nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 - 2015-03-28
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 81) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I.                    Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. Az önkormányzat és jelképei


1.§

(1) Az önkormányzat megnevezése:                     Kondoros Város Önkormányzata

(2) Az önkormányzat székhelye:                             5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.

(3) Az önkormányzat működési területe:            Kondoros város közigazgatási területe

(4) A Képviselő-testület szervei:

                1. a polgármester

                2. a bizottságok:

 - Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság,

 - Szociális- és Egészségügyi Bizottság,

 - Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság

- Civilekért Bizottság

3. a hivatal:                                                        Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

2.§

(1) Az önkormányzat jelképei Kondoros címere és a zászlaja. A címer és zászló leírását és használatának rendjét az 1995. évi 18.(XII. 18.) számú rendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzat a helyi kitüntetései és elismerő címei:

                - Kondoros Nagyközség Díszpolgára

                - Kondoros Nagyközségért Emlékérem

(3) A Díszpolgári Cím, valamint a Kondorosért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjét a 2001. évi 12. /V. 25./ számú rendelet szabályozza.

(4) Az önkormányzat honlapot működtet www.kondoros.hu internetes elérhetőséggel.

 

3.§


(1) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: körívben „Kondoros Város Önkormányzata Kondoros” felirat, középen a Magyar Köztársaság címerével.

(2) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétje: körívben „Kondoros Város Polgármestere Kondoros” felírat, középen a Magyar Köztársaság címerével.


2. Az önkormányzat együttműködése más önkormányzatokkal, szervezetekkel és nemzetközi kapcsolatai

 

4.§

(1) Az önkormányzat aktív részese és formálója a kistérségi együttműködésnek. Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A társulások jegyzékét a 1. függelék tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, melyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására irányulnak.

(3) A támogatandó társulások célja és rendeltetése különösen:

a.) a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,

b.)    a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek összehangolása,

c.)     a lakosság közügyekbe való bevonása,

d.)    a közös érdekképviselet, közös fellépés, meghatározott közös érdekű feladatok ellátása,

e.)    intézmény közös alapítása, fenntartása és fejlesztése


5.§

(1) A képviselő-testület és szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzat közötti rendszeres kapcsolat biztosítása érdekében:

a)            a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, vagy ezzel megbízott tagja tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület  és a bizottságok ülésein;

b)           a nemzetiségi önkormányzat véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az éves költségvetéshez, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz valamint a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő testületi határozat, illetve rendelet tervezetéhez;

c)            a testület által alapított helyi kitüntetések odaítélése előtt a nemzetiségi önkormányzattól javaslatot kell kérni;


d)           a nemzetiségi oktatással, illetve kultúrával is foglalkozó intézmény vezetőjének kinevezésénél, munkája értékelésénél a nemzetiségi önkormányzatnak véleményezési joga van;

e)           a nemzetiségi önkormányzat javaslatot tehet a képviselő-testület éves munkatervének összeállításához.

 

6. §

(1) A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a testület rendeletben határozza meg a nemzetiségi önkormányzat használatába adandó vagyont, vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosított pénzügyi hozzájárulás mértékét az éves költségvetésben állapítja meg.

(3) A költségvetéshez kapcsolódó együttműködés kereteit külön megállapodás rögzíti, melyet a képviselő-testület határozattal fogad el.

(4) Az Együttműködési Megállapodást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

7.§

(1) Az önkormányzat hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn

                Németországban:           Hanhofen

                Szlovákiában:                    Bős (Gabcikovo)

                                                               Nagysalló (Tekovske Luzany)

                Romániában:                    Küsmöd


II.                  Fejezet

Az önkormányzat feladata és hatásköre

 

3. Kötelező feladatok

 

8.§

(1) Az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIV. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatait intézmények fenntartásával, társulásokban való részvétellel látja el.

(2) A kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat által fenntartott intézmények felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

(3) Kondoros Város Önkormányzat alaptevékenysége besorolási rendjét a 2. melléklet tartalmazza.


4. Önként vállalt feladatok


9.§

(1) Helyi közügy önálló megoldását az Mötv. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével vállalhatja úgy, hogy az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell meghatározni a feladat ellátásának módját, feltételeit.

(2) Helyi közügy önkéntes vállalását – a képviselő-testület döntését megelőzően - az önként vállalt feladat tárgya szerint illetékes, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményezi.


5. Hatáskör gyakorlása

 

10.§

(1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Mötv. 42.§ (1) bekezdésében felsorolt feladatok.

(2) A képviselő-testület a hatáskörgyakorlás átruházásáról, illetőleg visszavonásáról annak felmerülésekor minősített többséggel dönt.

(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója - az e kereten belül tett - intézkedéseiről, azok eredményeiről évente egyszer a képviselő-testület ülésén beszámol.

(4) Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.


III.          Fejezet

A képviselő-testület működése

 

6. A Képviselő-testület, a bizottságok és a képviselő

 

11.§

(1) A Képviselő-testület létszáma: 9 fő

(2) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 5 fő jelen van.

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 7 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.


12.§

(1) A települési képviselők névsorát a 3. függelék tartalmazza.

(2) A települési képviselőnek a Mötv. 32. § (2) bekezdés a.) pontjában foglalt rendeletalkotási vagy határozathozatali kezdeményezését írásban kell benyújtania. A benyújtott kezdeményezésnek legalább rendeletnél a szabályzási tartalmat és annak indoklását, határozatnál a határozati javaslatot és annak indoklását kell tartalmaznia.

 (3) A települési képviselő a Mötv. 32.§ (2) bekezdés i)-k.) pontjában meghatározottakon túl köteles

a.) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni;

b.) a képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni;

c.) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magántitok megőrizni megbízatásának lejárta után is

(4) A települési képviselő munkájáért tiszteletdíjban nem részesül.

(5) A települési képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztása esetén a képviselő-testület határozatban figyelmezteti a mulasztó képviselőt.

6) Amennyiben a mulasztással érintett döntés megismétlése joghatás kiváltására alkalmas vagy a döntés kimenetelének változását idézheti elő, úgy a mulasztással érintett döntést vissza kell vonni és új döntést kell hozni.”
13.§

(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó és ideiglenes bizottságot választ.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

(3) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a.) Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság,

b.) Szociális- és Egészségügyi Bizottság,

c.) Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság

d.) Civilekért Bizottság

 (4) Az állandó bizottságok ellátnak minden olyan feladatot és határkört, amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz.

                a.) döntenek

                               aa.) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben,

                               bb.) önkormányzati rendeletekben a bizottság részére megállapított hatáskörökben.

                b.) előkészítik:

                               ba.) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat,

                               bb.) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket.

                c.) javaslatot tesznek

                               ca.) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére,

                               cb.) önkormányzati elismerések és címadományozásokra és visszavonásukra

                d.) véleményezik

                               da.) a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét,

                               db.) az önkormányzat éves pénzügyi tervét,

                e.) ellenőrzik

                               ea.) a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtását,

                               eb.) szakterületükhöz tartozó intézmények működését,

f.) beszámolnak a képviselő-testületnek a bizottság tevékenységéről, döntéseiről és azok végrehajtásáról

(5) A bizottságok részletes feladatait a 4. melléklet, a bizottsági tagok névsorát a 4.függelék tartalmazza.

(6) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint a képviselő összeférhetetlenségének és méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság látja el.14.§.

(1) A bizottságok munkájukba szakértőket is bevonhatnak.

(2) A bizottságok működése:

                a.) szükség szerint üléseznek,

                b.) az üléseket az elnök hívja össze, aki vezeti a bizottság ülését,

c.) az ülés nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg,d.) a határozatképességre és határozathozatalra vonatkozó szabályok megegyeznek a képviselő-testületre vonatkozó szabályokkal

(3) A bizottságok üléséről kettő példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(4) A bizottságok feladatkörükben önálló előterjesztést nyújthatnak be, a bizottságok állásfoglalásával kell benyújtani a bizottságok feladatkörébe tartozó előterjesztéseket, valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges az éves költségvetési rendelet-tervezet benyújtásához.7. A képviselő-testület ülései

 

15.§

(1) A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal rendes ülést tart.

(3) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját éves munkatervében határozza meg. A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő. A munkaterv tartalmazza

a.) az ülések időpontját,

b.) adott ülésen tárgyalandó témákat,

c.)az előterjesztő megnevezését,

d.)az előterjesztésben közreműködőket,

e.)szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

f.)szükség szerint a tartalmai követelményeket

(4) Az önkormányzati bizottságok, helyi nemzetiségi önkormányzat, polgármester és a képviselők indítványozhatják a munkatervben nem szereplő kérdés napirendre tűzését. Az indítványt olyan időpontban kell benyújtani a polgármesterhez, hogy - amennyiben az indítványozó előterjesztést nem csatol – az a kívánt ülésre elkészíthető legyen.

(5) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívásának szükségességéről – a törvényi feltételeken túl – az ülés összehívására jogosult dönt.


8. A képviselő-testületi ülések összehívása

 

16.§

(1) A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében az alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület összehívásáról és vezeti az ülést.

(2) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet és vezeti az ülést. Tartós akadályoztatásnak minősül az, ha két hónapon túl sem tudja feladatát ellátni.

(3) A képviselő-testület ülését az önkormányzat székhelyére kell összehívni, amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja máshová is összehívható az ülés.


17.§

(1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik, amelyet az ülés időpontja előtt 5 nappal előbb ki kell küldeni.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a.)az ülés helyét,

b.)az ülés időpontját,

c.)tervezett napirendeket,

d.)a napirendek előadóit,

e.)a képviselő-testület ülésének összehívójának nevét, tisztségét(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.

(4) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

a.) képviselők,

b.) állandó meghívottak:

-          jegyző,

-          Szlovák Önkormányzat Elnöke,

-          hivatal osztályvezetői

c.) nem állandó meghívottak:

-          előterjesztő,

-          akik meghívását az adott napirendhez jogszabály kötelező teszi,

-          akit az ülés összehívója megjelöl

-          napirendi pont tárgya szerinti kondorosi székhelyű önszerveződő közösség képviselőjét.

(5) A rendkívüli ülés összehívásának szabályai megegyeznek a rendes ülés összehívásának szabályaival, azonban történhet telefon keresztül történő szóbeli meghívással, egyéb szóbeli meghívással is.

(6) A képviselő-testület ülésének összehívásáról a lakosságot a meghívó önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztésével, a honlapon történő megjelentetéssel, valamint a helyi televízióban történő közlésével kell értesíteni.


9. A tanácskozás rendje

 

18.§

(1) Az ülés megnyitásakor a levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja a képviselő-testület határozatképességét. Az ülés teljes időtartama alatt a határozatképesség folyamatos vizsgálata az ülés vezető feladata.

(2) Az ülést vezető személy köteles biztosítani, hogy a képviselői jelzés alapján az elfogadott napirend tárgyalása előtt a képviselők kérdést intézzenek a tisztségviselőkhöz és a jelenlévő tisztviselőkhöz. A kérdés feltétel, hozzászólás és vélemény-nyilvánítás együttes időtartama képviselőként és ülésenként legfeljebb öt perc lehet.

(3) A tanácskozás során a levezető elnök

a.) javaslatot tesz a napirendekre,

b.) javaslatot tesz egy jegyzőkönyv hitelesítő személyére,

c.) tájékoztatást nyújt a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

d.) bejelenti a zárt ülést,

e.) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

f.) napirendi pontonként szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot és kihirdeti a szavazás számszerű eredményét, a napirend tárgyában hozott döntés szó szerinti szövegét,

g.) a napirendek megtárgyalása után az ülést bezárja .


19.§

 

(1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információt kell tartalmaznia.

(2) A vitát megelőzően a napirend előadójához a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni.

(3) A napirend tárgyalása alatt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben a törvényességgel kapcsolatban észrevétele van.

(4) A vitát a levezető elnök vezeti, aki a jelenlévők közül megállapítja a hozzászólások sorrendjét.

(5) A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent személynek, a döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.

(6) Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.

(7) A hozzászólások időbeli korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását.


20.§

(1) Az előterjesztés napirendről történő levételét, a szavazás elrendelése előtt, bármely képviselő, a polgármester és az előterjesztő indítványozhatja, melyről a képviselő-testület – vita nélkül – egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Módosító javaslatok a vita lezárásáig benyújthatók.

(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a jegyzőt.

(4) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a meghívottak közül:

a.) az önkormányzat intézményeinek vezetőjét,

b.) akit egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg.


21.§

(1) Az ülés rendjének fenntartásáért a levezetőelnök felelős, e jogkörében

                a.) figyelmezteti a hozzászólót, ha a tárgyalt témától eltér,

b.) rendre utasítja azt, akinek a megfogalmazása a testületet vagy a képviselők bármelyikét nyilvánvalóan sérti,

                c.) rendre utasítja azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja,

d.) a terem elhagyására kötelezheti – a települési képviselőket kivéve – azt, aki a tárgyalás rendjét ismételten megzavarja, valamint azt, aki a tárgyalás rendjét olyan súlyos mértékben zavarja meg, hogy az ülés folytatását veszélyezteti.

(2) A levezető elnöknek a rend és a tárgyszerűség megtartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.


10. Az előterjesztés

 

22.§

(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet, határozat-tervezet

(2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell készíteni. Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, azonban a határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani.

(3) Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztéseket is szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

(4) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend.


23.§

(1) Az előterjesztés tartalmi eleme:

                a.) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b.) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

                c.) a téma ismertetése,

                d.) a jogszabályi háttér bemutatása,

                e.) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

f.) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,

g.) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és intézményei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

                h.) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

                i.) határozati javaslat, ill. javaslatok

j.) amennyiben a határozati javaslatban olyan kötelezettségvállalás is szerepel, amely pénzügyi fedezetet igényel, abban az esetben a forrást is meg kell jelölni.(2) Az intézkedést tartalmazó döntési javaslatban meg kell jelölni a végrehajtás határidejét

a.) azonnali határidővel, ha a végrehajtás feltételei 3 munkanapon belül biztosíthatók,

b.) folyamatos határidővel, ha a végrehajtás többszöri és konkrét időponttal meg nem határozható cselekményt igényel,

c.) konkrét végrehajtási időponttal, ha a végrehajtás pontosan meghatározott időponthoz vagy időtartamhoz köthető vagy

d.) értelem szerinti határidővel, ha a végrehajtás határideje a határozat szövegéből egyértelműen megállapítható.

(3) Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az előterjesztésre vonatkozó követelményeknek.


11. A döntéshozatali eljárás

 

24. §

(1) A levezető elnök a vita során elhangzott módosító javaslatokkal érintett részeket külön-külön bocsájtja szavazásra úgy, hogy a képviselő-testület először a módosító és kiegészítő javaslatokról szavaz. Az egyes módosító és kiegészítő javaslat elutasítása esetén az eredeti javaslatról kell dönteni.

(2) Bármely kérdésben, bármely képviselő szavazást kérhet. A kérést vita nélkül kell teljesíteni.

(3) Szavaztatni előbb az egyetértők, majd az ellenzők, végül a tartózkodók megszámlálásával kell.

(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel a levezető elnök a szavazást köteles megismételtetni.

(5) A Mötv. 68.§ (2) és (3) bekezdése szerinti döntéshozatali hiány esetén a polgármester az alábbi ügyekben hozhat döntést:

a.)    pályázat előkészítése tárgyában,

b.)    beszerzések lebonyolítása tárgyában,

c.)     elővásárlási jogról lemondás,

d.)    közmunkaprogrammal kapcsolatos döntés,

e.)    csődeljárás előtti egyezség jóváhagyása,

f.)     közbeszerzési felhívás jóváhagyása,

g.)    közbeszerzési tanácsadói szerződés megkötése, módosítása


25.§

(1) Minősített többség szükséges – az Mötv. 50. §-ában foglaltakon túl – az alábbi ügyek eldöntéséhez:

a.) bármilyen költségvetést érintő döntéshez,

b.) önkormányzati tulajdonban lévő és 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,

c.) kitüntetés, cím adományozásához,

d.) hitel felvételhez,

e.) helyi közügy önkéntes felvállalásához, megszüntetéséhez

(2) A nyílt szavazás kézfeltartással történik.


26.§

(1) Titkos szavazásról, név szerinti szavazásról a polgármester vagy bármelyik képviselő indítványára a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(2) Titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság gondoskodik.

(3) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít, melyet csatolni kell a képviselő-testület jegyzőkönyvéhez.

(4) Név szerinti szavazás alkalmával a jegyző ABC sorrendű névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

 

12. A rendelet és a határozat

 

27.§

(1) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A Képviselő-testület elhatározhatja rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását, elrendelheti a rendelet-tervezet 8 napra – az önkormányzat honlapján vagy hirdetőjén – közszemlére történő kifüggesztését vagy indokolt esetben – érdemi vita előtti – közmeghallgatásra bocsátását. A tervezettel kapcsolatos észrevételeket a rendelet megalkotása során bírálja el.

(3) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, melyet a képviselő-testület rendelet tárgya szerinti bizottság véleményez.

(4) Önkormányzati rendeletet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel kell kihirdetni. A kihirdetett rendeletet közzé kell tenni a könyvtárban és a honlapon.


28.§

(1) A képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi arab számú sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját.

(2) A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete sorszám arab számmal/kihirdetés éve arab számmal (kihirdetés hónapja római számmal, napja arab számmal) önkormányzati rendelet


(3) A képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása az alábbiak szerint történik:

a.) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint a rendelet tárgyának megjelölésével,

b.) rendeletek sorszám szerint növekvő sorrendben,

c.) rendeletek betűrendes nyilvántartása


29.§

(1)A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:

a.) a napirendek meghatározásáról,

b.) ügyrendi kérdésekről, jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

c.) képviselői felvilágosítás kérésről és a kérdésre adott válasz elfogadásáról

(2) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás idejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

(3) A képviselő-testület határozatait naptári év elejétől folyamatos, növekvő arab számozású egyedi sorszámmal kell ellátni.


(4) A határozatok jelölése a következő formában történik:

sorszám arab számmal/elfogadás éve arab számmal (elfogadás hónapja római számmal, napja arab számmal)képviselő-testületi határozat.


(5) A képviselő-testület határozatainak nyilvántartása az alábbiak szerint történik:

a.) határozatok nyilvántartása sorszám szerint,

b.) határozat-kivonatok sorszám szerint növekvő sorrendben,

c.) határozatok betűrendes nyilvántartása.


13. A jegyzőkönyv

 

30.§

(1) A képviselő-testület üléséről két eredeti példányban jegyzőkönyv készül.

(2) A jegyzőkönyv a Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza:

a.)    napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,

b.)    az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,

c.)     aláírásokat, dátumot és az önkormányzat hivatalos pecsétjét.


(3) A jegyzőkönyvben – kérésre – rögzíteni kell a kisebbségben maradók véleményét is.

(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

- a meghívót,

- a jelenléti ívet,

- az írásos előterjesztéseket,

- mellékletként a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeleteket.

 

 

31.§

(1) A jegyzőkönyv egyik eredeti példányát évente be kell köttetni és a Hivatal titkárságán kell megőrizni. A jegyzőkönyv másolati példányát a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben kell elhelyezni.

(2) A zárt ülések jegyzőkönyvét beköttetni nem szabad, azokat elzárva kell őrizni. A zárt ülés jegyzőkönyvének közérdekű adatot és a közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részét közzé kell tenni a határozatokra vonatkozó szabályok szerint.

(3) A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekintetni.

(4) A jegyzőkönyv másolatát a hivatal - térítés ellenében - adja ki.


14. Lakossággal való kapcsolattartás, a közmeghallgatás


32.§

(1) A képviselő-testület munkatervében vagy egyedi döntéssel határozza meg azokat a fórumokat (községpolitikai fórum, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

(2) A fórumok megszervezése a polgármester feladata, aki gondoskodik a felmerült kérdések, javaslatok megválaszolásáról.

(3) Közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás általános jellegét vagy napirendjét.

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére, lefolytatására és dokumentálására a képviselő-testület rendes ülése összehívására, lefolytatására és dokumentálására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A kondorosi székhelyű önszerveződő közösségek képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága ülésein, melyek nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, fő tevékenységi körét a 5. függelék tartalmazza.


IV.          Fejezet

A polgármester, az alpolgármester és a jegyző


15.A polgármester

 

33.§

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester minden héten csütörtökön 10.00 órától 12.00 óráig tart fogadónapot, amelyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.

(3) A polgármester illetményének emelésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság terjeszti a képviselő-testület elé.

(4) A polgármester a képviselő-testület ülésén jelenti be szabadságának kivételét, melyről a jegyzőkönyv alapján a jegyző nyilvántartást vezet


16. Az alpolgármester


34.§

(1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

(2) Az alpolgármester munkarendje igazodik a polgármester által meghatározott feladathoz, továbbá minden kedden 10.00 órától 12.00 óráig fogadónapot tart a Hivatalban, amelyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.


17. A jegyző

 

35.§

(1) A jegyző az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai körében

a.) előkészíti a képviselő-testület ülése, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b.) ellátja a testület, bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat és

c.) tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

(2) A jegyzőt – távolléte esetén – teljes jogkörrel az aljegyző helyettesíti.

(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén legfeljebb 6 hónapig a gazdasági osztályvezető látja el a jegyzői feladatokat.


18. Közös Önkormányzati Hivatal

 

36.§

(1) A képviselő-testület Kardos Községi Önkormányzattal Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös hivatalt hoz létre a közöttük létrejött közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló Megállapodás alapján.

(2) A közös önkormányzati hivatal ellátja a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek önkormányzati döntéseivel összefüggő előkészítő és végrehajtási feladatait, az önkormányzatok bizottságai működésének ügyviteli feladatait, döntés előkészítő és végrehajtó munkáját.

(3) A belső szervezeti felépítéséről, munkarendjéről, ügyfélfogadási rendjéről a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

(4) A közös önkormányzati hivatal feladata – a jogszabályokban meghatározottakon túl - a nemzetiségi önkormányzat testületi működésének segítése, döntéseinek dokumentálása, ennek keretében a nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét soron kívül fogadják és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást és segítséget megadják.

(5) A közös hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról, éves költségvetésének teljesítéséről a létrehozó önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek a létrehozó önkormányzatok költségvetési rendeletüket és zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt.V.           Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, ellenőrzése

 

19. Az önkormányzat költségvetése, ellenőrzés

37.§

(1) Az önkormányzat költségvetését két fordulóban tárgyalja. Az első ülésen a koncepcióról dönt, a második ülésen tárgyal a költségvetési rendeletről.


(2) A Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi bizottság előzetesen köteles megtárgyalni a költségvetési koncepciót, a rendelettervezetet, a költségvetés végrehajtásáról szóló negyedéves, féléves, háromnegyed éves beszámolókat, a költségvetés évközi módosítására irányuló előterjesztéseket a vonatkozó rendelettervezetekkel együtt, továbbá mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatása van.

(3) A zárszámadás rendelettervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (2) bekezdésben írt szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, pénzügyi tárgyú vagy kihatású előterjesztés csak a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményével terjeszthető a Képviselő-testület elé.


38.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait önállóan gazdálkodó intézményei, társaságai és a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a hivatal keretein belül részben önállóan gazdálkodó intézményei útján látja el a jogszabályokban előírt kereteken belül.

(2) Az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények finanszírozása a központi pénzkezelési rendszer keretein belül a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal irányításával történik.

(3) Az intézmények saját bevételeik – költségvetésben nem tervezett – többletét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint használhatja fel.


20. Az önkormányzat vagyona

 

39.§

(1) Az önkormányzat vagyonára és a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának növelése érdekében - a képviselő-testület döntése alapján - részt vehet különböző vállalkozásokban.


VI.          Fejezet

Záró rendelkezések

40.§

(1) A rendelet 2014.december 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet.


                                                               Ribárszki Péter                                    Zsindely Ferencné

                                                               polgármester                                                   jegyző
1.       melléklet a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzat

képviseli: Ribárszki Péter György polgármester, székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

bankszámlaszám: 11733003-15346676-00000000

adószám: 15725534-2-04,

KSH statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04,

törzskönyvi azonosító szám: 725536

( továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről

Kondoros Város Szlovák Önkormányzat

képviseli: Krajcsovicz Andrásné elnök, székhely: 5553.Kondoros, Hősök tere 4-5

bankszámlaszám 11733003-15775137-00000000,

adószám: 15775137-1-04,

KSH statisztikai számjel: 15775137-8411-371-04,

törzskönyvi azonosító szám: 775135

(továbbiakban Szlovák Önkormányzat )

 

 

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kondoros Város Önkormányzata és a Kondoros Város Szlovák Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

 

A megállapodás jogi háttérszabályozása:

 

-          Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek.tv.),

-          az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,

 

 

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

 

-          a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (Nek.tv. 80. § (1-2) és (4). bek.)

 

-          a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, (Nek.tv.80. § (3) a)

 

-          a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá felelősök konkrét kijelölését, (Nek.tv.80. § (3) b)

 

-          a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)

 

-          a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket(Nek.tv.80. § (3) d).

 

I.                    A Szlovák Önkormányzat működése,

a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

 

 

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Szlovák Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

 

-          Az Önkormányzat ingyenesen, időkorlátozás nélkül biztosítja a Szlovák Önkormányzat igényei szerint üléseinek és önkormányzati feladatellátás lebonyolításához szükséges 60 m2, működéshez szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal felszerelt helyiséget a Hősök tere 4-5. szám alatti községháza (hrsz:2022) épületében, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz az önkormányzat tulajdonában álló közösségi tereket. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek.

 

-          A képviselő-testület a Hivatalon keresztül biztosítja a Szlovák Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Szlovák Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátása) szükséges tárgyi (irodaszer, papír, nyomtatvány, postaköltség viselése) és személyi feltételeket.

 

-          A Szlovák Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy az általa megbízott személy és a Hivatal témafelelősei részt vesznek.

 

-          A Szlovák Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Hivatal Gazdasági Osztályán keresztül biztosítja, vállalja ennek költségeit.

 

-          A Szlovák Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, gépelése, sokszorosítás, stb.), a jegyzőkönyvek elkészítését, sokszorosítását, közzétételét, a jegyzőkönyvek Nemzeti Jogtárban történő elküldését a jegyző a Hivatal Igazgatási Osztályán keresztül biztosítja.

 

-          A Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzat költségvetési szerveként a Hivatal, aki a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatát.

 

-          A Szlovák Önkormányzat gazdálkodására a Hivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályzatok vonatkoznak

 

-          a Szlovák Önkormányzat belső ellenőrzése a települési önkormányzat és a Hivatalra vonatkozó szabályok szerint bonyolódik.

 

Ahhoz, hogy a Szlovák Önkormányzat és a jegyző, illetve a Hivatal fenti és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Szlovák Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

 

 

II.                  A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

 

  1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja le az egyeztetést a Szlovák Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Szlovák Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Szlovák Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, terveket, jövő évre vonatkozó elképzeléseket, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.

A jegyző a Gazdasági Osztályon kijelölt személy közreműködésével készíti elő a Szlovák Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Szlovák Önkormányzat elnökének a költségvetési határozat tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtania a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

A Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és önálló határozatában elfogadja a Szlovák Önkormányzat költségvetését.

Az elfogadott költségvetésre vonatkozó adatszolgáltatásokért a Hivatal Gazdasági Osztálya felelős.

Az Önkormányzat a Szlovák Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a Szlovák Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

 

  1. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

 

Ha a Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Gazdasági Osztály az elnök kérésére készíti elő.

 

A Szlovák Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

 

A Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Szlovák Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

 

A Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Szlovák Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

 

A Szlovák Önkormányzat előirányzat módosításainak Képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért a Hivatal Gazdasági Osztálya felelős, aki az előirányzat módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

 

 

 

  1. Információszolgáltatás a költségvetésről

A Szlovák Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el és erről információt a Gazdasági Osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

 

  1. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

 

A Szlovák Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.

 

Az elnök a Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről tájékoztatja a Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Szlovák Önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a Szlovák Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

 

A Szlovák Önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét a Hivatal Gazdasági Osztálya készíti el.

 

Az elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

 

A zárszámadási határozattal kapcsolatos adatszolgáltatásért a Hivatal Gazdasági Osztálya felelős.

 

III.                A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

 

  1. Költségvetési határozat végrehajtása

 

A Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a Hivatal Gazdasági Osztályán keresztül látja el.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás a Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok szerint történik.

 

  1. Kötelezettségvállalás rendje

 

A Szlovák Önkormányzat nevében a Szlovák Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag Krajcsovicz Andrásné elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén Bertókné Kohut Emília elnökhelyettes, szlovák önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet.

 

  1. Utalványozás

 

A Szlovák Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Krajcsovicz Andrásné elnök vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott, Bertókné Kohut Emília elnökhelyettes, szlovák önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Az utalványozásra felhatalmazott(ak) végzik a teljesítésigazolást.

 

  1. Pénzügyi ellenjegyzés

 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány pénzügyi ellenjegyzését a Hivatal Gazdasági Osztályán foglalkoztatott, a Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok szerint erre feljogosított személy végzi.

 

  1. Érvényesítés

 

Az érvényesítést a Hivatal Gazdasági Osztályán foglalkoztatott pénzügyi-számviteli szakképesítésű, a Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok szerint erre feljogosított személy végzi.

 

  1. Össszeférhetetlenségi követelmények

 

A Szlovák Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A Hivatal Gazdasági Osztálya a kötelezettségvállalására, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

IV.                A Szlovák Önkormányzat

pénzforgalmi számlája, pénzellátása

 

A Szlovák Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó gazdasági esemény - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik.

 

A Szlovák Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma:

Kondoros Város Szlovák Önkormányzat OTP Zrt. békéscsabai fióknál vezetett 11733003-15775137-00000000 számú számla.

 

A Szlovák Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A Szlovák Önkormányzat házipénztárából kerülhet sor a készpénzben történő kiadások teljesítésére.

 

A Szlovák Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével, módosításával és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal Gazdasági Osztálya látja el.

 

 

V.                  Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

 

 

A Hivatal Gazdasági Osztálya a Szlovák Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Szlovák Önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

 

A Szlovák Önkormányzat belső ellenőrzése a Hivatallal azonos módon történik.

 

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig, általános és időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

 

Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 154/2012.(V.23.) sz. határozattal és Kondoros Nagyközség Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012.(V.22.) határozatával elfogadott Együttműködési megállapodás.

 

 

Kondoros, 2014. november …

 

 

                Ribárszki Péter György                                                                                     Krajcsovicz Andrásné

                        polgármester                                                                                                            elnök                    

 

 

Az Együttműködési Megállapodás Kondoros Város Szlovák Önkormányzata a …/2014.(XI…) sz.SZÖ határozatával, Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………/2014.(XI…..) sz. határozatával hagyta jóvá.
2. melléklet a 15/2014.(XI.28.)önkormányzati rendelethez

A Kondoros Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130             Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220             Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350             Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010             Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020             Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

031030             Közterületek rendjének fenntartása

041231             Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232             Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233             Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237             Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120             Út, autópálya építése

052080             Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020             Lakóépület építése

063080             Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010             Közvilágítás

096020             Iskolai Intézményi étkeztetés

096030             Köznevelési Intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

104011             Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

106010             Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020             Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

 

 

A Kondoros Város Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

841105             Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 

 


3. melléklet a 15/2014.(XI.28.)önkormányzati rendelethez


Átruházott hatáskörök jegyzéke


1. Polgármesterre átruházott hatáskörök:

a.)A szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján:

-  méltányossági közgyógyellátás megállapítása

-  kivételes méltánylást igénylő sürgős esetben önkormányzati segély megállapítása

b.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján:

- meghatározott körben Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

c.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján

-  önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések meghozatala

d.) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt helyi közútkezelői feladatok ellátása

 

2. Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök:

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján:

önkormányzati segély megállapítása


3. Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság

- önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések meghozatala az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján


3. Civilekért Bizottság

A helyi önszerveződő közösségek és helyi tevékenységek pénzügyi támogatása nyújtásának, felhasználásának ellenőrzése rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a Civil Alapra benyújtott kérelmek elbírálása –kivéve Alapítványok.


 

 4. melléklet a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethezBizottságok főbb feladatköre

 

1.)                Oktatási, Kulturális, Sport, Ifjúsági és Vallásügyi Bizottság

 

-          Véleményezi az oktatási és kulturális intézmények átszervezését, szervezet átalakítását, szakmai munkáját.

-          Véleményt nyilvánít pályázatok kiírásáról.

-          Véleményt nyilvánít intézményvezetői pályázatokra érkezett munkákról.

-          Javaslatot tesz a községet érintő kulturális rendezvények támogatására, hagyománnyá való alakítására.

-          Segíti az önszerveződő csoportok működését, javaslatot tesz anyagi támogatásukra, ellenőrzi azok felhasználását.

-          Figyelemmel kíséri a sportintézmények működését, ellenőrzi tevékenységüket.

-          Közreműködik a szabadidősport szervezésében.

-          Segíti a diáksport tevékenységét.

-          Javaslatot tesz az egyesületi szakosztályok támogatására.

-          Végzi a Képviselő- testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

-          Vizsgálja a különböző szakterületek egyensúlyát.

-          Részt vesz a KTV működésének megbeszélésein, figyelemmel kíséri a szabályzat szerinti működését.

 

2.)                Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság:

 

-          Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését.

-          A Pénzügyi Bizottság – egyebek között – az önkormányzatnál és intézményeinél:

-          Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

-          Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

-          Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

-          A Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő- testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő- testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

-          Ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást.

-          Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát.

-          Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára, a vagyon hasznosításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára és eszközeire.

-          A bizottság előkészíti a képviselő- testületi hatáskörbe tartozó beruházásokat, javaslatot tesz a beruházás anyagi- műszaki összetételére.

-          A közbeszerzési eljárásoknál az eljárás előkészítésében részt vesz, az ajánlatokat elbírálja és javaslatot tesz a képviselő- testületnek a legjobb ajánlattevőkre.

-          Figyelemmel kíséri a községben működő mezőgazdasági vállalkozók és őstermelők tevékenységét.

-          Véleményezi a képviselő- testület elé kerülő mező-, erdő és vadgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket.

-          Véleményezi a Szervezeti- és Működési Szabályzatot, vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására.

-          Javaslatot tesz bizottság létrehozására, megszüntetésére és működési feltételeinek kialakítására.

-          Javaslatot tesz bizottság elnökének és tagjainak személyére.

-          Állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközések esetén.

-          Javaslatot tesz rendkívüli ülések összehívására.

-          Kezdeményezi valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását.

-          Ellátja a titkos szavazások lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

-          Véleményezi a Képviselő- testületi jegyzőkönyv kiigazításának kérését.

-          Végzi a Képviselő- testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

 

3.)                Szociális- és Egészségügyi Bizottság:

 

-          Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a község egészségügyi ellátottságát, a gyógyító-, megelőző egészségügyi ellátást végző háziorvosok, fogorvos, védőnői szolgálat működését, a közegészségügyi helyzetét, valamint a község köztisztasági állapotát.

-          Ellenőrzi az egészségügyi és szociális intézmények működését.

-          Vizsgálja az egészségügyi intézmények biztonságos tevékenységének színvonalát, kezdeményezheti az egészségügyi intézmény minden szempontból történő felülvizsgálatát. (szakmai, etikai).

-          Vizsgálja az intézményfejlesztés lehetőségét és erre vonatkozó javaslatot tesz.

-          Javaslatot tesz az egészségügyi és szociális ágazat költségvetési előirányzatára.

-          Javaslatot tesz a Polgármesternek a népjóléti hatósági jogkörébe hozott döntéseinek meghozatalához.

-          Segíti a községi gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

-          Véleményezi az egészségügyi intézmények dolgozóinak kinevezését.

-          Kapcsolatot tart a tisztiorvosi szolgálattal.

-          Figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozottak helyzetét, kapcsolatot tart a Mozgáskorlátozottak Egyesületével, segíti munkáját.

-          Végzi a Képviselő- testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

-           

4.)                Civilekért Bizottság:

 

-          Dönt a Civil Alapra beérkezett pályázatokról

1. függelék a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethezTÁRSULÁSOK JEGYZÉKE

1./ Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

            5540. Szarvas, Kossuth u. 19.

Fenntartásában működik a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth u. 19.)


2./ Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

            5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.

Fenntartásában működik a Kondorosi Többsincs Óvoda és Bőlcsöde (5553. Kondoros, Csabai út 25.)


3./ Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

            5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

 

4./  Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás

            5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.


2. függelék a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK

 

Kizárólagos fenntartásban működő intézmény:

1./      Dérzcy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5553.Kondoros, Iskola u. 2/6.

 

2./      Települési Szolgáltató Intézmény

            5553. Kondoros, Liget u. 2.

 

Kardos Község Önkormányzatával közösen működő intézmény:

1./ Kondoros Közös Önkormányzati Hivatal

            5553. Kondoros, Hősök tere 4-5, telephely: 5552. Kardos, Gyomai út 24.

 

 

3. függelék a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez


A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK NÉVSORA

 

 

1.) Ribárszki Péter                                                         polgármester


2.) Kozsuch Kornél                                                        alpolgármester


3.) Boldis Zsolt                                                                képviselő


4.) Horcsák István                                                          képviselő


5.) Sonkoly Mihály                                                        képviselő


6.) Szabóné Csendes Ildikó                                       képviselő


7.) Tinka Edit                                                                    képviselő


8.) Tuska Tibor                                                                képviselő


9.) Vári Ferenc                                                                képviselő                                                                              4. függelék a 15/2014.(XI.28.)önkormányzati rendelethez


BIZOTTSÁGOK NÉVSORA

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

1.) Tuska Tibor                                elnök                          Kondoros, Hősök u. 24.

2.) Horcsák István                          tag                              Kondoros, Hősök u. 9.

3.) Tinka Edit                                               tag                              Kondoros, Áchim u. 46.

4.) Harsányi Dezsőné                      külsős tag                  Kondoros, Deák F. u. 18/1.

5.) Bagi Roland                                 külsős tag                  Kondoros, Tessedik u. 6.

           

Oktatási, Kulturális, Sport, Ifjúsági és Vallásügyi Bizottság

 

1.) Szabóné Csendes Ildikó                        elnök                          Kondoros, Somogyi B. u. 32/1.

2.) Horcsák István                          tag                              Kondoros, Hősök u. 9.

3.) Vári Ferenc                                tag                              Kondoros, Hősök u. 27.

4.) Litauszki László                         külsős tag                  Kondoros, Őr u. 34.

1.) Máté Istvánné                            külsős tag                  Kondoros, Jókai u. 11/1.

 

Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság

 

1.) Boldis Zsolt                                             elnök               Kondoros, Szeder u. 10.

2.) Horcsák István                                      tag                  Kondoros, Hősök u. 9.

3.) Sonkoly Mihály                                      tag                  Kondoros, Ady E. u. 53.

4.) Dr. Kalhammer Mátyás                         külsős tag      Kondoros, Szénási  u.10.

5.) Pádár Erika                                            külsős tag      Kondoros, Csabai úti ltp. 3/3.

 

Civilekért Bizottság

 

1.)Horcsák István                                        elnök               Kondoros, Hősök u. 9.

2.)Szabóné Csendes Ildikó                         tag                  Kondoros,Somogyi u. 32/1.

3.)Tinka Edit                                                tag                  Kondoros, Áchim u. 46.5. függelék a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

 

Önszervező közösség

Neve

Székhelye

Képviselőjének neve

Fő tevékenységi köre

Alapítvány a Kondorosi Általános Iskolásokért

5553 Kondoros, Őr u. 70.

Tímárné Látkóczki Mária,

Kozsuchné Bova Ildikó

 

iskolások támogatása

Alföldi Vadásztársulat Közhasznú Alapítvány

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Paluska Zoltán

 

Hagyományőrzés

G-M Alapítvány a Tehetségekért

5553 Kondoros, Aradi út 1/1.

Mravik Mihályné Gémes Erzsébet,

Mravik Mihály

  

Tehetséggondozás

Iciri-Piciri Alapítvány

5553 Kondoros, Csabai út 25.

Paluska Zoltán

Kisgyermekek életének színesítése

Kondorosért Alapítvány

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Krajcsovszkiné Saliga Mária

 

Kulturális tevékenység

Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú Alapítvány

5553 Kondoros, Csabai út 32.

Hricz Elvira

 

Kulturális tevékenység, programszervezés

Kondorosi Ifjúságért Alapítvány-KONDI-

5553 Kondoros, Hősök útja 56.

Opauszki Anita

 

Ifjúsági, sport

Kondorosi Evangélikus Egyházközségért Alapítvány

5553 Kondoros, Hősök útja 24.

Komárominé Sonkoly Ildikó

 

Egyházközség hitéletének, kulturális életének támogatása

Legendák földje Alapítvány

5553 Kondoros, Jókai u. 11/1.

Dankó László

Kulturális tevékenység

Rózsakert-gondoskodás az Egészséges Életmódért Alapítvány

5553 Kondoros, Aradi út 33.

Dr. Kiss Éva

Korcsok Lászlóné

 

Idősgondozás

 

Evangélikus Énekkar

 

 

 

 

 

 

5553 Kondoros, Hősök útja 24.

 

Tuska Tibor,

Varga Kornélia

 

 

Énekszolgálat

Diákönkormányzat

5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.

Nyerges Gáborné

 

Rendezvények, szabadidős programok szervezése

Érdekképviselet

V-151. sz. Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete

5553 Kondoros, Jókai u. 22/1.

Gáspár Csaba

 

Kisállattenyésztés

Gitársuli

5553 Kondoros, Hősök útja 24.

Tuska Tibor

 

Gitároktatás

Közös zenélés

Közösségépítés

Helytörténeti Baráti Kör

5553 Kondoros, Pf. 6.

Dr. Kallhammer Mátyásné

 

Kutatások végzése

Kertbarát Kör Kondoros

5553 Kondoros, Széchenyi u. 32/1.

Laurinyecz György

 

Zöldség, gyümölcs termesztés, virágkertészkedés, kiállítás szervezés

Kisszerszámos Halász Társulás

5553 Kondoros, Október 6. u. 18.

Hajdú László

 

Haltenyésztés, halnevelés, horgászat, halászat, ifjúságnevelés a horgászatra

Kondoros-Hanhofen Baráti Társaság Egyesülete

5553 Kondoros, Hősök útja 25.

Dr. Kondé Gábor

 

Kulturális tevékenység

Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesülete

5553 Kondoros, Október 6. u. 17.

Bánki Andrea

 

Falusi turizmus tevékenység, lakosság számára fórumok, találkozók, kulturális programok szervezése

Kondorosi Állatvédő Egyesület

5553 Kondoros, Béke u. 6.

Oláh Éva

 

Állatvédelem, állatok mentése

Kondorosi Citerazenekar

5553 Kondoros, Aradi út 44.

Zsjak János

 

Citerazene népszerűsítése, tanítása, fellépés rendezvényeken

Kondorosi Foltbetyár klub

5553 Kondoros, Iskola u. 7.

Csürke Anna

 

Díszek, használati tárgyak készítése

Kondorosi Horgász Egyesület

 

 

 

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Harsányi Dezső

 

Horgászat

Érdekképviselet

Kondorosi Községi Gazdakör

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Kozsuch Mihály

 

Szakmai ismeret bővítése,

programszerezés

Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete

5553 Kondoros, Csabai út 23.

Tóth-sólyom Andrea

 

Családsegítés,

Programszervezés

Kondorosi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Szigeti István

 

Tűzoltás, kárelhárítás,

Helyszín biztosítása

Kondorosi Polgárőr Egyesület

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Sonkoly Mihály

 

Közbiztonság erősítése

KON-TOUR Egyesület

5553 Kondoros, Szabadság u. 26.

Hicz Elvira

 

Falusi turizmus népszerűsítése,

 

Mini-tini Aerobik Csoport

5553 Kondoros, Nefelejcs u. 3.

Opauszki Anita

 

Sporttevékenység,

Versenyeken való részvétel

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Kondorosi Helyi Szervezete

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Nagy István

 

Eljárás fogyatékkal élő személyek ügyében,

Rendezvények szervezése

Nagyra Nőtt Nebulók Klubja

5553 Kondoros, Áchim u. 35/1.

Zuberecz Tibor

 

Előadások szervezése

Nyugdíjas Klub Kondoros

5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 24.

Kaliczka Lászlóné

 

Hagyományőrzés,

Kulturális programok szervezése

Polgári Olvasókör

5553 Kondoros, Endrődi út 6.

Skorka György

+

Kulturális programok szervezése

Rózsa Pávakör

5553 Kondoros, Bocskai út 14.

Látkóczki Miklósné

 

Éneklés rendezvényeken

Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület

5553 Kondoros, Kossuth tér 4.

Perei László

 

Lovas bemutatók, programok szervezése

Szlovák Klub

5553 Kondoros, Bajcszsy Zs. u. 55.

Gulyás Pál

 

Hagyományőrzés

Tegyünk Egymásért Szeretettel Klub

5553 Kondoros, Hősök u. 15.

Bánki Mihály

 

Spirituális tevékenység

Kondorosi Atléták Sport Egyesülete

5553 Kondoros, Ady E. u. 12.

Szabóné Csendes Ildikó

 

Sporttevékenység

Kondorosi Kézilabda Klub

 

5553 Kondoros, Hősök tere 3.

Kasnyik Viktor

 

Sporttevékenység

Kondorosi Kick Boksz Egyesület

5553 Kondoros, Őr u. 29.

Zsjak Zoltán

 

 

Sporttevékenység

Kondorosi Női Kézilabda Klub

5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.

Kaliczka László

 

Sporttevékenység

Kondorosi Testedzők Egyesülete

5553 Kondoros, Szabadság u. 2.

Tímár Zoltán

 

Sporttevékenység

Pénteki Amatőr Kosárlabda Klub

5553 Iskola u. 2/6.

Laszkácsné Krizsán Mária

 

Sporttevékenység


Csatolmányok

Megnevezés méret
2.melléklet
28.5 KB
4.melléklet
36.5 KB
1.függelék
27 KB
2.függelék
26.5 KB
3.függelék
26.5 KB
4.függelék
29.5 KB
5.függelék
63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!