nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2016-01-29
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
a helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.


(1)   A rendelet hatálya Dudar község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.

(2)   A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi közutakon közlekedő 2. § (1) bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek üzemeltetőire.

(3)   A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a közúti személyszállítást, a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és baleseti mentést végző, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatást, háztartási szennyvíz begyűjtési, szállítási közszolgáltatást végző, az út- vagy közműépítést, ill. az út vagy közmű fenntartását, javítását, tisztítását, a településüzemeltetést végző szervezet által üzemben tartott járműre, valamint Dudar Község Önkormányzata megbízásából szállítási tevékenységet végzők járműveire.


Közös szabályok


2. §.(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz a 3,5 tonna súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) szükséges.

(2) A közútkezelői hozzájárulást átruházott hatáskörben eljárva a jegyző adja ki.


A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem


3. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a gépjármű üzemben tartójának (tulajdonosának) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(2) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 1. a gépjármű üzemben tartójának nevét, címét
 2. a súlykorlátozással érintett utat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező a hozzájárulás kiadását igényli,

c) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét,

d) a kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más módon kell azonítani.

e) a közútkezelői hozzájárulás érvényességének kért időtartamát.


(3) A kérelemhez mellékelni kell a közútkezelői hozzájárulás kiadását megalapozó dokumentumok (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozási tevékenység bejelentésének visszaigazolása, üzlet működési engedélye, lakcímet igazoló okmány, szállítói, szállítmányozási szerződés, telephelyengedély, forgalmi engedély, a gépjármű használatát igazoló okirat) másolatát.

(4) A jegyző a közútkezelési hozzájárulás kiadását megtagadhatja, amennyiben:

a) a behajtás nem indokolt

b) a megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

c) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben feltüntetett össztömegű tehergépjármű azon közlekedjen.

(5) Indokoltnak kell tekinteni a behajtást, ha:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlan más útvonalon nem közelíthető meg,

b) a jármű a kérelemben megjelölt ingatlanhoz , vagy onnan szállít árut,

b) a járművet a kérelemben megjelölt ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon székhellyel, telephellyel rendelkező személy az adott épületben (garázsban, telephelyen), illetve az adott ingatlanhoz tartozó területen helyezi el.


(6) A jegyző közútkezelői hozzájárulásban feltételeket írhat elő, melyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.


(7) Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia. Minden gépjárműre külön közútkezelői hozzájárulást kell kiadni.


A közútkezelői hozzájárulás kiadása és tartalma


4. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza:

 1. a hozzájárulás iktatószámát;
 2. a jogosult nevét (megnevezését), címét (székhelyét);
 3. a korlátozással érintett útszakasz megnevezését;
 4. a hozzájárulás időtartamát,
 5. a megállapított túlsúlydíj alapját, összegét,
 6. a jármű forgalmi rendszámát vagy hatósági jelzését, ezek hiányában a jármű típusának megjelölését;
 7. a közúthasználat feltételeit,
 8. jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást,
 9. a kiadmányozó nevét, beosztását, aláírását és a hivatali bélyegző lenyomatát.      


(2) A közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő díj (továbbiakban: túlsúlydíj) mértéke a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti minden megkezdett tonnánként nettó 1.000 Ft/nap, nettó 10.000 Ft/hónap, vagy nettó 40.000 Ft/év.


(3) A túlsúlydíjat a közútkezelői hozzájárulás kézhezvételétől számított 5 napon belül az Dudar Község önkormányzata 73900243-11071101 számú költségvetési számlájára átutalással vagy csekken történő megfizetéssel kell teljesíteni.


(4) A túlsúlydíj előre esedékes, melyet a behajtási hozzájárulásban meghatározottak szerint kell megfizetni. A behajtás a túlsúlydíj megfizetéséig nem kezdhető meg. A behajtási engedély a befizetési szelvény (csekk) bemutatásával együtt érvényes.


(5) A kiadott közútkezelői hozzájárulásokról, valamint a közútkezelői hozzájárulásokból származó bevétel befizetett összegéről külön nyilvántartást kell vezetni. A befolyt összeg Dudar község közútjainak építésére, fenntartására és üzemeltetésére fordítható.


Mentesség


5. §


(1) Mentes a túlsúlydíj megfizetése alól a gépjármű tulajdonosa, amennyiben a súlykorlátozással érintett helyi közúton élő ingatlantulajdonosok részére építőanyagot, vagy tüzelőanyagot szállít.


(2) A közútkezelői hozzájárulás kiállítására vonatkozó kérelmet túlsúlydíj fizetés alól (1) bekezdés alapján mentes úthasználat esetén is be kell nyújtania a gépjármű üzemben tartójának.


(3) A mentességre történő jogosultságot a szállítólevél másolatának szállítás napját követő 3 napon belüli benyújtásával kell a gépjármű tulajdonosának igazolni. A szállítólevél benyújtásának elmaradása esetén a túlsúlydíjat ki kell fizetni.


A közútkezelői hozzájárulás érvényességi ideje, használata


6. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás a túlsúlydíj befizetésének napjától a hozzájárulásban megjelölt időpontig érvényes.


(2) A közútkezelői hozzájárulás az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha:

a) a közútkezelői hozzájárulás kiadásának a rendelet által meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről a jegyzőt – a közútkezelői hozzájárulás egyidejű visszaszolgáltatásával – a tudomásszerzéstől számítva 5 napon belül értesíteni kell,

b) ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen megváltozik.


(3) A gépjármű vezetője a közútkezelői hozzájárulást a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon köteles elhelyezni. 


(4) A közútkezelői hozzájárulás alapján történő behajtással összefüggésben keletkezett, bizonyíthatóan a hozzájárulás jogosultjának gépjárműve által okozott kárt a hozzájárulás jogosultjának meg kell téríteni a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint az Önkormányzat részére.
Eljárási szabályok és jogkövetkezmények


7. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Az e rendeletben foglaltak betartását a Hivatal jegyző által kijelölt köztisztviselője ellenőrizheti.


(3) A jegyző hivatalból, valamint a közútkezelői hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség) kezdeményezésére az érvényes közútkezelői hozzájárulásokat felülvizsgálhatja és határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait több alkalommal megszegi, illetve a 6. § (4) bekezdése szerinti kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget.Záró rendelkezések
8. §


Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.


                           Tóth Edina Kitti  sk.                                      dr. Szivák Péter sk.
                             polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Dudar, 2015. május 28.


                        dr. Szivák Péter sk.
                                jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
142.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!