nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 34/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-05-01
Tiszacsege Város Önkormányzata 34/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város közigazgatási területén

a) a nevelési intézményekben munkaviszonyban álló személyekre (alkalmazottakra),

b) a vendégétkezőkre,

c) a szociális étkezőkre, és 

d) szociális szolgáltatást igénybe vevőkre. 


2. §


(1) Tiszacsege Város Önkormányzata biztosítja a településen

a) a nevelési intézményekben az alkalmazottak étkeztetését

b) a szociális étkeztetést,

c) a vendégétkeztetéssel, illetőleg

d) a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat.

(2) A nevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak étkeztetését az Önkormányzat költségvetési szerve, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a szociális étkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

(4) A szociális étkeztetést az Önkormányzat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások útján, Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. (II.18.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján biztosítja.

(5) A vendégebéd étkeztetést az Önkormányzat költségvetési szerve, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet útján biztosítja az igénybevevők részére. 

(6) Az alkalmazotti, illetve a vendégétkeztetés térítési díjainak beszedésére a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet jogosult. 

(7) A szociális étkeztetés térítési díjának alapja a vásárolt szolgáltatás költsége.

(8) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.

(9) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) egyéb ok miatt.

(10) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 9 óráig kell írásban lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


3. §


(1) Az alkalmazotti, illetve a vendégétkeztetés térítési díjtételek összegét e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(2) A szociális étkeztetés, illetve a szociális ellátások térítési díjtételek összegét e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az önkormányzat köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a hátralék összegének behajtása iránt a polgármester jogosult intézkedni.

(5) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(6) A településre turisztikai céllal látogató személyek étkeztetése egyedi árajánlat alapján történik.


4. §


Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.


5. §


Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba. 


Tiszacsege, 2017. december 15.                                                    Szilágyi Sándor                                                     Dr. Bóné Mónika

                                                      polgármester                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_függelék 34_2017
365.4 KB
2_függelék 34_2017
379.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!