nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelet módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.   pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                               a./ bevételi főösszegét :   187.172 e Ft-ban

                               b./ kiadási főösszegét  :   187.172 e Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 27.231  E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 5., 6., 7., 8/1/4., 8/2, 9. számú mellékletei helyébe e rendelet  1. 2/1. 2/2. 4. 5. 6. 7. 8/1/4. 8/2. 9. sz. mellékletei lépnek.4.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
                                               Hegyiné Böröcz Adél                                 Sandl Zoltán      

                                                            jegyző                                            polgármester                         A rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2015.május 29.                                                                                  Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                              jegyző                 


B E V É T E L E K


1. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

1

2

3


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

45 105

48 586  

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 876

40 876  

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 307

4 129  

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


920  

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2

190  

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

920

2 471  

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 321

21 809  

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 321

21 809  

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 475

53 475  

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 975

36 282  

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

25 500

17 193  

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

17 580

27 579  

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

17 500

27 579  

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

16 000

25 920  

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó

1 500

1 579  

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

80

80  

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 284

21 413  

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

18 397

19 696  

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

470  

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

637

637   

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek


10  

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek


600  

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


3 290  

6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése


3 290  

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

350


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

350


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 115

176 152  

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 207

9 207  

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 207

9 207  

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


1 813  

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


1 813   

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

9 207

11 020  

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

139 322

187 172  K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


1

2

3


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

96 351

107 379  

1.1.

Személyi  juttatások

40 109

51 394  

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 398

11 922  

1.3.

Dologi  kiadások

29 575

33 699  

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 807

2 562  

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 462

7 802  

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


166  

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


627  

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


7 009  

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 452

51 679  

2.1.

Beruházások

15 212

17 300  

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

24 240

34 379  

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 519

27 231  

3.1.

Általános tartalék

3 519

27 231  

3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

139 322

186 289  

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


883  

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


883  

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


883  

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

139 322

187 172  

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-9 207

-10 137  

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 207

10 137  


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez    


 Ezer forintban


Sor-
szám

BevételekKiadásokMegnevezés

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított ei.

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított ei.

1

2

3.


4.

5.


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

45 105

48 586

Személyi juttatások

40 109

51 394

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 321

21 809

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 398

11 922

3.

2.-ból EU-s támogatásDologi kiadások

29 575

33 699

4.

Közhatalmi bevételek

17 580

27 579

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 807

2 562

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

350


Egyéb működési célú kiadások

14 462

7 802

6.

4.-ből EU-s támogatásTartalékok

3 519

27 231

7.

Egyéb működési bevételek

19 284

21 413
8.9.10.11.12.13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

99 640

119 387

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

99 870

134 610

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

9 207

9 207

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

9 207

9 207

Likviditási célú hitelek törlesztése16.

   Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése


883

17.

   Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


1 813

Kölcsön törlesztése19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése21.

   Értékpapírok bevételei


22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

9 207

11 020

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

108 847

130 407

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

99 870

135 493

24.

Költségvetési hiány:

230


Költségvetési többlet:

-


25.

Tárgyévi  hiány:

-


Tárgyévi  többlet:

8 977
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1./2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez    

 Ezer forintban !


BevételekKiadásokMegnevezés

2014. évi előirányzat

2014.évi mód.       ei.

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014.évi mód.           ei.

2

3


4

5


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 975

36 282

Beruházások

15 212

17 300

1.-ből EU-s támogatás1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelhalmozási bevételek


3 290

Felújítások

24 240

34 379

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)Egyéb felhalmozási kiadásokEgyéb felhalmozási célú bevételek

25 500

17 193TartalékokKöltségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

30 475

56 765

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

39 452

51 679

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)Értékpapír vásárlása, visszavásárlásaKöltségvetési maradvány igénybevételeHitelek törlesztéseVállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztéseBetét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztéseÉrtékpapír értékesítéseKölcsön törlesztéseEgyéb belső finanszírozási bevételekBefektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlásaHiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )Betét elhelyezéseHosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételePénzügyi lízing kiadásaiLikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Értékpapírok kibocsátása


Egyéb külső finanszírozási bevételek


Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

30 475

56 765

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

39 452

51 679

Költségvetési hiány:

8 977


Költségvetési többlet:

-


Tárgyévi  hiány:

8 977


Tárgyévi  többlet:

-


Marcaltő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -                                                                                                                    3.sz. melléklet             


                                                                                                             4.sz.melléklet


Marcaltő Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

2014.évi mód.ei.

1

2

3

4  

1.

Helyi adók

   16 000   

25 920  

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésSAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

   16 000   

25 920  

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.Marcaltő Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer forintban !


Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

módosított előirányzat

1

2

3

4  

1.

Kultúrház fűtéskorszerűsítése

      13 484   

22 491  

2.

Fedett nézőtér kialakítása

        6 739   

6 739  

3.

Közutak, hidak üzemeltetése


5 149  

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

      20 223   

34 379  


                                                                                                       5.sz. melléklet
                                                                                                                                       6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

Falugondnoki kisbusz beszerzés

12 700

2014


12 700Informatikai eszközök beszerzése

2 512

2014


2 512Egyéb gép, berendezsé beszerzése

2 088

2014


2 088ÖSSZESEN:

17 30017 300
                                                                     Felújítási kiadások előirányzata felújításonként                                          7.sz.melléklet Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5


6

2013.évi árvízkárok helyreállítása - 027 hrsz. gázló

1 372

2013-2014

1 372
2013.évi árvízkárok helyreállítása - 389 hrsz. Belterületi út

4 156

2014


4 156Kultúrház fűtéskorszerűsítése

22 111

2014


22 111Fedett nézőtér kialakítása

6 740

2014


6 740
ÖSSZESEN:

34 379


1 372

33 007

8.1.1. melléklet a1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01


Feladat

Összes bevétel, kiadás

1
Ezer forintban !


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4


Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 321

17 321

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 321

17 321

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 475

30 475

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 975

4 975

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

25 500

25 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

18 684

18 684

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

18 397

18 397

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

250

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

37

37

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

350

350

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

350

350

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

66 830

66 830

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

66 830

66 830


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 010

53 010

1.1.

Személyi  juttatások

15 986

15 986

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 832

3 832

1.3.

Dologi  kiadások

21 000

21 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 807

1 807

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 385

10 385

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 940

36 940

2.1.

Beruházások

12 700

12 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

24 240

24 240

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

89 950

89 950

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

89 950

89 950

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


3

3

8.1.2. melléklet az 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2
Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4


Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 321

17 321

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 321

17 321

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 475

30 475

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 975

4 975

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

25 500

25 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

18 434

18 434

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

18 397

18 397

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

37

37

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

350

350

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

350

350

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

66 580

66 580

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

66 580

66 580


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50 080

50 080

1.1.

Személyi  juttatások

15 986

15 986

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 832

3 832

1.3.

Dologi  kiadások

19 000

19 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

957

957

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 305

10 305

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 940

36 940

2.1.

Beruházások

12 700

12 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

24 240

24 240

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

87 020

87 020

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

87 020

87 020

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


3

3
8.1.3. melléklet az 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01


Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3
Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4


Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

250

250

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

250

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

250

250

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

250

250


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 150

3 150

1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások

2 000

2 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850

850

1.5

Egyéb működési célú kiadások

300

300

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 150

3 150

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 150

3 150

8.1.4. melléklet az1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01


Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4
Ezer forintban !


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4  


Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

45 105

48 586  

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 876

40 876  

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 307

4 129  

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


920  

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2

190  

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

920

2 471  

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

17 580

27 579  

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

16 000

25 920  

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

16 000

25 920  

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


1 579  

4.2.

Gépjárműadó

1 500


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

80

80  

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

600

600  

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

600

600  

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

63 285

76 765  

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 815

5 815  

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 815

5 815  

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

5 815

5 815  

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

69 100

82 580  


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 461

42 461

1.1.

Személyi  juttatások

3 880

3 880

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 053

1 053

1.3.

Dologi  kiadások

1 620

1 620

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások

35 908

35 908

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 519

3 519

3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék

3 519

3 519

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

45 980

45 980

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

45 980

45 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

08.2. melléklet a7 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

02


Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01
Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4  


Bevételek1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)1.1.

Készletértékesítés ellenértéke1.2.

Szolgáltatások ellenértéke1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke1.4.

Tulajdonosi bevételek1.5.

Ellátási díjak1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése1.8.

Kamatbevételek1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei1.10.

Egyéb működési bevételek2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


4 488  

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4 488  

2.4.

 - ebből EU támogatás3.

Közhatalmi bevételek4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről4.3.

- ebből EU-s támogatás5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)5.1.

Immateriális javak értékesítése5.2.

Ingatlanok értékesítése5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.

Működési célú átvett pénzeszközök7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

35 223

35 223  

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 392

3 392  

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

31 831

31 831  

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 223

39 711  
Kiadások1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 711

37 677  

1.1.

Személyi  juttatások

20 243

23 651  

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 513

6 414  

1.3.

Dologi  kiadások

6 955

7 612  

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5.

Egyéb működési célú kiadások2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 512

2 034  

2.1.

Beruházások

2 512

2 034  

2.2.

Felújítások2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások2.4.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

35 223

39 711  

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


7

7  

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0  
Előirányzat-felhasználási terv
                                                                                                            2014. évre                                                                                 
9.számú mellékletEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3 750

3 860

3 200

3 600

3 650

3 700

3 850

3 800

3 600

3 900

2 905

8 771

48 586

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 600

1 600

2 000

2 000

1 740

1 620

1 821

2 000

1 400

5 688

170

170

21 809

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
10 000


4 975


10 000


10 000

5 500

13 000

53 475

5.

Közhatalmi bevételek

16

15

8 718

17

16

17

16

17

17 705

17

16

1 009

27 579

6.

Működési bevételek

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

1 607

3 736

21 413

7.

Felhalmozási bevételek
3 290

3 290

8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek
11 020

11 020

11.

Bevételek összesen:

6 973

7 082

15 525

17 224

7 013

11 919

7 294

20 714

24 312

21 212

10 198

37 706

187 172

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 000

4 000

4 000

4 800

5 200

4 000

4 000

4 000

4 000

5 300

4 000

4 094

51 394

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

900

822

11 922

15.

Dologi  kiadások

2 460

2 460

2 200

3 331

3 431

2 520

2 500

2 460

2 460

3 636

2 605

3 636

33 699

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

912

2 562

17.

 Egyéb működési célú kiadások


1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 231

571

7 802

18.

Beruházások
12 700
4 600

17 300

19.

Felújítások4 156

9 000


9 000

2 084

10 139

34 379

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások
28 114

28 114

22.

Kiadások összesen:

7 610

7 610

11 506

9 381

9 881

8 870

8 850

30 510

8 810

20 286

10 970

52 888

187 172

23.

Egyenleg

-637

-528

4 019

7 843

-2 868

3 049

-1 556

-9 796

15 502

926

-772

-15 182

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!