nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-02-01 - 2019-02-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi étkezési térítési díjakkal és gondozási díjjal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó egyes rendeleteinek módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdés a) és e) pontjában és a 151.§ (2f) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva,

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az intézményi étkezési térítési díjakkal és gondozási díjjal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó egyes rendeleteinek módosításáról a következőket rendeli el:


1.§

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015 (III.26.) Ör. számú rendelete (továbbiakban R1.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. §

(1) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól szóló 12/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: R2.) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában működő Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre.”

(2) Az R2. a következő 5/A. §-sal egészül ki:„5/A. §

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde esetében alkalmazandó intézményi térítési díjakra és gondozási díjra vonatkozó speciális szabályok

  1. A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét az ellátást biztosító intézmény vezetője a Gytv. 148. §-ában meghatározott szabályoknak megfelelően határozza meg, melyet a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő egy havi időtartamra, legkésőbb a tárgyhónap 10. napját követő hétfőn köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.
  2. A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára történő befizetéssel egyenlíti ki, az értesítésben vagy a számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb a tárgyhónap 28. napjáig.
  3.   Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
  4.  A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 20/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete alapján meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a díjat el lehet engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
  5.  Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti keresetkiesés.
  6.  A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi- és Szociális Bizottságra ruházza át.”


 (3) Az R2. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


3. §

(1) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 20/2017. (VIII.18.) Ör. számú rendelete (továbbiakban R3.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés térítési díjainak részletszabályait, továbbá a gondozási díj összegét Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól szóló 12/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete tartalmazza.”


4.§


(1) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az R3. 9. § (3) bekezdése, továbbá 10 §-a és 2. melléklete.

(2) Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. január 23.


Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
13.94 KB
2. számú melléklet
16.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!