nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-14 - 2019-05-29
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:




1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 91.376.912 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei

77.619 ezer Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről                               48.813.610 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                    9.720.000 Ft

c) működési bevételek                                                                       8.826.063 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                            0 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                              21.497.800 Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                       2.519.439 Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai

 82.391 ezer Ft-ban kerültek megállapításra.

      a) személyi juttatások kiadásai                                                        29.901.035 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                  5.398.239 Ft

c) a dologi kiadások                                                                         22.573.549 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     6.069.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                      2.022.998 Ft

f) finanszírozási kiadások                                                                21.497.800 Ft 

g) működési tartalék                                                                          2.326.483 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése                                                       1.587.808 Ft



(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 188.549.819 Ft.

a) felhalmozási célú támogatások                                                              0 ezer Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                  16.429.656 Ft

c) felhalmozási célú pénzmaradvány                                               171.789.963 Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                         330.200 Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 188.549.819 Ft

a) beruházások                                                                                     58.720.273 Ft

b) felújítások                                                                                      106.362.690 Ft

c) fejlesztési tartalék                                                                            23.136.656 Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                           330.200 Ft




Az önkormányzat bevételei


4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet

 (4) a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.


 (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre



 (7) A Képviselő-testület, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(8A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére egyszeri nettó 60 e Ft, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére egyszeri nettó 120 e Ft pénzbeli juttatást állapít meg az eddigi Erzsébet utalvány helyett.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 16. melléklet

 szerinti tartalommal hagyja jóvá.


Általános és céltartalék



8. §(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 16.429.656 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 2.326.483 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 6.707.000 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(4) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 16.429.656 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt előlege összegének terhére.



9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és

kiadási előirányzatot nem tervez. (15. melléklet)



Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2018. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.



Az előirányzatok módosítása

        11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és

kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

 (7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt Várpalotai fiókja vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű

tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.





Záró rendelkezés


21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                   Fodor-Bödös István                                                       Borteleki Istvánné

                        polgármester                                                                     jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
321.05 KB
2. melléklet
329.24 KB
3. melléklet
328.63 KB
4. melléklet
325.74 KB
5. melléklet
324.55 KB
6. melléklet
324.14 KB
7. melléklet
332.1 KB
8. melléklet
322.24 KB
9. melléklet
322.41 KB
10. melléklet
324.92 KB
11. melléklet
321.48 KB
12. melléklet
333.53 KB
13. melléklet
321.63 KB
14. melléklet
323.25 KB
15. melléklet
321.61 KB
16. melléklet
323 KB
17. melléklet
321.77 KB
18. melléklet
321.42 KB
19. melléklet
321.44 KB
20. melléklet
325.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!