nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-02 - 2018-05-17
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– a Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1 §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.


2 §


(1) A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.


         Bevételek előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Előirányzat csoport: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Kiemelt előirányzat: B11 Önkormányzatok működési támogatása

2. Kiemelt előirányzat: B12 Elvonások és befizetések bevételei

3. Kiemelt előirányzat: B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4. Kiemelt előirányzat: B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5. Kiemelt előirányzat: B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök        igénybevétele államháztartáson belülről

6. Kiemelt előirányzat: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Előirányzat csoport: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.Kiemelt előirányzat: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2. Kiemelt előirányzat: B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

3. Kiemelt előirányzat: B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4. Kiemelt előirányzat B24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5. Kiemelt előirányzat: B25 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


III. Előirányzat csoport: B3 Közhatalmi bevételek

1. Kiemelt előirányzat: B31 Jövedelemadók

2. Kiemelt előirányzat: B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3. Kiemelt előirányzat: B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4. Kiemelt előirányzat: B34 Vagyoni típusú adók 

5. Kiemelt előirányzat: B35 Termékek és szolgáltatások adói

6. Kiemelt előirányzat: B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. Előirányzat csoport: B4 Működési bevételek

V.  Előirányzat csoport: B5 Felhalmozási bevételek

1.Kiemelt előirányzat: B51 Immateriális javak értékesítése

2. Kiemelt előirányzat: B52 Ingatlanok értékesítése

3. Kiemelt előirányzat: B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Kiemelt előirányzat: B54 Részesedések értékesítése

5. Kiemelt előirányzat: B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VI. Előirányzat csoport: B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1. Kiemelt előirányzat: B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2. Kiemelt előirányzat: B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3. Kiemelt előirányzat: B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Előirányzat csoport: B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Kiemelt előirányzat: B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2. Kiemelt előirányzat: B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3. Kiemelt előirányzat: B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Előirányzat csoport: B8 Finanszírozási bevételek

1. Kiemelt előirányzat: B81 Belföldi finanszírozás bevételei

2. Kiemelt előirányzat: B82 Külföldi finanszírozás bevételei


Kiadások előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:


I. Előirányzat csoport: K1 Személyi juttatások

1. Kiemelt előirányzat: K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2. Kiemelt előirányzat: K12 Külső személyi juttatások

II. Előirányzat csoport: K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III. Előirányzat csoport: K3 Dologi kiadások

1. Kiemelt előirányzat: K31 Készletbeszerzés

2. Kiemelt előirányzat: K32 Kommunikációs szolgáltatások

3. Kiemelt előirányzat: K33 Szolgáltatási kiadások

4. Kiemelt előirányzat: K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

5. Kiemelt előirányzat: K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások


IV. Előirányzat csoport: K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Kiemelt előirányzat: K41 Társadalombiztosítási ellátások

2. Kiemelt előirányzat: K42 Családi támogatások

3. Kiemelt előirányzat: K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

4. Kiemelt előirányzat: K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

5. Kiemelt előirányzat: K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

6. Kiemelt előirányzat: K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

7. Kiemelt előirányzat: K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatási

8. Kiemelt előirányzat: K48 Egyéb nem intézményi ellátások

V. Előirányzat csoport: K5 Egyéb működési célú kiadások

VI. Előirányzat csoport: K6 Beruházások

1. Kiemelt előirányzat: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

2. Kiemelt előirányzat: K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

3. Kiemelt előirányzat: K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

4. Kiemelt előirányzat: K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5. Kiemelt előirányzat: K65 Részesedések beszerzése

6. Kiemelt előirányzat: K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

7. Kiemelt előirányzat: K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

VII. Előirányzat csoport: K7 Felújítások

1. Kiemelt előirányzat: K71 Ingatlanok felújítása

2. Kiemelt előirányzat: K72 Informatikai eszközök felújítása

3. Kiemelt előirányzat: K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

4. Kiemelt előirányzat: K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

VIII. Előirányzat csoport: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Kiemelt előirányzat: K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

2. Kiemelt előirányzat:K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

3. Kiemelt előirányzat: K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

4. Kiemelt előirányzat: K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5. Kiemelt előirányzat: K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

6. Kiemelt előirányzat: K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

7. Kiemelt előirányzat: K87 Lakástámogatás

8. Kiemelt előirányzat: K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülreA költségvetés bevételei és kiadásai


3 §


(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését:  

(a)  kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)                                       209.147 ezer Ft-ban

      bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)                                      174.373 ezer Ft-ban

                                                                                                               - 34.774 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.


(b)   35.716 ezer Ft finanszírozási bevétellel

         942 ezer Ft finanszírozási kiadássalA költségvetési bevételek


4 §


4.§ (1) A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                                                                    adatok E Ft-ban

I.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         72.656

II.B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  39.616

III.B3 Közhatalmi bevételek                                                                                       57.581

IV.B4 Működési bevételek                                                                                             4.211

V.B5 Felhalmozási bevételek                                                                                                0

VI.B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                       183

VII.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                126

VIII.B8 Finanszírozási bevételek                                                                               35.716

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                               210.089


(2) A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.Költségvetési kiadások


5 §


(1) A helyi önkormányzat 2017. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                                                    adatok E Ft-ban

I.K1 Személyi juttatások                                                                                             52.612

II.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó                                                                      7.661

III.K3 Dologi kiadások                                                                                                31.102

IV.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             5.483

V.K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                             50.424

VI.K6 Beruházások                                                                                                       2.765

VII.K7 Felújítások                                                                                                      59.000

VIII.K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                       100

IX.K9 Finanszírozási kiadások                                                                                         942


KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                               210.089


(2) A 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

(a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.


6 §


A 2017. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.


8 §

A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2017. év és a következő három év előirányzat mérlegét.


9 §


Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.


10 §


Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása és Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázata nincs.


11 §


A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


12 §


(1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék                       1.365 ezer Ft

Működési céltartalék                                         - ezer Ft

Felhalmozási céltartalék                         34.555 ezer Ft.


13 §


Az önkormányzat állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.


14 §


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


(1)A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.


(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


15 §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati pályázatok és projektek előkészítésénél 1 millió Ft/projekt összeghatárig kötelezettséget vállalhat.


(4) Az önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztése, felújítása nincs.


16 §


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2017. január 27-én napján lép hatályba.

 
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
197.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!