nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gondoskodni kell:

a) a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről és elszállításáról - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak az ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről, illetve átvételéről és elszállításáról,

c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről”


2. §

A R. 2. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

„(2) A Közszolgáltató alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, amelynek keretében az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 98%-ban látja el a közszolgáltatást.”


3. §

(1) A R. 4. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.”


4. §

A R. kiegészül az alábbi 7/A §-szal:


„7/A §

A közszolgáltató ellátási kötelezettsége az üdülőingatlanok esetében


A közszolgáltató az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatást május 1-jétől október 30-ig köteles biztosítani a vegyes hulladékra vonatkozó ürítési gyakoriság szerint.”

5. §

A R. 9. § (4) bekezdése a következőkkel egészül ki:

 „A zöldhulladék vonatkozásában a közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot működtet, ahol a zöldhulladék átvétele egész évben biztosított. A hulladékgyűjtő pont elnevezése: Regionális Hulladékkezelő Telep, címe: 4030-Debrecen, Vértesi út 9/b szám.”


6. §

A 9. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

„A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeteken keletkezett hulladékot kétheti gyakorisággal köteles elszállítani.”


7. §

Hatályát veszti a R. 5. § (10) bekezdése, a R. 13. § (1), (3), (4) bekezdése.


8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!