nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28/2004. (XI. 26.) RENDELETE
Hatályos:2014-03-11 - 2018-10-01
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28/2004. (XI. 26.) RENDELETE
A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT, ILLETŐLEG A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL

Gyöngyöstarján Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § kötelezése, és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és a 11. § (1) bekezdésében, továbbá az Ötv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja:
        
        I.     fejezet
        Áralkalmazási feltételek
        
1. §            A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöstarján Község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást biztosító Heves Megyei Vízmű Részvénytársaságra (a továbbiakban szolgáltató), és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra.
        
2. §            (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
(2) Fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá,
b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.
(3) Fogyasztó
a) az ingatlan tulajdonosa,
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(4) [8] A közterületi vízvételi hely használatában érdekelt: Az a fogyasztó, akinek az ingatlana a szolgáltató által biztosított – arra alkalmas eszköz mérésével hitelesített – vezetékes ivóvízhálózat csatlakozással nem rendelkezik.
        
3. §        [7]    
        
        II.     fejezet
        A közterületi vízvételi helyre vonatkozó rendelkezések [8]
        
4. §     [8]    (1)        A közterületi vízvételi helyről (nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját – a szolgáltató irányába – Gyöngyöstarján Község Önkormányzata fizeti meg. 

    (2)        A közterületi vízvételi hely vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – felhasználási helynek nem minősülő ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közterületi vízvételi helyről fogyasztott víz díját a közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek jelen rendeletben foglaltak szerint fizetik meg.
    (3)        A közterületi vízvételi hely nem háztartási célú használatához történő hozzájárulását Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.
    (4)        A közterületi vízvételi hely nem háztartási célú használata esetén a felhasznált víz díját a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni.
    (5)        A közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek által fizetendő vízdíj alapjául szolgáló vízfogyasztás mennyisége 30 liter/fő/nap.
    (6)        A fizetendő díj negyedévenként esedékes. A közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek által fizetendő díj mértékének megállapítása a Szolgáltató által közölt adatok alapján történik.
    (7)        Azok a közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek, akik házi vízellátó berendezés üzemeltetése vagy egyéb ok miatt bizonyíthatóan nem fogyasztanak közkifolyón keresztül szolgáltatott vizet, a közkifolyó használatában való érdekeltsége nem állapítható meg, illetve nem áll fenn.
        
5. §    [8]        
        
6. §    [8]        
        
        III.     fejezet
        Vegyes és záró rendelkezések
        
7. §        (1)        [8] 
    (2)        Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
    (3)        Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és a közkifolyók használatáról szóló 13/2002. (XII. 13.) rendelete, valamint az azt módosító 15/2003. (XII. 5.) rendelete.


1. számú melléklet a 28/2004. (XI. 26.) ÖK. Rendeletéhez [7][1]    A 28/2004. (XI. 26.) számú rendelet kihirdetve: 2004. november 26.
[2]    A 18/2008. (XII. 19.) számú rendelet kihirdetve: 2008. december 19-én, hatályba lép 2009. január 1-jén, hatályát vesztette 2010. január 1-jén.
[3]    A 25/2009. (XII. 18.) számú rendelet kihirdetve: 2009. december 18-án, hatályba lép 2010. január 1.
[4]    A 3/2010. (III. 26.) számú rendelet kihirdetve 2010. március 26., hatályba lép 2010. május 1. Hatályát vesztette: 2010. december 31.
[5]    A 20/2010. (XII. 22.) számú rendelet kihirdetve 2010. december 22., hatályba lép 2011. január 1. 
[6]    A 29/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve 2011. december 16-án, hatályba lép 2012. január 1-jén.
[7]    A 4/2012. (II. 3.) számú rendelet kihirdetve 2012. február 3-án, hatályba lép 2012. január 1-jén.
[8]    Módosította a 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2014. március 11-én.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!