nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-20 - 2019-12-10
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc község önkormányzat képviselőjére és a bizottság nem önkormányzati képviselő tagjára.


2. A tiszteletdíj mértéke    

2.§ (1) A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 20.000 Ft.

(3) A nem önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft

3.§ A tiszteletdíj kifizetéséről negyedévenként, a negyedévet követő hó követő hó 5. napjáig a polgármester gondoskodik.


3. Igazolatlan távollét

4.§ Nem jár tiszteletdíj annak a képviselőnek, aki a testületi ülések több mint 25%-ról igazolatlanul hiányzik.


4. Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!