nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-15 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete
a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről

[1]

Jászberény Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Jászberény város közigazgatási területén található közterületek közül a közterületi zöldfelületekre – így különösen: közterületi parkokra, sétányokra, játszóterekre, edzőpályákra, zöldsávokra, véderdőkre, ezek berendezéseire és építményeire, köztárgyaikra – valamint az árkokra, járdákra, és azok csapadékvíz-elvezetést szolgáló elemeire. Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületi zöldfelületeket használó természetes és jogi személyekre, a közterületi zöldfelületek tulajdonosaira, kezelőire, valamint a közterülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosaira, üzemeltetőire, használóira.


2. Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:


1. Kertépítészeti terv: A zöldfelületek kialakítását meghatározó, a megmaradó, ültetendő, vagy kivágandó növények helyzetével foglalkozó terv, mely meghatározza a zöldfelületeket alkotó növényzet fajtáját és minőségét. Amennyiben a zöldfelület rendezése magasabb szintű jogszabály rendelkezése folytán nem esik engedélyezési terv készítésének kötelezettsége alá, jelen rendeletben kertépítészeti tervnek minősül a közterület állapotát megváltoztató által készített, vagy készíttetett vázlatterv is.

2.[2] Kertépítészeti rendezés alá vont városi zöldfelületek: Azok a zöldfelületek, ahol a tereprendezés, parkosítás, fásítás már megkezdődött.

3.[3] Kezelő: A közterület tulajdonosa által a zöldfelület kezelésére jogszabály rendelkezése alapján vagy szerződéssel megbízott természetes vagy jogi személy.

4. Közhasználatú játszótér: Gyermekkorúak részére szolgáló, játszószerekkel ellátott közterület.

5. Közterületi zöldfelület: Eltérő rendelkezés hiányában a város (kül- és bel-) területén minden olyan önkormányzati tulajdonú, rendeltetésének megfelelő célra korlátozás nélkül használható zöldfelület, melyen zöldfelületi elemek, építmények találhatók. Közterületi zöldfelületnek minősülnek a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de tulajdonosai által közhasználatra szerződéssel átadott, zöldfelületi adottsággal, vagy elemmel bíró területek is.

6. Lakókert: Kizárólagosan egy szűkebb csoport, kisebb lakóközösség által használt zöldfelület, jellemzően úszótelkes beépítettségű lakóépületekhez tartozó közterületi park.

7. [4]

8. Utcai fasor: Az utak mentén rendszerint egy sorban lévő fák összessége.

9. Zöldfelületi Alap: A fakivágások engedélyezése kapcsán, valamint a meglévő zöldfelület megszüntetése esetén fizetendő pénzbeli térítés, és a közterületi zöldfelülettel kapcsolatosan befolyó egyéb összegek kezelésére elkülönített alap. Az alap kizárólag zöldfelületek létesítésére, felújítására, átépítésére, és a kivágott fák pótlására fordítható. A Zöldfelületi Alap nem azonos az Önkormányzat által éves költségvetésében a közterületi zöldfelületek fenntartására fordított összeggel.

10. Zöldfelületi elem: Zöldfelületen található növények, berendezési tárgyak egységes elnevezése.

11. Zöldfelületi érték: A zöldfelületen található növényzet pénzben kifejezett értéke. Az érték meghatározása a 2. melléklet szerint történik.

12. Zöldsáv:[5] Az útburkolat vagy a földút széle és az ingatlan telekhatára között található, jellemzően a járdát és a csapadékvíz-elvezető árkot is magában foglaló, rendszerint növényzettel borított terület, kivéve a kerékpárutat.

13. Vegetációs időszak:[6] A rügyfakadás és lombhullás közötti időszak, amelynek időtartama alatt csak földlabdás és konténeres növények telepíthetőek. Az év fennmaradó szakasza a fenti növények számára ún. nyugalmi időszak.

14. Edzőpálya:[7] a gimnasztikai pálya, kosárlabdapálya, futballpálya, vagy egyéb sporttevékenység folytatására szolgáló létesítmény.


3. Zöldfelületek létesítése


3. §


(1) Közterületen zöldfelületet csak az önkormányzat létesíthet, kivéve a (2) bekezdésben szabályozott esetet.

(2)[8] A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, használója, ahol lehetőség van rá, az ingatlan körüli közterületet füvesítheti, parkosíthatja. A füvesítés, parkosítás során a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának be kell tartania e rendelet előírásait, valamint az adott területre vonatkozó részletes szabályozási tervben, továbbá a Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: JÉSZ) rögzített előírásokat és a közműszabványokat.


4. §


(1) [9][10]Közterületi zöldfelületen beavatkozási munkálatokat folytatni, megszüntetni csak a tulajdonos hozzájárulásával vagy rendelkezése alapján lehet. A közterületi zöldfelületen megvalósuló beruházás műszaki átadás-átvétele során a zöldfelületet a tulajdonos a PH Városüzemeltetési Iroda szakfeladatot ellátó munkatársa és a kezelő jelenlétében veszi át. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 3. § (2) bekezdésében szabályozott esetben.

(2) A JÉSZ szerinti, az övezetre előírt zöldfelületi kötelező részarány nem csökkenthető. Új közterületi zöldfelület létesítése esetén minden 150 m2-re legalább 1 db nagy vagy közepes koronájú lombos fát, továbbá legalább 20 m2 lombhullató vagy örökzöld cserjét, valamint a többi területen gyepet vagy gyeppótló cserjét kell telepíteni (1.3. melléklet).


4. Zöldfelületek használata


5. §


(1) A közterületi zöldfelületet, zöldfelületi elemet, építményt, játszóteret rendeltetésüknek megfelelő célra és módon mindenki ingyenesen használhatja.

(2)[11] A közterület tulajdonosa a zöldfelületek állagmegóvása érdekében egyes zöldfelületek használatát az általa szükségesnek ítélt időtartamra és módon korlátozhatja, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezheti a közterület eredeti funkciótól eltérő használatát, ha az a zöldfelület állapotát tartósan, vagy maradandóan nem károsítja. A közterület eredeti funkciójától eltérő használatának engedélyezését a város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 17/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) A fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet, a közterületi zöldfelületek zöldfelületi értékének, valamint azok éves amortizációja mértékének alapulvételével a Képviselő-testület – a város mindenkori anyagi teherbíró-képességének függvényében – az éves költségvetésben biztosítja.


6. §


(1) Közterületi zöldfelületen állat sétáltatása során az állatot kísérő köteles gondoskodni az állat ürülékének erre alkalmas módon történő eltávolításáról.

(2)[12] A közterületi zöldfelületet, zöldfelületi elemet, építményt, berendezést, játszóteret, edzőpályát – rendeltetésének megfelelően, saját, a szülő vagy a felügyelő felelősségére – bárki ingyenesen használhatja.

(3)[13] Játszótereken, edzőpályákon

a) 6 évesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat;

b) nagykorú személy a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket, sporteszközöket rendeltetésellenes módon nem veheti igénybe.

(4)[14] A játszóterek, edzőpályák az alábbi időpontban látogathatók:

a) Tárgyévben október 1-től március 31-ig naponta 8 órától 19 óráig,

b) Tárgyévben április 1-től szeptember 30-ig naponta 7 órától 21 óráig.

(5)[15] A körbekerített, zárhatóvá tett parkot és játszóteret, edzőpályát az üzemeltető, kezelő által ott elhelyezett nyitvatartási tájékoztató tábla szerinti, ennek hiányában a (4) bekezdés szerinti időszakban lehet igénybe venni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyitvatartásról tájékoztató tábla legalább 210x297mm méretű és tartalmazza legalább a nyitvatartási időt, az üzemeltető, kezelő nevét, elérhetőségét.

(7)[16] Edzőpályát kizárólag saját felelősségre lehet használni, az ott elhelyezett eszközök rendeltetése szerint.


5. Zöldfelületek fenntartása


7. §


(1) Az Önkormányzat a kezelőn keresztül gondoskodik a tulajdonában lévő közterületi zöldfelületekről.

(2) A közterületi zöldfelület tulajdonosa vagy kezelője köteles gondoskodni:

a) a növényzet és a talaj folyamatos ápolásáról, védelméről és helyreállításáról,

b) a növényzet szakszerű növényvédelméről,

c)[17] a növényzet pótlásáról, a lágyszárú növényzet időszakos cseréjéről, továbbá a rendelet 4. számú melléklete szerint a kerékpárutak menti új telepítésű sorfák, cserjék garanciális ápolási munkáinak elvégzéséről,

d) a kerti- és sétautak, zöldfelületi építmények, elemek, berendezések és felszerelések balesetmentes, üzemképes állapotban tartásáról, javításáról, fejlesztéséről,

e) a kerti- és sétautak tisztántartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

(3)[18] A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles gondoskodni:

a)  a közterülettel szomszédos ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv gondozásáról, tisztántartásáról. Amennyiben az úttest és a közterülettel szomszédos ingatlan határa között kiépített kerékpárút található, úgy a kerékpárút, valamint a kerékpárút és az úttest közti zöldsáv gondozása, tisztántartása a kezelő kötelezettsége.

b)  tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület és az ingatlan körül lévő 4 méter széles területsáv tisztántartásáról.

c) a közterülettel szomszédos ingatlanról és a hozzá tartozó zöldsávról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, annak érdekében, hogy azok ne lógjanak be a járda- és az út űrszelvényébe. A kereszteződések beláthatóságának, valamint a forgalomtechnikai eszközök (közúti jelzőtáblák, egyéb közúti jelzések) láthatóságának biztosítása a kezelő kötelezettsége.

(4)[19] Két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az egyes tulajdonosokat vagy üzemeltetőket, használókat a közterülettel szomszédos ingatlanok határától a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig terheli.

(5)[20] A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa, vagy üzemeltetője, használója köteles a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerinti megkülönböztetés alapján meghatározott terület gyommentesítéséről, valamint a fű rendszeres nyírásáról is gondoskodni, úgy, hogy a fű szálmagassága a 20 cm-t ne haladja meg.

(6)[21] Amennyiben a zöldsávok gondozásáról, az ott lévő fák gallyazásáról az ingatlan természetes személy tulajdonosa, vagy közeli hozzátartozója egészségügyi, anyagi rászorultság miatt nem tud megfelelő mértékben gondoskodni, kérelemre vagy a közterület-felügyelő jelzése alapján a polgármester döntése szerint az Önkormányzat a kezelő útján – alkalmanként egy évre – átvállalhatja a tulajdonos zöldfelület fenntartási kötelezettségét.

(7) Tilos a közterületi zöldfelületeken föld, zöldhulladék elhelyezése.


8. §


(1) [22][23][24]fák gallyazása a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának a kötelezettsége. A fák gallyazását úgy kell elvégezni, hogy a villamosművek, valamint a termelői, magán-és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22.) NGM rendelet 13.§ j) pontjában meghatározott biztonsági övezet határát a fák ágai ne érjék el. Amennyiben a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója a szükséges gallyazást írásbeli felszólításra, az abban foglalt határidőben nem végzi el, úgy azt az Önkormányzat a kezelő útján, a tulajdonos vagy üzemeltető, használó utólagos költségére elvégezteti.

(2) A fák és cserjék telepítési távolságait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) [25][26]A közutak tartozékát képező fák és cserjék közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását – a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) és a közúti közlekedésről szóló törvény szerint – a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója saját költségén köteles ellátni vagy szakemberrel elláttatni. Amennyiben ezen ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, a kezelő ezen tevékenységet a PH Városüzemeltetési Iroda szakfeladatot ellátó munkatársának jelzett ütemterv szerint és az általa jóváhagyott technológia alkalmazásával köteles ellátni.

(4) A parkok és egyéb zöldfelületek, pihenőkertek és játszóterek felügyeletét, gondozását természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények és civil szervezetek – az önkormányzattal kötött egyedi megállapodás alapján – átvállalhatják.

(5)[27] A közterületi zöldfelületen a légvezeték biztonságos üzemeltetése érdekében a légvezeték tulajdonosa a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet érintő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit a vegetációs időn kívüli nyugalmi időszakban a saját költségen eltávolíthatja. A fametszéssel járó munkavégzést a munkák kezdése előtt legalább 48 órával írásban be kell jelenteni a PH Városüzemeltetési Iroda szakfeladatot ellátó munkatársának és a kezelőnek. A gallyazási munkát végző köteles a keletkező hulladékot 24 órán belül saját költségén elszállítani.


6. A közterületi zöldfelületek védelme


9. §


(1) Közterületen lévő fás szárú növények kivágásnak és pótlásának szabályait a kormányrendelet tartalmazza.

(2) A közterületi fakivágások engedélyezése, és a faérték kötelezettség előírása a Jegyző hatásköre.

(3) A fa egyedi értékének számítását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A kérelmező köteles a fakivágást saját felelősségére és költségén elvégezni vagy elvégeztetni.

(5) Aki jogszabály vagy hatósági határozat alapján fapótlásra kötelezhető, e kötelezettségének a kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a jegyző által a város közigazgatási határán belül kijelölt helyre vagy helyekre történő ültetéssel tesz eleget. Amennyiben ilyen ingatlan nem jelölhető ki, a pótlásra kötelezett a fa értékét az Önkormányzat Zöldfelületi Alapjába köteles befizetni.

(6) Engedély nélküli fakivágás esetén az elkövető köteles a fa egyedi értéke kétszeresének megfelelő összeget megfizetni vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát a jegyző által előírt helyre vagy helyekre elültetni.


10. §


(1) Közterületi zöldfelület megszüntetéséhez vagy beépítéséhez (különösen: kapubejáró, gépjármű-várakozóhely létesítéséhez) – kivéve a 9. § szerinti fakivágást tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy az érintett zöldfelület számított zöldfelületi értéke az Önkormányzat Zöldfelületi Alapjába befizetésre kerüljön. Tulajdonosi hozzájárulás csak a megállapított zöldfelületi érték befizetésének igazolása után adható ki.

(2) A zöldfelületi érték számításának alapját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A zöldfelületi kár mértéke gyep és virágágyak esetében a területi kár százalékos aránya alapján kifejezett érték.

(4) Zöldfelületi építményben keletkezett kár mértékét az újraelőállítás, vagy a javítás bekerülési költsége képezi.


11. §


Zöldfelületek jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló más célú használata esetén a jogosult köteles az ott található növényzet védelméről gondoskodni.


7. Zöldfelületek átépítése, felújítása, helyreállítása


12. §


A közterületi zöldfelületek megjelenési formájának, zöldfelületi arányainak, zöldfelületi mutatóinak megváltoztatása, a korábbitól eltérő kialakításához – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a polgármester ad ki hozzájárulást – kivéve a 9. § szerinti fakivágást. A kérelemhez kertépítészeti tervet kell mellékelni.


13. §


(1)[28] Aki a közterületi zöldfelület állapotát bármely tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, abban kárt okoz, köteles a közterületi zöldfelületet a tevékenység befejezését követő 30 napon belül a szükséges mértékben, legkésőbb a következő növényültetési időszak végéig pedig az eredeti vagy emelt szintű állapotnak megfelelően helyreállítani; köteles továbbá arról 1 éves garanciális fenntartással gondoskodni.

(2) A helyreállítást az annak befejezését követő 8 napon belül a tulajdonos részére írásban kell bejelenteni, aki annak szakszerűségét a kezelővel együttesen, 15 napon belül ellenőrzi. Nem megfelelő helyreállítás esetében a tulajdonos – a szemle lefolytatásától számított 15 napon belül – előírja a helyreállítás kijavítását, vagy a kötelezett költségére elvégezteti azt.

(3) A közterületi zöldfelület eredeti funkciótól eltérő használatának befejezését követően a használó, a tulajdonos, valamint a kezelő képviselője helyszíni szemlét tart, ahol közösen állapítják meg a károsodás mértékét, és a helyreállítás megfelelőségét.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató saját erőből nem képes a helyreállítást elvégezni, úgy a munkával mást kell megbíznia, aki a munka szakszerű és jogszerű elvégzésére képes. Az e tárgyban megkötött szerződést a bejelentéssel együtt be kell nyújtani.

(5) Amennyiben a helyreállítás önerőből történik, úgy a bejelentéshez erre vonatkozó írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozatot is be kell csatolni.

(6)[29] Ha az eredeti állapot helyreállítása lehetetlen, úgy a helyreállításra kötelezett a sérült növényzet zöldfelületi értékének tízszeresét köteles az önkormányzat Zöldfelületi Alapjába befizetni.


14. §[30]


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szükséghelyzetben a közterületi zöldfelületben okozott kárt 48 órán belül, amennyiben a bejelentésnek objektív akadálya van, úgy ennek megszűnését követően nyomban be kell jelenteni a kezelő részére. A terület helyreállítása vonatkozásában a város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 17/2014. (V. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.


15. §


(1) Közterületi zöldfelületen lévő fák, cserjék építkezésből adódó gyökér-, törzs vagy lombkorona-károsodásának mértéke alapján a tulajdonosi hozzájárulásban kártalanítási vagy helyreállítási kötelezettség írható elő.

(2)[31] Ha a meglévő növényzet bizonyíthatóan az engedélyezett munkák során sérült, úgy az építtető a növényzet pótlását, vagy helyreállítását – a PH Városüzemeltetési Iroda szakfeladatot ellátó munkatársával egyeztetett módon, az általa megadott határidőben – saját költségén köteles elvégezni vagy elvégeztetni. Ha a pótlásra vagy helyreállításra nincs lehetőség, úgy az építtető a sérült növényzet zöldfelületi értékének tízszeresét köteles az Önkormányzat Zöldfelületi Alapjába befizetni.


16. §[32]


Fakivágás, gallyazás – szükséghelyzet, vagy a fa kiszáradásának, és a kezelő által végzett zöld gallyazás és nyesés kivételével – csak a vegetációs időszakon kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet.


8. Zöldfelületek fejlesztése, közterületi növénytelepítések


17. §


(1) A közterületi zöldfelületeken ültetendő fás szárú növény faj-fajta meghatározásánál különleges szempontok felmerülése hiányában a 3. mellékletében javasolt növényeket kell alkalmazni. Egyedi szempontok felmerülése esetén a polgármester ettől a tulajdonosi hozzájárulásában eltérhet.

(2) Bármely közterületi zöldfelületre kiültetett fa és cserje az Önkormányzat tulajdonába kerül.

(3) Lakosság által közterületi zöldfelületen végzett növénytelepítéseknél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető,

b)[33] meglévő fasorba idegen faj-fajta betelepítése – a talajtakaró növényzet és a fű kivételével – csak a tulajdonos jóváhagyásával történhet,

c) szűk keresztmetszetű utcába széles, vagy a közlekedést előreláthatóan zavaró lombozatú fa nem telepíthető,

d)[34] a közúti űrszelvény – beleértve a kerékpárúti űrszelvényt is – beláthatóságának biztosítását, a csomópontok beláthatóságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát. A telepített növényzet lombos állapotában nem zavarhatja a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát,

e) meglévő utcai fasor nyomvonala kialakultnak tekintendő, függetlenül a fahiányok számától. Új fát ültetni csak a kialakult nyomvonalba szabad. Ettől történő eltérés csak a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

f) növénytelepítés az 1. és a 3. mellékletében foglaltak szerint történhet.

(4) Közterületi zöldfelületre haszonnövényt ültetni – gyümölcsfa kivételével – tilos.

(5) Lakosság által közterületi zöldfelületen végzett növénytelepítés szakszerűségét a kezelő ellenőrizheti.

(6) Szabálytalan telepítés esetén, ha az ültetést végző kiléte megállapítható, a tulajdonos felhívja annak figyelmét a helytelen ültetésre, és felszólítja saját költségén, megfelelő helyre történő szakszerű átültetésre.

(7) Amennyiben a telepítést végző személy kiléte nem állapítható meg, úgy a helytelenül ültetett növényt a kezelő minden külön felszólítás nélkül átültettetheti vagy kivágattathatja, a tulajdonos költségére.


18. §


A fakivágások engedélyezésének kapcsán fizetendő faérték, valamint a közterületi zöldfelületeken okozott kár kapcsán az Önkormányzat Zöldfelületi Alapjába befolyt összeg kizárólag a zöldfelületek fenntartására, felújítására, létesítésére, fák, egyéb növényzetek telepítésére fordítható.


9. Gyümölcsfákra vonatkozó eltérő szabályozás


19. §


(1) Közterületre gyümölcsfa csak akkor ültethető, ha az jellemző az adott közterület szakaszra. A fafaj meghatározásánál figyelembe kell venni az adott közterület-szakaszon már meglévő fákat, és a közterület adottságait.

(2)[35] A közterületi zöldfelületre ültetett gyümölcsfa szakszerű ápolásáról, metszéséről, gallyazásáról, növényvédelméről és környezetének tisztántartásáról a közterülettel határos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának kell gondoskodnia.

(3)[36] A közterületen található növények hasznainak szedésére az azok ápolását, gondozását végző, és terhét viselő jogosult.


10. Hulladékok kezelése, komposztálása


20.§


A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületek használata, fenntartása, védelme és helyreállítása eredményeként keletkező, biológiailag lebomló hulladékok kezelése, komposztálása során a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló KvVM rendelet szerint kell eljárni.


11. A csapadékvíz elvezetése


21. §


(1) [37][38]A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlana előtti árokszakaszt (csapadékvíz-elevezető létesítményt), a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint rendszeresen, de évente legalább kétszer tisztítani, és folyamatosan gyomtalanítani, gondozni, a vadhajtások eltávolításáról gondoskodni. Füves árok esetén a fű szálhossza a 20 cm-t nem haladhatja meg.

(2) [39][40]A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának, vagy üzemeltetőjének, használójának mind az úttest, mind pedig a közterületi zöldfelület felől biztosítania kell a csapadékvíznek a csapadékvíz-elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz-elvezető csatornába történő szabad lefolyását, el kell távolítania a lefolyást akadályozó tárgyakat, anyagokat.

(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról a kezelőn keresztül az Önkormányzat köteles gondoskodni.


12. A járdák tisztántartása


22. §[41]


(1) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles az ingatlannal határos közterületi járdát a hulladékoktól, gyomtól, portól, sártól, szennyező anyagoktól folyamatosan megtisztítani. A sarokingatlan, vagy minden oldalról közterülettel határolt ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlannal határos minden járdaszakasz tisztántartására köteles.

(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles megtisztítani az ingatlanával határos közterületi járdák melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó gyomoktól, tárgyaktól, anyagoktól.

(3) [42]Amennyiben az időjárás szükségessé teszi, az ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának gondoskodnia kell a járda hótól való letisztításáról, és – jegesedés esetén – csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeknek minden reggel 8 óráig köteles eleget tenni, majd a nap folyamán – az időjárástól és a személyi körülményektől függően – a hóeltakarítást, valamint a csúszásmentesítést legalább még egyszer meg kell ismételni.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, kőpor, fűrészpor, finom kőzúzalék használható. Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható. A díszburkolatú járdákon, sétányokon síkosságmentesítés céljából nátrium-klorid nem alkalmazható.13. Záró rendelkezések


23. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. október 1. napján lép hatályba.

(2) A 7. § (6) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.


23/A. §[43]


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

24. §


Hatályát veszti

1. a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 10/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet,

2. a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 10/2003. (III. 28.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2005. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. oktbóer 1-től.

[2]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. oktbóer 1-től.

[3]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013 (IX. 10.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. október 1-től.

[5]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[6]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[7]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[8]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[9]

A 4. § (1) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 31. §-a. Hatályos: 2013. március 15-től.

[10]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[11]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[12]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[13]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[14]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[15]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[16]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[17]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[18]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[19]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[20]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[21]

A rendelet szövegét a 11/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. április 15-től

[22]

A 8. § (2) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 32. §-a. Hatályos: 2013. március 15-től.

[23]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[24]

A rendelet szövegét a 11/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. április 15-től

[25]

A 8. § (3) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 32. §-a. Hatályos: 2013. március 15-től.

[26]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[27]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[28]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[29]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[30]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[31]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 11. § -a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[32]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 12. § -a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[33]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[34]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[35]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[36]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[37]

A 21. § (1) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 33. §-a. Hatályos: 2013. március 15-től.

[38]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[39]

A 21. § (2) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 33. §-a. Hatályos: 2013. március 15-től.


[40]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[41]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 16. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[42]

A 22. § (3) bekezdését módosította a 11/2013. (III. 14.) Ör. 34.§-a. Hatályos: 2013. március 15-től.

[43]

A 23/A. §-t megállapította a 35/2013. (IX. 12.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
40_2012_2
30.5 KB
40_2012_3
40.5 KB
1_melléklet_40_2012
15.11 KB
4_melléklet_40_2012
16.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!