nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2013-10-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
  
  I.  fejezet
  A rendelet hatálya
  
1. §  (1)  A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt, Gyöngyöstarján közigazgatási területén élő személyekre.
 (2)  A rendelet hatálya kiterjed személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.
 (3)  Az (2) bekezdésben írt ellátásokat a gyöngyöstarjáni lakhellyel rendelkező lakosok és a gyöngyöstarjáni önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.
  
  II.  fejezet
  Eljárási rendelkezések
  
2. §   E rendeletet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

 

3. §  (1)  E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a polgármester hatáskörébe tartozik
a) e rendelet 15. §-a szerinti átmeneti segély,
b) kamatmentes szociális kölcsön,
c) temetési segély.
 (2)  E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Pénzügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik
a) átmeneti segély e rendelet 15. §-ában megállapított átmeneti segély kivételével,
b) természetben nyújtott átmeneti segély,
c) természetben nyújtott tüzelőtámogatás.
 (3)  E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik
a) aktív korúak ellátása,
b) természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás,
c) méltányossági közgyógyellátás.
 (4)  [2] E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a rendelet 15/A. §-ában szabályozott átmeneti segély.

 

4. §  (1)  [2] Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az egyes ellátásoknál külön meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
 (2)  A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.
 (3)  A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,
b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a jelen rendelet 3. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát.

 

5. §  (1)  A rendszeres ellátások kifizetése átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél. A nem rendszeres ellátások kifizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kérelemben megjelöltek szerint átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél.
 (2)  A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.

 

6. §   A polgármester, illetve bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez, a jegyző által hozott határozatok ellen a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. sz.) lehet fellebbezni.

 

7. §   Az Szt. 17. § (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.
  
  III.  fejezet
  Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
  
  Aktív korúak ellátása
  Rendszeres szociális segély [az Szt. 37-37/B. §-ához]
  
8. §   Az Szt. 37. § (1) d) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeként alkalmatlannak minősítettek felülvizsgálati idő megjelölése nélkül és kérelmezi a rendszeres szociális segély megállapítását.

 

9. §  (1)  Az önkormányzat a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személyek számára a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az Szt. 37/A § (1)-(2) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettséget a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) útján biztosítja.
 (2)  Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek keretében
a) nyilvántartásba veteti magát és
b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül írásban megállapodik a beilleszkedését segítő programról, továbbá
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
 (3)  A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az Szt. 37/A § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra terjedhet ki.
 (4)  A beilleszkedést segítő program típusai:
a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai, stb.),
b) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
c) az egyéni környezetére irányuló tevékenység szervezése,
d) dolgozók esti iskolájának oktatásában való részvétel,
e) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
f) munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),
g) adottság, képesség és pályaorientációt felmérő programban való részvétel a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Gyöngyösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségében (továbbiakban: Munkaügyi Központ),
h) képzésben, átképzésben való részvétel a Munkaügyi Központban.
 (5)  A rendszeres szociális segélyben részesülő, személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha
a) a segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
b) a beilleszkedést segítő programról nem köti meg az írásbeli megállapodást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat nem teljesíti és mulasztását 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
d) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik közre az ellátást megállapító szervvel.
 (6)  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének megszegéséről írásban 15 napon belül tájékoztatja a rendszeres szociális segélyt megállapító szervet.

 

10. §  (1)  A rendszeres szociális segély megállapításával, módosításával, felülvizsgálatával, illetve megszüntetésével kapcsolatos hatáskör tekintetében az Szt. ezen ellátási formájára vonatkozó hatásköröket kell megfelelően alkalmazni.
 (2)  A segély megállapításához szükséges adatok körét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
  
  Természetben nyújtott aktív korúak ellátása
  
11. §  (1)  Rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást részben természetben kell nyújtani annak a jogosultnak, akinek
a) gyermekét vagy gyermekeit védelembe vették és
b) az eljárás során a családgondozója javasolta vagy az eljáró első fokú gyámhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a gyermek ellátása nevelési, oktatási és egyéb intézményi ellátása veszélyeztetve van.
 (2)  Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. A természetben nyújtott segély formái: élelmiszersegély, térítési díj átvállalása, a gyermek tanulmányával összefüggő kiadások kifizetése, a közüzemi díjak átutalása.
  
  Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
  
12. §  (1)  A megállapító határozatban rendelkezni kell a természetben nyújtott támogatás mértékéről és formájáról.
 (2)  A támogatás mértékét és formáját elsősorban a kérelmező kérelmében megjelölt legmagasabb összegű lakásfenntartási költség, illetve a tartozás figyelembevételével kell megállapítani.
  
  Átmeneti segély [Szt. 45. §-hoz]
  
13. §   Átmeneti segélyben lehet részesíteni kérelemre azt a személyt:
a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy
b) aki egyedülálló és nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, illetve
c) akinek a mozgás, látás, hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 forintot, feltéve, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.
  
14. §  (1)  Az átmeneti segély formái:
a) eseti segély
b) időszaki támogatás
 (2)  Eseti segély a tárgyév folyamán legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.
 (3)  Térítési díj tekintetében az eseti segély – az adott évre vonatkozóan – egy összegben is megállapítható.
 (4)  Időszaki támogatást minimum 2, maximum 6 hónapra lehet megállapítani tárgyévente kétszer, amely ütemezhető és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
 (5)  A segély készpénzben és természetben biztosítható.
 (6)  [2] A segély megállapításához szükséges adatok körét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

15. §  (1)  Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset stb.) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül a polgármester
a) legfeljebb 50000 forint összegű pénzbeli átmeneti segélyt állapíthat meg, vagy
b) legfeljebb 50 000 forint értékű természetben nyújtott átmeneti segélyt állapíthat meg.
 (2)  [2] Amennyiben az eljárás kérelemre indul, a kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó bizonyítékokat a polgármester hivatalból beszerzi.

 

15/A.§[2] (1)  Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül a Képviselő-testület minimum 2, maximum 6 hónapra állapíthat meg időszaki támogatást és havi összege nem haladhatja meg a 30 000 forintot.
 (2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen az elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset.
 (3)  Az (1) bekezdés alapján megállapított időszaki támogatással egyidejűleg a 14. § (4) bekezdése szerinti időszaki támogatás nem folyósítható.
 (4)  A kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia.
  
  
  Természetben nyújtott átmeneti segély [az Szt. 46. §-ához]
  
16. §   A megállapító határozatban rendelkezni kell a természetben nyújtott átmeneti segély mértékéről és formájáról. Természetbeni ellátás formái különösen az élelmiszer-, tüzelő-, gyógyszer-, valamint tanszertámogatás.
  
  Természetben nyújtott tüzelőtámogatás egyedi szabályai
  
17. §  (1)  Tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segélyben részesülhet, aki:
a) az Szt. szerint lakásfenntartási támogatásra és aktív korúak ellátására egyidejűleg jogosult,
b) az Szt. szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult,
c) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult,
d az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
e) az Szt. szerint adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
f) családjában 3 vagy több gyermeket nevel.
 (2)  A tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Pénzügyi és Szociális Bizottsághoz, melyben a kérelmezőnek nyilatkozni kell az (1) bekezdés szerinti jogosultságának fennállásáról.
 (3)  A Pénzügyi és Szociális Bizottság a tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segélyt hivatalból is megállapíthatja annak, akinek (1) bekezdés szerinti jogosultságáról hivatalos tudomása van.
 (4)  A (2) bekezdés szerinti kérelmeket a Pénzügyi és Szociális Bizottság egyszerűsített határozattal, az (1) bekezdésben megjelölt jogosultsági sorrendben bírálja el.
 (5)  A tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segély mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa lehet.
 (6)  A tűzifa átadásáról a Pénzügyi és Szociális Bizottság határozata alapján a polgármester gondoskodik. A polgármester átadás-átvételi elismervény ellenében a határozatban megjelölt jogosult részére adja át a tűzifát.
  
18. §   A tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segély szabályainak alkalmazása során az átmeneti segélyre vonatkozó szabályok közül a 13. § nem alkalmazható.
  
  Kamatmentes szociális kölcsön
  
19. §  (1)  A települési önkormányzat kamatmentes szociális kölcsönt állapíthat meg:
a)  temetési költségek megelőlegezésére,
b)   Rendkívüli és kivételes méltánylást érdemlő esetben kérelmező tulajdonában lévő
ba)  lakóingatlanban bekövetkezett elemi kár azonnali elhárítására
bb)  olyan lakóingatlan esetén, amelyben a kérelmező kiskorú gyermeket nevel és közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról a kérelmezőt értesítették a közüzemi díjtartozás rendezésére.
 (2)  Szociális kölcsön annak a kérelmezőnek nyújtható,
a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
 (3)  Kamatmentes szociális kölcsön ugyanazon személynek kettő éven belül ismételten nem folyósítható.
 (4)  A kamatmentes szociális kölcsön összege maximum 50 000 forint lehet.
 (5)  A kamatmentes szociális kölcsön törlesztésének kezdő időpontja a kölcsön összeg felvételét követő harmadik hónap 15. napja, visszafizetésének futamideje maximum 6 hónap.
 (6)  Visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a kötelezett részére a fizetési kötelezettség nem teljesítésétől számított öt évig újabb kamatmentes szociális kölcsön nem állapítható meg.
 (7)  A (6) bekezdésben rögzített esetben a Képviselő-testület eseti döntése alapján
a)  a kérelmező részére felajánlhatja a futamidő meghosszabbítását, legfeljebb összesen 12 hónapos időtartamra,
b)  a hátralévő és máshonnan meg nem térülő törlesztő részletek erejéig a kamatmentes szociális kölcsönt vissza nem térítendő átmeneti segéllyé nyilváníthatja.
 (8)  A (7) bekezdés b) pontját kell abban az esetben is alkalmazni, ha a kölcsön összegéhez képest a behajtás vagy a jelzálogjog bejegyzése aránytalanul nagy költséggel járna.
 (9)  A kamatmentes szociális kölcsön megállapítása és a kérelmezővel a megállapodás megkötése a polgármester hatásköre.
 (10)  A megállapodás megkötéséről és a folyósított kölcsön összegéről a polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét
a) rövid úton, vagy
b) a Pénzügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén, vagy
c) a Képviselő-testület zárt ülésén
tájékoztatja.
 (11)  A kamatmentes szociális kölcsönről szóló megállapodás tartalmazza:
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, gyöngyöstarjáni lakóhelyét,
b) a kamatmentes szociális kölcsön összegét és folyósításának módját,
c) visszafizetés módját, futamidő kezdetét és végét,
d) a kérelmező hozzájárulását a rendszeres jövedelméből történő közvetlen letiltásra, a kölcsön visszafizetésének késedelme esetén a hátralévő kölcsön összeg és annak a Ptk. 232. § (2) bekezdése alapján megállapított kamata erejéig,
e) a letiltás eredménytelensége esetén a kérelmező által megjelölt rendszeres jövedelemmel rendelkező készfizető kezestől a közvetlen követelés lehetőségét,
f) a kérelmező tulajdonában álló lakóingatlanra a d) és e) pontban rögzítettek eredménytelensége esetén a hátralévő kölcsön összeg erejéig jelzálogjog bejegyzését.
  
  Temetési segély [az Szt. 46. §-ához]
  
20. §  (1)  Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
 (2)  A temetési segély megállapításának az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén is csak akkor van helye, ha az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén volt és az eltemettető is az önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel.
 (3)  Amennyiben az elhunyt személy eltemettetéséről olyan személy gondoskodik, akinek lakóhelye nem az önkormányzat illetékességi területén van, részére temetési segély akkor állapítható meg, ha:
a) a temetési segély feltételeinek egyébként megfelel, továbbá
b) lakóhelyén temetési segélyben nem részesülhet, és
c) vélelmezhető, hogy egyébként az eltemettetésről az önkormányzatnak kellene gondoskodnia köztemetés formájában.
 (4)  A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
 (5)  A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200 000 Ft.
 (6)  A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és az eltemettető nevére szóló eredeti temetési számlát, továbbá a közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.
 (7)  A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
 (8)  A segély megállapításához szükséges adatok körét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
  
  Köztemetés [az Szt. 48. §-ához]
  
21. §  (1)  A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg, és a kérelmező és családja lakásán felül további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik.
 (2)  A köztemetés helyben szokásos legmagasabb szolgáltatási összege 100 000 forint.
  
  IV.  fejezet
  Méltányossági közgyógyellátás [az Szt. 49. §-ához]
  
22. §  (1)  Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek:
a) a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át nem haladja meg, továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri,
 (2)  A közgyógyellátás megállapításával, módosításával, felülvizsgálatával, illetve megszüntetésével kapcsolatos hatáskör tekintetében az Szt. ezen ellátási formájára vonatkozó hatásköröket kell megfelelően alkalmazni.
 (3)  A támogatás megállapításához szükséges adatok körét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
  
  V.  fejezet
  Szociális szolgáltatások
  
23. §   Gyöngyöstarján Község Önkormányzata biztosítja az Szt., illetve e rendeletben meghatározottak alapján szociálisan rászorult nagykorúak és eltartottjaik részére:
a) étkeztetést
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést.
  
24. §  (1)  Jelen fejezetben felsorolt ellátásokat biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet 2. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.
 (2)  Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:
a)  a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b)  a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c)  elhalálozik,
d)  kéri az ellátás megszüntetését.
 (3)  Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
  
  Étkeztetés [az Szt. 62. §-ához]
  
25. §   Az étkeztetést az önkormányzat saját konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) elszállítással,
b) kiszállítással.
  
26. §   Étkeztetésre jogosult, aki
a)  62. életévét betöltötte,
b)  az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha
ba)  fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
bb) vakok személyi járadékában részesül, vagy
bc)  szenvedélybeteg, és betegségét igazolni tudja, vagy
bd)  hajléktalan és egyéb intézményi ellátásban nem részesül.
  
27. §   Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól biztosítható.  Kapacitás hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.
  
28. §  (1)  Az étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő – vagy a tartási szerződésben kötelezett – utólag, minden hónap 10. napjáig készpénzben köteles megfizetni az Önkormányzat részére készpénzátutalási megbízáson.
 (2)  Az étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.
  
29. §  (1)  A felvételről a polgármester dönt; a kérelmező 15 napon belül írásban értesül a felvételről és a fizetendő térítési díjról, amelyet a – rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére mérsékelhet vagy elengedhet.
 (2)  Étkeztetés elbírálásakor egyszerűsített határozat hozható.
  
  Házi segítségnyújtás [az Szt. 63. §-ához]
  
30. §  (1)  A házi segítségnyújtást a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény látja el.
 (2)  A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért a személyi térítési díjat Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.
  
  Családsegítés [az Szt. 64. §-ához]
  
31. §   A családsegítést a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény látja el.
  
  Szociálpolitikai kerekasztal [az Szt. 58/B. § (2) bekezdéséhez]
  
32. §  (1)  Gyöngyöstarján Önkormányzata létrehozza a szociálpolitikai kerekasztalt, amely a polgármester vezetésével évente egyszer ülésezik.
 (2)  A szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a) Pénzügyi és Szociális Bizottság,
b) Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselője,
c) Egyház Képviselő-testületének képviselője,
d) Intézmények vezetői, GYIV felelősei,
e)   Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője.
  

  VI.  fejezet
  Módosító rendelkezések
  
33. §  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete az 1-42. pontot megelőzően „A polgármester” kifejezéssel egészül ki és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben dönt az átmeneti szociális segély megállapításáról,”

VII.  fejezet
  Záró rendelkezések
  
34. §  (1)  Jelen rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 (2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.
 (3)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelete,
b) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 18/2009. (IX. 11.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról,
c) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról,
d) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról,
e) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 3.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról,
f) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról,
g) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.) rendelet módosításáról.

 

 

Gyöngyöstarján, 2013. február 7.

 

Nagy Károly s.k. polgármester

Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző

 

 

Záradék:

[1] A 4/2013. (II. 8.) rendelet kihirdetve: 2013. február 8.
[2] A 16/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 

 Dr. Jakab Csaba jegyző

 

 

1. melléklet a 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
ÁTMENETI SEGÉLY
iránti kérelem

Alulírott: ………………………………………………………………………………. 
Születési név:  ………………………………………………………………………………….
Születési hely és idő:   ………………………………………………………………………….
Anyja neve:  …………………………………………………………………………..
Számlavezető pénzintézet neve és a kérelmező bankszámlaszáma: ……………………………
3036 Gyöngyöstarján …………………………………………………………………..

alatti lakos, kérem a Pénzügyi és Szociális Bizottságot, hogy átmeneti segélyben részesítsen.

A velem egy háztartásban élők datai:

                     Név                                    Szül.idő                                 Rokoni kapcsolat 

     1./……………………………………………………………………….. …………
     2./……………………………………………………………………….. …………
     3./……………………………………………………………………….. …………
     4./……………………………………………………………………….. …………
     5./……………………………………………………………………….. …………
     6./……………………………………………………………………….. …………

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..


A kérelemhez csatolom a jövedelemnyilatkozatot, saját és a velem egy háztartásban élő családtagjaim jövedelméről szóló igazolásokat (pl. kereseti igazolás, családi pótlék szelvény, nyugdíj szelvény, állami adóhatóság igazolása, stb.).


Gyöngyöstarján, 20…………………………………


kérelmező

 

 

2. melléklet a 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

TEMETÉSI SEGÉLY KÉRELEM

Kérelmező (a temetés megrendelőjének) adatai: ………………………………………..

Név:  ……………………………………………………………………………………

Leánykori neve: ………………………………………………………………………….
 
Szül. helye:  …………………………………………………………………………….

Ideje:  …………………………………………………………………………………….

Anyja neve:  ……………………………………………………………………………..

TAJ szám:  ……………………………………………………………………………..

Állandó lakhelye:  ……………………………………………………………………..

Tartózkodási helye:  ……………………………………………………………………..

A meghalt személyhez fűződő rokoni kapcsolata:  ………………………………………

Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma: ………………………

A 2./ pontban szereplő hozzátartozók adatai:
 Név:  Anyja neve:  Szül. idő:  Rokoni kapcsolat:

1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………..

A meghalt személyre vonatkozó adatok:

Neve:  …………………………………………………………………………………………

Haláleset helye:  …………………………………………………………………………

Ideje:  …………………………………………………………………………………………

Halotti anyakönyvi kivonat sorszáma:  ………………………………………………….

A kérelemhez csatolni szükséges:
kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, (nyugdíjasok esetén az tolsó havi nyugdíj szelvény, munkanélküli járadékban részesülők esetén a Munkaügyi Központ határozata, ellátással nem rendelkezők esetén a Munkaügyi Központ igazolása, hogy járadékra nem jogosult, vállalkozók esetén APEH igazolás a nettó jövedelemről).
a temetési számlák eredeti példánya.

Gyöngyöstarján, 20………………………………

kérelmező

 

 

3. melléklet a 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT
egyéb jövedelmekről


Alulírott, de itt is megnevezett:

…………………………………………………………………………….

              3036 Gyöngyöstarján, ……………………………………………………

              szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:


• Munkahellyel nem rendelkezem, munkanélküli ellátásban nem részesülök, semmiféle rendszeres jövedelmem nincs.
 Alkalmi munkából származó jövedelmem havonta:

……………..……… Ft (Szakmám, végzettségem: ……………………………………)


• Mezőgazdasági területtel rendelkezem, az abból származó jövedelem:

…………………… Ft, ……….……………… Ft/hó.


• Egyedülállóként nevelem gyermeke/i/met, a tartásdíj összege: ………….…….... Ft/hó

Gyöngyöstarján, ………………………………


       ………………………………..
                aláírás

Megjegyzés: kitöltés értelem szerint, csak a szükséges részeket!


 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!