nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-02 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendjéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, közforgalom céljára megnyitott külterületi utakra, a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, a közúti közlekedésben résztvevőkre, közúti járművekre, az utak környezetére és a közúti közlekedést szolgáló létesítményekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:

  1. Erdészeti utak: olyan közlekedési pályák, amelyek az erdőgazdálkodás igényeinek megfelelő szinten kiépítve biztosítják a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletnek (a továbbiakban: KRESZ) megfelelő járművek biztonságos közlekedését.
  1. Háztartási hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott fogalom.
  1. Mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a következő pályaszerkezetek esetén:

a) burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval,

b) a mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával.

  1. Tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározott terület.
  1. Településközi összekötő utak azok a legalacsonyabb rendű közutak, amelyekhez mezőgazdasági utak, erdészeti utak, nem mezőgazdasági termelést végző, vagy kiszolgáló telepek útjai és úthálózatai, továbbá egyéb célokat teljesítő úthálózatok elemei csatlakoznak és biztosítják a kapcsolatokat a magasabb rendű közúthálózat felé. Jelentőségüknél fogva ezek az utak a települések közötti gazdasági forgalom lebonyolítását is lehetővé teszik. A forgalomban résztvevők vegyes eloszlása miatt ezek az utak közforgalmat lebonyolító utak


3. A külterületi utak osztályba sorolása


3. §

(1) A külterületi úthálózat elemei:

a) Településközi összekötő út

b) Mezőgazdasági út

c) Erdészeti út.

(2) A külterületi utak helyrajzi szám szerinti osztályba sorolását az 1. melléklet tartalmazza.


4. Az út használata


4. §


(1) Azon ingatlantulajdonosok, használók, akik ingatlanán az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út természetes nyomvonala halad, vagy az ingatlan művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vették, kötelesek e rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül e tényt Jászberény Jegyzőjének beazonosítható módon (az érintett ingatlan helyrajzi számának megadásával) írásban bejelenteni.

(2) Azon ingatlantulajdonosok, használók, akik az ingatlan művelése, használata során a ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vették, kötelesek a művelést, használatot megszüntetni, az út műveléssel, használattal érintett területét közlekedésre alkalmas állapotba saját költségükön helyreállítani legkésőbb az e rendelet hatályba lépését követő év május 30-ig.

(3) Az ingatlantulajdonosok, használók a területük művelése során kötelesek az út mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területet az ingatlanon belül biztosítani, az út területére a gépekkel kifordulni tilos.

(4) A közlekedés azon résztvevői, akiknek a járműve a földúton 10 cm-t elérő, vagy meghaladó nyomvályút képez, illetve a jármű tartozéka (eke, borona, stb.), vontatmánya 10 cm-t elérő, vagy meghaladó mélyedést képez, valamint az általa vezetett, terelt állatok lábnyom mélyedése eléri, vagy meghaladja az 10 cm-t, saját költségükön kötelesek a használatot követően az út eredeti állapotát azonnal helyreállítani.


5. Az utak karbantartása


5. §


(1) Az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével gondoskodik a tulajdonában lévő külterületi utak karbantartásáról az alábbi fontossági sorrendben:

a) Településközi összekötőút,

b) Mezőgazdasági út,

c) Erdészeti út.

(2) Az ingatlantulajdonosok, használók kötelesek gondoskodni az úttal szomszédos ingatlan határától számított 1 m széles útsáv karbantartásáról.

(3) Az ingatlantulajdonosok, használók kötelesek a (2) bekezdés szerinti 1 m széles útsávot szabaddá tenni, a már meg levő, a talajszinten mért 8 cm törzsátmérőt meg nem haladó, fás szárú növényeket, egyéb tárgyakat eltávolítani, az út vízelvezetését biztosítani.

(4) A mezőgazdasági termőföldeket és kultúrákat a szél káros hatásaitól védő, vagy az élővilág tagjainak menedéket adó erdősávokat, bokorsávokat, fasorokat eltávolítani tilos.

(5) Az erdőtulajdonos, kezelő köteles Jászberény Jegyzőjét előzetesen írásban értesíteni a fakitermelést követő, az önkormányzat tulajdonában lévő utakat érintő szállítási tevékenységről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a tevékenységet végző(k) megnevezését, elérhetőségét, az út igénybevételének módját és időtartalmát, az igénybe veendő út (utak) helyrajzi számát.

(6) Az erdőtulajdonos, kezelő az (5) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését követően az út esetleges megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, az út eredeti állapotát helyreállítani és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani.


6. Az utak ellenőrzése


6. §


Az Önkormányzat, mint a külterületi utak tulajdonosa az e rendeletben foglaltak betartását a mezei őrszolgálat útján ellenőrzi.


7. Igénybevételi díj


7. §


(1) A rendelet hatálya alá tartozó közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.

(2) A közút nem közlekedési célú igénybevételének díja az út igénybe vett területe alapján 500,- Ft/m2, melyet a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.

(3) A kérelmező által minimálisan fizetendő díj összege 5000 Ft.

(4) Egyedi esetben az igénybevevő részére, kérelemre, a polgármester a díjfizetés alól teljes mentességet engedélyezhet.

(5) Ha a rendelet hatálya alá tartozó közút nem közlekedési célú igénybevételére közterület-használati megállapodás alapján kerül sor, a közterület-használati megállapodás szerint használatba adott – a rendelet hatálya alá tartozó – közút vonatkozásában e rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha a közterület-használatot szabályozó egyéb jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.

(6) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás kiadása a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.1. pontja alapján a jegyző feladata.

(7) Az egyszeri igénybevételi díj megfizetése nem mentesíti az ingatlantulajdonosokat, használókat a 4. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése alól.

(8) Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a 4. § (2) bekezdésében foglaltakat felszólítást követően sem hajtják végre, az Önkormányzat a költségükre elvégezteti az út eredeti állapotának helyreállítását.


8. Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet 2015. július hó 1. napján lép hatályba.

(2)[1][1]

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2015. július 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
12_2015_1_melléklet
50.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!