nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 - 2016-10-02
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016(II.16.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 449.573 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                     247.851 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                              134.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                             10.860 e Ft

d) működési bevétel                                                                                              17.065 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                          0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                         39.495 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 444.573 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 433.518 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 16.055 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                 417.419 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                     232.728 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               48.481 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                          100.389 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        29.269 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                    6.552 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               16.055 e Ft

ba) beruházások                                                                                                     4.383 e Ft

bb) felújítások                                                                                                        11.672 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                              16.099 e Ft

ca) tartalékok                                                                                                          7.993 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                           8.106 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 447.898 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 4.383 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 11.672 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                       283 e Ft

b) Települési támogatás                                                                                          20.300 e Ft

c) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás       8.086 e Ft

d) Köztemetés                                                                                                               600 e Ft


(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 7.993 e Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználását az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint állapítja meg:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                       7.993 e Ft

    aa) működési célú                                                                                        7.993 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                                           0 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 7.993 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 100 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.


3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal


8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 38.241 ezer forintban állapítja meg.


9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                            38.067 e Ft

b) működési bevétel                                                                                               60 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        114 e Ft


(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 38.241 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 38.241 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              38.241 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                  25.270 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            6.091 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                         6.880 e Ft


(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 38.241 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


11. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.


4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése


12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 131.354 ezer forintban állapítja meg.


13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           127.254e Ft

b) működési bevétel                                                                                          3.810 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        290 e Ft


(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 131.354 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 131.354 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            131.354 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                  81.022 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          21.662 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                       28.670 e Ft


(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 131.354 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


15. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 445.299 ezer forintban állapítja meg.


17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                               247.851 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                        134.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                       10.800 e Ft

d) működési bevétel                                                                                        13.255 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   39.091e Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 440.299 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 429.244 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 16.055 e Ft-ban állapítja meg.


18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            247.824 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                          126.436 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    20.728 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                 64.839 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             29.269 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         6.552 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         16.055 e Ft

      ba) beruházások                                                                                         4.383 e Ft

      bb) felújítások                                                                                            11.672 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                      181.420 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                              7.993 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                                    165.321 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                 8.106 e Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 443.624 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 100 fő.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2)Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.


(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg.


(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.


7. Záró rendelkezések


23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2016. február hó 16. nap


                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez
419 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!