nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-01 - 2015-06-02
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az étkeztetés szociális alapellátásban részesülők intézményi térítési díját a rendelet 7. számú melléklete, a fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó kedvezményeket a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


2. §

(1) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


3. §

Jelen rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.


Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. május 28.

dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
101.63 KB
2. számú melléklet
134.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!