nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2013. (XI.27.) rendelete
Hatályos:2014-05-02 -tól
Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2013. (XI.27.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának korlátozásával a lakosság egészséges életkörülményeihez, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása, az üzletek 23.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - hétvégi nyitvatartási rendjének szabályozása.


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

 1. vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti fogalom;
 2. szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal a sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.
 3. eltérő nyitva tartás iránti kérelem: jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti írásbeli kérelem;
 4. hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat;
 5. visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat.


(2) Az eljárás lefolytatására - az e rendeletben meghatározott határidőkre vonatkozó eltérések kivételével - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.


3.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Akasztó Község közigazgatási területén a Kertv.1-2. §-ában meghatározott személyekre, szolgáltatásokra.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi vendéglátást folytató üzletekre:

 1. kereskedelmi szálláshelyekre,
 2. kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
 3. lakodalmak, esküvők helyszíneire,
 4. az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire.
2. A nyitvatartás szabályai


4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Tárgyév május 1., augusztus 20. és december 31. napjain 23.00 órától 06.00 óráig – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben - nyitva tarthatnak e rendelet hatálya alá tartozó üzletek.


3. Eltérő nyitva tartás engedélyezése


5. § (1) Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő – alkalmi (egyszeri) vagy rendszeres - nyitvatartást a képviselőtestület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző engedélyezhet annak a vendéglátást folytató üzletnek,

 1. amely ellen a kérelem beérkezését megelőző 6 hónapon belül az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) írásbeli panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott, és
 2. az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében az üzlet működésével kapcsolatban keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik,
 3. valamint eltérő nyitva tartást – legfeljebb 04.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást folytató üzletnek, amely az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100 méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai - többségükben - tulajdoni arányuk szerint, írásban hozzájárultak.


(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó írásbeli kérelmet az üzemeltetőnek a rendezvény időpontját megelőzően

 1. alkalmi (egyszeri) nyitva tartási kérelem esetén legalább 15 nappal,
 2. rendszeres nyitva tartási kérelem esetén 30 nappal

korábban kell benyújtani a jegyzőnek.


(3) Zenés rendezvény tartása esetén - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott veszély mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.


6. § (1)Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.


7. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 4. § rendelkezései irányadóak.

(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 3 hónapon belül panaszt nem tesznek, az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást engedélyezhet.
4. Engedély visszavonása


8. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt a jegyző visszavonhatja, ha

 1. az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) többszöri, írásban tett bejelentése esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k), vagy
 2. hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján, vagy akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás – melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó döntés is alátámasztott - megállapításra került,
 3. az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100 méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai tulajdoni arányuk szerinti többségi arányban kezdeményezik.


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.5. Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


10. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépékor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell.


Akasztó, 2013. november 27.


                   Suhajda Antal                                                              Varga Béláné

                    polgármester                                                                   jegyzőAkasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának korlátozásával a lakosság egészséges életkörülményeihez, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása, az üzletek 23.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - hétvégi nyitvatartási rendjének szabályozása.


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

 1. vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti fogalom;
 2. szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal a sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.
 3. eltérő nyitva tartás iránti kérelem: jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti írásbeli kérelem;
 4. hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat;
 5. visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat.


(2) Az eljárás lefolytatására - az e rendeletben meghatározott határidőkre vonatkozó eltérések kivételével - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.


3.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Akasztó Község közigazgatási területén a Kertv.1-2. §-ában meghatározott személyekre, szolgáltatásokra.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi vendéglátást folytató üzletekre:

 1. kereskedelmi szálláshelyekre,
 2. kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
 3. lakodalmak, esküvők helyszíneire,
 4. az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire.
2. A nyitvatartás szabályai


4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Tárgyév május 1., augusztus 20. és december 31. napjain 23.00 órától 06.00 óráig – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben - nyitva tarthatnak e rendelet hatálya alá tartozó üzletek.


3. Eltérő nyitva tartás engedélyezése


5. § (1) Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő – alkalmi (egyszeri) vagy rendszeres - nyitvatartást a képviselőtestület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző engedélyezhet annak a vendéglátást folytató üzletnek,

 1. amely ellen a kérelem beérkezését megelőző 6 hónapon belül az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) írásbeli panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott, és
 2. az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében az üzlet működésével kapcsolatban keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik,
 3. valamint eltérő nyitva tartást – legfeljebb 04.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást folytató üzletnek, amely az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100 méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai - többségükben - tulajdoni arányuk szerint, írásban hozzájárultak.


(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó írásbeli kérelmet az üzemeltetőnek a rendezvény időpontját megelőzően

 1. alkalmi (egyszeri) nyitva tartási kérelem esetén legalább 15 nappal,
 2. rendszeres nyitva tartási kérelem esetén 30 nappal

korábban kell benyújtani a jegyzőnek.


(3) Zenés rendezvény tartása esetén - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott veszély mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.


6. § (1)Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.


7. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 4. § rendelkezései irányadóak.

(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 3 hónapon belül panaszt nem tesznek, az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást engedélyezhet.
4. Engedély visszavonása


8. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt a jegyző visszavonhatja, ha

 1. az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) többszöri, írásban tett bejelentése esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k), vagy
 2. hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján, vagy akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás – melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó döntés is alátámasztott - megállapításra került,
 3. az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100 méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai tulajdoni arányuk szerinti többségi arányban kezdeményezik.

      d) más hatóságok megkeresése alapján az ideiglenes bezárást követően;[1]

      e) bármilyen szabálytalanság észlelése, illetve bejelentés után kivizsgált

      esetben.[2]


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.5. Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

       (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.[3]


10. § [4](1) E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépékor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell.Akasztó, 2014. április 30.


                   Suhajda Antal                                                              Varga Béláné

                    polgármester                                                                   jegyző
[1]

Kiegészítette a 6/2014. (IV.30.) rendelet

[2]

Kiegészítette a 6/2014. (IV.30.) rendelet

[3]

Kiegészítette a 6/2014. (IV.30.) rendelet

[4]

Módosította a 6/2014. (IV.30.) rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
22 KB
2.számú melléklet
23.5 KB
3.számú melléklet
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!