló

a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról,

b) a képviselő-testület határozatának végrehajtásáról,

c) a képviselő-testület és szervei működéséről,

d) az önkormányzati feladatot ellátó szervezet vagy jogszabályban beszámolásra kötelezett szerv tevékenységéről készül.


(2) A beszámoló benyújtására a polgármester, bizottsági elnök, jegyző, továbbá jogszabály alapján beszámolásra kötelezett jogosult.


(3) A jegyző a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az ülésterv szerinti rendes ülésen köteles beszámolni.

15. §


(1) A tájékoztató olyan írásos információk képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek valamely a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő.


(2) Tájékoztató benyújtására a polgármester, a bizottsági elnök, a jegyző, a jogszabály alapján tájékoztatásra kötelezett, továbbá a polgármester által felkért személy, vagy szervezet vezetője jogosult.


(3) Tájékoztató jellegű napirendi pont esetében nem kötelező vitát nyitni.


(4) A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan önkormányzati ügyekben hozott döntéséről.16. §


(1) Az írásbeli előterjesztésekre vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket a beszámolóra és a tájékoztatóra is megfelelően alkalmazni kell.


(2) A beszámoló elfogadásáról és a tájékoztató tudomásul vételéről a képviselő-testület határozatot hoz.


9. A képviselő-testület tanácskozási rendje


17. §


(1) Az ülést a polgármester nyitja meg, megállapítja a jelenlévő képviselők számát, a képviselő-testület határozatképességét.


(2) Ha az ülés nem határozatképes vagy határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.


(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülés a polgármester (2) bekezdésben foglalt intézkedése következtében egy órán belül határozatképessé válik, úgy az ülés folytatható. Ha a határozatképesség egy órán belül nem áll helyre, akkor az ülést 5 munkanapon belül az eredeti napirendi javaslattal, illetve a határozatképesség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontok tárgyalására újra össze kell hívni.


18. §


(1) Az ülés rendjének biztosítása érdekében a polgármester

a) figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatosan tegye meg észrevételét, javaslatát, attól ne térjen el, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,

b) rendre utasíthatja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) megvonhatja a szót attól a képviselőtől, aki a rendzavaró magatartást megismétli,

d) a nem képviselő résztvevőt ismételt rendzavarás esetén a teremből kiutasíthatja.

(2) A képviselő-testület bármely tagjának javaslatára, vita nélkül, minősített többséggel hozott határozata alapján rendbírsággal sújthatja azt a tagját, aki

a) az adott ülésen több mint két alkalommal engedély nélkül túllépte a részére biztosított időkeretet,

b) a képviselő-testület ülésén ismételten másokat sértő, illetve a testülethez méltatlan, nem illő kifejezést használ, magatartást tanúsít,

c) a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére eltér,

d) az ülés vezetőjét amennyiben kétszeri figyelmeztetés ellenére sem a szervezeti és működési szabályainak megfelelően vezeti az ülést.


(3) A rendbírság összege alkalmanként 5000 Ft, melyet a polgármesteri hivatal házipénztárába kell befizetni a kiszabásától számított 5 munkanapon belül.


19. §


A képviselő-testületi ülés ideje alatt mobiltelefon, vagy más infokommunikációs eszköz, továbbá egyéb zajkeltő eszköz nem használható, azzal az ülés rendjét tilos zavarni.


20. §


(1) A polgármester a képviselő-testületi ülés ideje alatt bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, melynek időtartamát is megállapítja.


(2) Az ülés napi időtartama a szüneteket is beleszámítva nem haladhatja meg 8 órát. Amennyiben az ülés ezen időtartamot eléri, a következő munkanapon folytatható. (Folytatólagos ülés).


10. Vitavezetési szabályok


21. §


(1) Az ülés vezetője minden napirendi pontról külön vitát nyit. A vitavezetés részei:


            1. rész: Az előterjesztő szóbeli kiegészítést, illetve módosító indítványt tehet az   írásbeli előterjesztéshez legfeljebb 2 percben


            2. rész: Az előterjesztést előzetesen megtárgyaló bizottságok véleményét a           polgármester, vagy a bizottság elnöke a bizottsági ülésekről készült összefoglaló            szerint ismerteti legfeljebb 2 percben


            3. rész: A képviselők, a tanácskozási joggal rendelkezők mindegyike legfeljebb 1            percben kérdéseket tehet fel, legfeljebb két alkalommal, amire az előterjesztő válaszol             legfeljebb 2 percben


            4. rész: A képviselők, a tanácskozási joggal rendelkezők hozzászólásukban           ismertetik nézetüket, véleményüket, javaslatukat egy-egy alkalommal legfeljebb 2          percben


            5. rész: A vita lezárása előtt az előterjesztő a hozzászólásokra legfeljebb 1 percben           reagál.


            6. rész: A polgármester a vitát lezárja.


(2) A polgármester a képviselőknek, tanácskozási joggal megjelenteknek a Mikrowoks rendszerbe történő bejelentkezést követően adja meg a szót.


(3) A polgármester a vita bármelyik részében kifejtheti véleményét. A jegyző a Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontja szerint bármikor hozzászólhat.


(4) Új változatot, vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. Nagyobb terjedelmű módosító indítványt előzetesen, a vita során elhangzottakat a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ez utóbbi elkészítése érdekében a napirend tárgyalását a polgármester felfüggesztheti, vagy szünetet rendelhet el.

22. §


(1) Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként – ha van – a módosító és kiegészítő javaslatokat teszi fel szavazásra. Ezt követően dönt a képviselő-testület a módosítással, kiegészítéssel együtt az egész határozati javaslatról/rendelet-tervezetről.


(2) Ha alternatívaként több határozati javaslat kerül benyújtásra, vagy a határozati javaslat tartalmaz több változatot, akkor azokról a benyújtás sorrendjében kell szavazni. Azt a határozati javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a szükséges szavazatot megkapta.

(3) Érvényes szavazás esetén egy ülés során ismételt szavazást elrendelni csak akkor lehet, ha olyan új körülmény merül fel, amely a döntéshozatalt lényegesen befolyásolja. A körülmény újdonságának és lényegességének kérdésében a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.


11. A felszólalások típusai


23. §


(1) A képviselő-testület ülésén a következő felszólalásokra kerülhet sor:

a) napirendhez kapcsolódó felszólalás

b) ügyrendi felszólalás

c) interpelláció,

d) napirenden kívüli felszólalás, kérdés

f) állampolgári jogon történő hozzászólás


(2) A napirendhez kapcsolódó felszólalás a témával kapcsolatban kifejtett nézet, vélemény, javaslat, indítvány.


(3) Az ügyrendi felszólalás ügyrendi javaslat, vagy ügyrendi kérdés lehet. Ügyrendi felszólalás keretében a képviselő-testület tagjai legfeljebb 1-1 percben kérhetnek szót.


(4) Az ügyrendi hozzászólás a képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz, egyszerű szótöbbséggel.


(5) A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben a képviselő-testület tagjai egy alkalommal kérhetnek szót.


(6) Amennyiben a képviselő a Mikrowoks rendszerben ügyrendi hozzászólást jelez, azonban hozzászólása napirendhez kapcsolódó hozzászólásnak minősül, az ülésvezető a szót köteles tőle megvonni.


24. §


(1) Interpellációnak minősül az olyan, intézkedést igénylő kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a képviselő a polgármesterhez, a bizottsági elnökhöz, vagy a jegyzőhöz intéz önkormányzati feladatkörébe tartozó ügyben.


(2) Interpellációt legkésőbb az ülést megelőző 6. nap 12,00 óráig kell benyújtani a jegyzőhöz, aki gondoskodik annak a címzetthez való eljuttatásáról. Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció címzettjét és tárgyát.


(3) A képviselő-testületi ülésen lehetőséget kell adni az interpelláció szóban történő előadására is. Az interpelláció előadásának időtartama legfeljebb 1 perc. Az interpellációra adott válasz legfeljebb 2 perc lehet. A viszontválasz időtartama legfeljebb 2 perc.


(4) Az interpelláció elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. A válasz el nem fogadása esetén a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz.

(5) Ha az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel céljából a kérdést az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni. A bizottság válaszát a következő ülésterv szerinti ülésen, hosszabb kivizsgálást igénylő ügyben a képviselő-testület által meghatározott időpontban terjeszti a testület elé.


(6) Egyazon kérdésben újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról – kétség esetén – a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.


25. §


A képviselő napirenden kívüli felszólalását, kérdését a napirendek előtt tárgyalásra kerülő polgármesteri tájékoztatót követően mondhatja el. A képviselő kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez, a jegyzőhöz, és a jegyző útján a hivatal szervezeti egységei vezetőihez.


26. §


A napirendhez kapcsolódóan állampolgári jogon történő hozzászólásra jelentkező állampolgárnak a polgármester adhatja meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra.12. A döntéshozatal szabályai


27. §


Minősített többség szükséges a javaslat elfogadásához a Mötv-ben felsorolt döntéseken túl az alábbi ügyekben:


a) a képviselő-testület hatáskörének átruházása,

b) hitelfelvétel, kötvény kibocsátás,

c) önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása,

d) a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapítása,

e) önkormányzati vagyonnal való rendelkezés,

f) helyi népszavazás kiírása,

g) településszerkezeti terv jóváhagyása,

h) közjogi szervezetszabályozó eszköz (normatív határozat) elfogadása,28. §


(1) A határozati javaslatot a polgármester ismerteti a szavazás előtt. Nem kell ismertetni a határozati javaslatot, ha

a) az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, vagy

b) a vita során félreérthetetlenül megfogalmazást nyert.


(2) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő javaslatokat, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.


(3) A szavazás számszerű eredményét a polgármester állapítja meg.


(4) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.


29. §


(1) A nyílt szavazás elsősorban a Mikrowoks szavazatszámláló rendszer alkalmazásával, ennek hiányában kézfelemeléssel történik. Amennyiben a képviselő a Mikrowoks rendszerből kijelentkezik, de az ülésteremben van, a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.


(2) A Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A képviselő-testület a név szerinti szavazásról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.


(3) Név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben a polgármester olvassa fel. A képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A polgármester szavazatát utolsóként adja le. A névsort a képviselők szavazatának feltüntetésével a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


(4) Titkos szavazást tarthat a képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben a polgármester, valamint a képviselők legalább egynegyedének kezdeményezésére. A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt.


(5) A titkos szavazás lebonyolítása a Mikrowoks rendszerrel történik. A Mikrowoks rendszer meghibásodása, vagy hiánya esetén a titkos szavazás lebonyolításáról a Jogi-Ügyrendi Bizottság gondoskodik szavazólapok biztosításával.


13. Az önkormányzati rendeletek kihirdetése és közzététele


30. §(1) Az önkormányzati rendeleteket és az általános érvényű határozatokat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kell kihirdetni.(2) A rendeletet a kihirdetést követően haladéktalanul közzé kell tenni a www.hajdusamson.hu önkormányzati portálon.


14. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve


31. §


(1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. §-ában meghatározott elemeken túl tartalmaznia kell


a) az ülés kezdetének és befejezésének tényleges időpontját

b) a polgármester ülésvezetéssel összefüggő intézkedéseit,

c) az ülésen történt fontosabb eseményeket,

d) a kérdéseket, interpellációkat és az azokra adott választ.


(2) A képviselő-testületi ülésen elhangzottakat a Mikrowoks rendszerben hangfelvételen rögzíteni kell, Mikrowoks rendszer meghibásodása, vagy hiánya esetén az ülésről magnetofon felvételt kell készíteni.


15. Közmeghallgatás


32. §


(1) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak körére a képviselő-testület nyilvános ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.


(2) A lakosságot a közmeghallgatásról annak időpontját megelőzően legalább 6 nappal korábban értesíteni kell a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint a www.hajdusámson.hu önkormányzati honlapon történő közzétételével.


(3) Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdés vagy javaslat nem válaszolható meg, a közérdekű kérdést vagy javaslatot a polgármester, a tárgykör szerint érintett bizottság, vagy a jegyző megvizsgálja, és a választ megküldi a kérdezőnek


(4) A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.


III. FEJEZET


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI

16. A képviselő


33. §


(1) A képviselő – más jogszabályban meghatározott kötelezettségei mellett – köteles

a) írásban, vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a képviselő-testületi ülésen, illetve a bizottsági ülésen nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

b) a választópolgárokkal közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartani.

(2) A képviselő a lakossági kérelmek, panaszok, bejelentések megismerése érdekében fogadóórát tarthat.


(3) Amennyiben a képviselő a Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségét nem jelenti be 5.000 Ft rendbírsággal sújtható, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.


(4) A rendbírság összegét a polgármesteri hivatal házipénztárába kell befizetni a kiszabásától számított 5 munkanapon belül.


17. A képviselő-csoport


34. §


(1) A képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok, egyéb szervezetek a képviselői tevékenységük összehangolására egy-egy képviselő-csoportot (frakciót) hozhatnak létre. A független képviselő egy képviselő-csoporthoz csatlakozhat.


(2) A képviselő-csoport megalakításához és működéséhez legalább 5 képviselő szükséges.


(3) A képviselő-csoport megalakulását a megalakulástól számított 5 munkanapon belül írásban be kell jelenteni a polgármesternél.


(4) A képviselő-csoport vezetője a képviselő-csoport megalakítását, megszűnését, elnevezését, tagságának létszámát, vezetőjének nevét, valamint az ezekkel összefüggő változásokat a polgármesternél írásban be kell jelenteni.


(5) Egy képviselő csak egy képviselő-csoporthoz tartozhat egyidejűleg. Frakciótagságának megszűnése esetén a képviselő csak 6 hónap elteltével csatlakozhat másik frakcióhoz.


IV. FEJEZET


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 


18. Állandó bizottságok


35. §[1]


A képviselő-testület állandó bizottságai és tagjainak száma:


a) Jogi – Ügyrendi bizottság                                     5 fő önkormányzati képviselő

b) Műszaki és Városfejlesztési Bizottság                  5 fő önkormányzati képviselő

c) Pénzügyi Bizottság                                                           5 fő önkormányzati képviselő

d) Szociális, Családügyi és Köznevelési

     Bizottság                                                              5 fő önkormányzati képviselő

e) Közbeszerzési Bizottság                                       5 fő önkormányzati képviselő19. Az állandó bizottságok feladatai


36. §


(1) Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, munkájának eredményességét.


(2) Az állandó bizottság általános feladatai:

a) dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben


b) előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, koncepciókat, előterjesztéseket


c) állást foglal, véleményezi

ca) a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,

cb) az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint gazdasági programját a feladatkörét érintő kérdésekben

cc) a feladatköréhez tartozó önkormányzati intézmények intézményvezetői pályázatait, a vezetők kinevezésére, megbízására, felmentésére, a fegyelmi eljárásra irányuló előterjesztéseket,

cd) a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,


d) kapcsolatot tarthat a feladatkörét érintő területen működő közigazgatási szervekkel, más szervekkel, civil szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel,


e) évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról.37. §[2]


(1) Jogi – Ügyrendi Bizottság:

 1. dönt a képviselő-testület által bizottságra ruházott hatáskörökben,
 2. véleményezi az összeférhetetlenségi bejelentéseket,
 3. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint egyéb, az önkormányzatok törvényes működése tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv által jelzett, a képviselő-testület és bizottságai jogszabálysértő döntésére vonatkozó felhívását, észrevételét,
 4. az önkormányzati költségvetési szervek működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 5. érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést,
 6. a rendőrkapitány beszámolóját,
 7. személyi kérdéseket érintő előterjesztéseket,
 8. az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, testvérvárosi kapcsolatai tekintetében készült előterjesztéseket,
 9. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, a testületi határozatok végrehajtását,
 10.  nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,
 11. végzi a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentések kivizsgálását, annak eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet,
 12. ellátja az összeférhetetlenséggel valamint a méltatlansággal kapcsolatos feladatokat a polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők vonatkozásában.


(2) Műszaki – Városfejlesztési Bizottság:

 1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
 2. véleményezi: a fejlesztési és beruházási terveket,
 3. az önkormányzat vagyonával kapcsolatos előterjesztéseket,
 4. az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére, alapítványhoz való csatlakozására vonatkozó előterjesztéseket,
 5. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló kérelmet,
 6. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti minősítésére, átminősítésére vonatkozó előterjesztéseket,
 7. a településrendezési programot, annak módosításait, a településfejlesztési koncepciót és annak módosításait, a településszerkezeti tervet és annak módosításait, a helyi építési szabályzatot és annak módosításait
 8. a köztemető fenntartásával, működtetésével, a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéseket
 9. a helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 10. a közterület használattal kapcsolatos előterjesztéseket,
 11. a települési környezetvédelmi programot és annak módosításait,
 12. a levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv tervezetét,
 13. az egészséges ivóvíz hosszú távú biztosításával és a szennyvíz elvezetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 14. a települési szilárd hulladék elszállítással kapcsolatos előterjesztéseket,
 15. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéseket,
 16. a közterületek tisztántartásával kapcsolatos előterjesztéseket,
 17. önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági művelésű fölterületekkel kapcsolatos előterjesztéseket
 18. az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket


(3) Pénzügyi Bizottság:

 1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
 2. véleményezi: a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
 3. az éves költségvetési rendelet elfogadására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
 4. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására, módosítására irányuló rendelet-tervezetet,
 5. az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést,
 6. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket
 7. állami és EU- támogatások igénylésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 8. az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi helyzetét,
 9. az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai és éves tervét,
 10. az árak, díjak megállapítására vonatkozó előterjesztéseket,
 11. az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának első félévi, valamint a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót és a zárszámadási rendelet-tervezetet,
 12. a könyvvizsgáló kiválasztására beérkező pályázatokat,
 13. az önkormányzati költségvetési koncepció tervezetének egészét,
 14. az Állami Számvevőszék által az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzés lezárásaként összeállított ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások végrehajtására készített intézkedési tervet
 15. az önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi kihatásait,
 16. általános és céltartalék felhasználásáról szóló előterjesztéseket


(4) Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság:

 1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
 2. véleményezi: a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 3. a foglalkoztatáspolitikával, közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztéseket,
 4. a személyes gondoskodást nyújtó, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet-tervezeteket,
 5. a város kulturális, ifjúsági és sportfeladatairól szóló rendelet-tervezeteket, koncepciókat,
 6. az önkormányzati közművelődési feladatait ellátó intézmény működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 7. a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
 8. közterületek és intézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 9. feladatköréhez kapcsolódó alapítványok, közalapítványok működésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 10. feladatkörébe tartozó intézmények vezetőit érintő előterjesztéseket,
 11. az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 12. az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos előterjesztéseket,


(5) Közbeszerzési Bizottság:

 1. a közbeszerzések esetében az eljárást kezdeményező felhívások, dokumentációk,

illetve kétszakaszos eljárások tekintetében a részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása, melybe beletartozik a Munkacsoport által választott eljárásfajta megfelelőségének vizsgálata;

 1. a hatáskörébe tartozó közbeszerzések esetében döntés a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, az eljárást kezdeményező felhívás visszavonásáról,
 2. közbeszerzések esetében a közbenső és az eljárást lezáró döntés meghozatala;
 3. közbeszerzések esetében az eljárást lezáró döntésről a soron következő Képviselő-testületi ülésre tájékoztató készítése;
 4. a közbeszerzési eljárások nyomán megkötött szerződésekben foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződés módosításának, felmondásának, felbontásának kezdeményezése, amennyiben annak jogi feltételei fennállnak;
 5. a szerződés felmondásának kezdeményezéséről, illetve a felmondott szerződésekről a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára tájékoztató készítése,
 6. az éves közbeszerzési statisztikai jelentés elfogadása,
 7. előzetes vitarendezési eljárásban az ajánlatkérőt megillető döntések soron kívüli meghozatala,
 8. jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt megillető döntések soron kívüli meghozatala.


20. Az állandó bizottságok ülései


38. §


(1) A bizottság szükség szerint ülésezik, de évente legalább 6 ülést tart.


(2) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok a képviselő-testületre vonatkozó szabályok szerint működnek azzal az eltéréssel, hogy a bizottsági ülés meghívóját az előterjesztésekkel együtt legkésőbb az ülést megelőzően 4 nappal kell megküldeni, kivéve a Közbeszerzési Bizottságot, melynek ülésére a meghívót az előterjesztésekkel együtt legkésőbb az ülést megelőző napon kell megküldeni. Valamennyi bizottság esetén előterjesztés legkésőbb az ülés napján is kiosztható.


(3) A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze. A bizottság ülését a polgármester indítványára is össze kell hívni.


(4) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén a bizottsági ülés összehívására és ülésének vezetésére a polgármester által kijelölt bizottsági tag jogosult.


(5) Az elnök köteles a bizottságot olyan időpontra összehívni, hogy a képviselő-testület ülésterv szerinti ülése előtt a napirendkent javasolt előterjesztések megtárgyalása megtörténjen.


(6) A bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására előterjesztést az e rendeletben az előterjesztés benyújtására jogosultként felsoroltak nyújthatnak be.


(7) A bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, az aljegyzőt, valamint a polgármesteri hivatal tárgyalt ügyben érintett irodájának vezetőjét, továbbá az e rendeletben tanácskozási joggal felruházott szervezetek képviselőjét. A bizottság elnöke a bizottság ülésére más érdekeltet is meghívhat.


(8) Amennyiben a bizottság egyéni választókerületet érintő kérdésekről tárgyal, az adott körzet képviselőjét – amennyiben a bizottságnak nem tagja – írásos meghívó megküldésével meg kell hívni az ülésre.


(9) A meghívottakat az ülés meghatározott napirendi pontjához, a települési képviselőt valamennyi napirendi ponthoz kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg.


(10) A bizottság elnöke a napirendi javaslat – meghívó szerinti – írásos tervezetét szóban módosíthatja az ülésen kiosztott előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslattal. A bizottsági ülésen kiosztott anyag tárgyalására csak halasztást nem tűrő esetben, az előterjesztő rövid szóbeli indoklásával kerülhet sor. A napirendre vételről a bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt.


39. §


A bizottság elnöke a Mötv-ben meghatározott feladatain túl:


a) a döntéshozatalt követően ismerteti a bizottság határozatát,

b) kiadmányozza a bizottság döntéseit,

c) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását.


40. §


(1) A Mötv-ben a jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeiként meghatározottakon túl a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:


a) az ülés kezdetének és befejezésének tényleges időpontját,

b) a bizottság elnökének az ülés vezetésével összefüggő intézkedéseit,

c) a bizottsági ülésen történt fontosabb eseményeket.

(2) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, a meghívót és az előterjesztéseket.


41. §


(1) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.


(2)[3] A képviselő-testület állandó bizottságai és a polgármesteri hivatal – bizottságok feladatköréhez kapcsolódó, munkájukat közvetlenül segítő szervezeti egységei:


a) Jogi – Ügyrendi bizottság                                     Jogi – Szervezési Iroda

b) Műszaki és Városfejlesztési Bizottság                  Városfejlesztési és Műszaki Iroda

c) Pénzügyi Bizottság                                                           Pénzügyi – Gazdasági Iroda

d) Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság   Szociális és Gyámügyi Iroda,

                                                                                  Jogi – Szervezési Iroda

e) Közbeszerzési Bizottság                                       Városfejlesztési és Műszaki Iroda21. Az ideiglenes bizottság


42. §


(1) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre az állandó bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az ideiglenes bizottság elnevezését, tagjainak számát, feladatát és megbízatásának időtartamát a képviselő-testület a bizottság felállításakor határozza meg.


(3) Az ideiglenes bizottság működésének szabályaira az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.


„IV/A. FEJEZET

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK

21/A. Településrészi önkormányzatok”


42/A. §


(1) A képviselő-testület Sámsonkert és Martinka településrészek sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hoz létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.


(2) A   Sámsonkerti Részönkormányzat valamint a Martinkai Részönkormányzat elnöke az adott településrészen egyéni képviselőjelöltként mandátumot nyert helyi önkormányzati képviselő, további tagjai: 1 fő önkormányzati képviselő és 1 fő településrészen lakó választópolgár.


(3) Az elnököt és a tagokat a képviselő-testület választja meg az állandó bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok szerint azzal, hogy a külsős tag személyére javaslatot a településrész önkormányzati képviselője tehet.


(4) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át.


(5) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”V. FEJEZET


POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ, ALJEGYZŐ


22. A polgármester


43. §


A polgármester felett az egyéb munkáltató jogokat a Jogi – Ügyrendi Bizottság gyakorolja.


44. §


(1) A polgármester más jogszabályokban meghatározott feladatai mellett

a) ellátja a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladatokat, melyről a képviselő-testületnek évente beszámol,

b) ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását,

c) koordinálja az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait,


(2) A polgármesternek – a Mötv. 68. § (3) bekezdése szerinti – a képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben történő döntési jogköre az alább felsoroltakra terjed ki:

a) döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzat nevében,

b) hatósági, cégeljárási, peres és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, jognyilatkozatok megtétele,

c) pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele,

d) területszervezési eljárásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás,

e) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkeresésére.


(3) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt, két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, úgy a polgármester – Mötv. 68. § (2) bekezdése szerinti – döntési jogköre az alább felsoroltakra terjed ki:

 1. pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, melynek nincs költségvetési vonzata
 2. hatósági, cégeljárási, peres és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, jognyilatkozatok megtétele.23. Alpolgármester


45. §[4]


 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.


(2) Az alpolgármester feladatkörét a polgármester határozza őket.


24. Jegyző, aljegyző


46. §


(1) A jegyző a jogszabályban meghatározott feladatai mellett

a) gondoskodik a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítéséről,

b) biztosítja a képviselő-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátását,

c) az önkormányzat, ezen belül a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, tevékenységét érintő jogszabályokról a képviselő-testületet rendszeresen tájékoztatja,

d) a polgármesteri hivatal működéséről, valamint ennek keretében az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.

(2) A jegyzőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a polgármesteri hivatal képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselője bízható meg a helyettesítéssel.”


VI. FEJEZET


A POLGÁRMESTERI HIVATAL


25. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése


47. §


(1) A polgármesteri hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:


a) Jogi - Szervezési Iroda

b) Pénzügyi - Gazdasági Iroda

c) Szociális és Gyámügyi Iroda

d) Városfejlesztési és Műszaki Iroda


(2) A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek általános és részletes feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


(3) A polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv működésének személyi és tárgyi feltételeit az önkormányzat éves költségvetése útján biztosítja.


(4) A polgármesteri hivatal szakmai, pénzügyi, gazdasági, felügyeleti és ügyviteli jellegű ellenőrzési feladatait a vezetői és munkafolyamatokba épített ellenőrzések keretében folyamatosan, a belső ellenőrzést az éves munkaterv szerint kell ellátni.


26. A polgármesteri hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje


48. §


(1) A polgármesteri hivatal munkarendje:

                                   hétfő:              7,30 órától      16,00 óráig

                                   kedd:              7,30 órától      16,00 óráig

                                   szerda:            7,30 órától      16,00 óráig

                                   csütörtök:        7,30 órától      16,00 óráig

                                   péntek:                        7,30 órától      13,30 óráig


(2) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

                                   hétfő:              8,00 órától      12,00 óráig

                                   kedd:              8,00 órától      12,00 óráig

                                   szerda:            13,00 órától    16,00 óráig

                                                           Ügyelet: 16,00 órától 17,00 óráig

                                   csütörtök:        ügyfélfogadás nincs

                                   péntek:                        8,00 órától      12,00 óráigVII. FEJEZET


EGYÜTTMŰKÖDÉS A TELPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL


49. §


(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzat által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében együttműködik a települési roma nemzetiségi önkormányzattal.


(2) Hajdúsámson Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes helyiséghasználatot biztosít. Működéséhez biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket, technikai eszközöket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott irodai helyiségek, vagyontárgyak körét a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza.


(3) Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges személyi feltételeket. A polgármesteri hivatal kijelölt ügyintézői látják el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos előkészítő, és végrehajtási feladatokat.VIII. FEJEZET

LAKOSSÁGI FÓRUM


50. §


(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal városi lakossági fórumot tart, amely a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.


(2) A lakossági fórum összehívásáról, annak időpontjáról a tárgyalandó témákról a képviselő-testület dönt.IX. FEJEZET


VEGYES RENDELKEZÉSEK


27. Helyben szokásos módon történő közzététel


51. §


Helyben szokásos módon történő közzétételnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő közzététel minősül.X. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


28. Hatályba léptető rendelkezés


52. §E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.29. Hatályon kívül helyező rendelkezések


53. §


(1) Hatályát veszeti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelet.


(2) Hatályát veszti

a) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletet

b) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2010. (X. 26.) önkormányzati rendelet

c) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V. 10.) önkormányzati rendelet

d) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletHajdúsámson, 2013. március 28.
 

Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képivselő-testületének 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (Hatályos: 2014. X. 22-től)
[1]

Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelete (Hatályos 2014. XI. 5-től)

[2]

Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelete (Hatályos: 2014. XI. 5-től)

[3]

Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelete (Hatályos 2014. XI. 5-től)

[4]

Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (Hatályos: 2014. X. 22-től)


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.
65.29 KB
2.sz.
49.02 KB
3.sz.
7.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!