nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-26 - 2017-04-01
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás 2016. évi szabályairól

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatáson megvásárolt tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) a jelen rendelet szabályai szerint osztja ki a szociálisan rászorulók részére.

(2) Az Önkormányzat a jelen rendelet alapján támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


2. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló mennyiség erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon Sárkeresztúr község közigazgatási területén lakó és ott lakcímmel rendelkező természetes személyeknek, akiknek háztartásában az egy főre jutó – jövedelemigazolással vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolt – havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át.

(2) A támogatás nyújtása az (1) bekezdés szerinti jogosultak között a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig az alábbi sorrend figyelembe vételével történik:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerint aktív korúak ellátására jogosultak;

b) a Szoctv. szerint időskorúak járadékára jogosultak;

c) Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete alapján lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban részesülők;

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők;

e) a Szoctv. szerinti egyedül élők.

(3) A (2) bekezdés szerinti felsorolásban a hátrébb álló jogosulti körök kizárólag akkor részesülhetnek támogatásban, ha a felsorolásban előrébb álló jogosultak igénye teljes egészében kielégítésre került. A támogatási keret kimerülése esetén az azonos jogosulti szinten állók közül az élvez előnyt, akinek az egy főre jutó havi jövedelme alacsonyabb.

(4) A támogatás mértéke lakóingatlanonként 3 q tűzifa.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki olyan ingatlanban lakik, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben senki sem él, tűzifa támogatás nem vehető igénybe.

(3) A rendelkezésre álló tűzifamennyiség kimerülését követően még fennmaradó kérelmeket a rendelkezésre álló tűzifamennyiség kimerülésének indokával el kell utasítani.


4. § A tűzifában részesülő személy a jelen rendelet alapján kapott tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját háztartása fűtési szükségletének kielégítésére használhatja fel.


5. § (1) A támogatás megállapítása az e rendelet 1. mellékletét képező kérelemnyomtatvány benyújtása alapján történik. A nem az e rendelet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján támogatás nem állapítható meg.

(2) A kérelmet 2016. november 28. napjától 2016. december 9. napjáig lehet benyújtani a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban. A határidő leteltét követően benyújtott kérelmek alapján támogatás nem állapítható meg.

(3) A kérelmek elbírálása és a támogatás megállapítása Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozik.

(4) A bizottság a támogatás odaítéléséről legkésőbb 2016. december 20. napjáig határozattal dönt.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a 2016. december 9-ig benyújtott kérelmek elbírálását követően – akár a benyújtott kérelmek száma miatt, akár azért, mert a Bizottság a ténylegesen rendelkezésre álló fa mennyiségénél kevesebb tűzifát osztott ki – még maradt kiosztható tűzifa, úgy az (1) bekezdés szabályainak megfelelően 2017. január 20-ig pótkérelem benyújtásának van helye. Ebben az esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kérelmek tárgyában a döntését 2017. január 30-ig hozza meg. Pótkérelem benyújtására azok jogosultak, akik az első körben nem nyújtottak be kérelmet, valamint azok, akiknek kérelme azért került elutasításra, mert a Bizottság a 3. § (3) bekezdése szerint a kiosztható tűzifamennyiség kimerülését állapította meg.

(6) A polgármester legkésőbb 2017. február 15-ig gondoskodik a tűzifának a jogosultak részére történő átadásáról.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(8) Aki a kérelemben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy azt szándékosan nem a valósággal egyezően tölti ki, a jelen rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet, és kérelmét el kell utasítani.

(9) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elutasítja azokat a kérelmeket is, amelyek olyan ingatlanra vonatkoznak, amelyre a Bizottság a jelen rendelet alapján már állapított meg támogatást, és a Bizottság megítélése, ismeretei szerint a kérelmező ugyanazon ingatlanon belül ugyanazon háztartásnak tagja.


6. § (1) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A tűzifa szállítása az Önkormányzat által biztosított saját forrás terhére történik.


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. április 1. napján hatályát veszti.                  Csutiné Turi Ibolya                                            dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                            jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2016. november 25.


                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.46 KB
2. melléklet
15.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!