nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-04 - 2020-07-08
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– a Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1 §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.


(1)A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.


         Bevételek előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Előirányzat csoport: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Kiemelt előirányzat: B11 Önkormányzatok működési támogatása

2. Kiemelt előirányzat: B12 Elvonások és befizetések bevételei

3. Kiemelt előirányzat: B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó                                  megtérülések államháztartáson belülről

4. Kiemelt előirányzat: B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5. Kiemelt előirányzat: B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6. Kiemelt előirányzat: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Előirányzat csoport: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Kiemelt előirányzat: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2. Kiemelt előirányzat: B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

3. Kiemelt előirányzat: B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4. Kiemelt előirányzat B24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5. Kiemelt előirányzat: B25 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


III. Előirányzat csoport: B3 Közhatalmi bevételek

            1. Kiemelt előirányzat: B31 Jövedelemadók

            2. Kiemelt előirányzat: B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok

            3. Kiemelt előirányzat: B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

            4. Kiemelt előirányzat: B34 Vagyoni típusú adók        

            5. Kiemelt előirányzat: B35 Termékek és szolgáltatások adói

            6. Kiemelt előirányzat: B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. Előirányzat csoport: B4 Működési bevételek

V. Előirányzat csoport: B5 Felhalmozási bevételek

1. Kiemelt előirányzat: B51 Immateriális javak értékesítése

2. Kiemelt előirányzat: B52 Ingatlanok értékesítése

3. Kiemelt előirányzat: B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Kiemelt előirányzat: B54 Részesedések értékesítése

5. Kiemelt előirányzat: B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VI. Előirányzat csoport: B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1. Kiemelt előirányzat: B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2. Kiemelt előirányzat: B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3. Kiemelt előirányzat: B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Előirányzat csoport: B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Kiemelt előirányzat: B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2. Kiemelt előirányzat: B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3. Kiemelt előirányzat: B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Előirányzat csoport: B8 Finanszírozási bevételek

1. Kiemelt előirányzat: B81 Belföldi finanszírozás bevételei

2. Kiemelt előirányzat: B82 Külföldi finanszírozás bevételei


Kiadások előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:


I. Előirányzat csoport: K1 Személyi juttatások

1. Kiemelt előirányzat: K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2. Kiemelt előirányzat: K12 Külső személyi juttatások

II. Előirányzat csoport: K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III. Előirányzat csoport: K3 Dologi kiadások

1. Kiemelt előirányzat: K31 Készletbeszerzés

2. Kiemelt előirányzat: K32 Kommunikációs szolgáltatások

3. Kiemelt előirányzat: K33 Szolgáltatási kiadások

4. Kiemelt előirányzat: K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

5. Kiemelt előirányzat: K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások


IV. Előirányzat csoport: K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Kiemelt előirányzat: K41 Társadalombiztosítási ellátások

2. Kiemelt előirányzat: K42 Családi támogatások

3. Kiemelt előirányzat: K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

4. Kiemelt előirányzat: K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

5. Kiemelt előirányzat: K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatosellátások

6. Kiemelt előirányzat: K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

7. Kiemelt előirányzat: K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatási

8. Kiemelt előirányzat: K48 Egyéb nem intézményi ellátások

V. Előirányzat csoport: K5 Egyéb működési célú kiadások

VI. Előirányzat csoport: K6 Beruházások

1. Kiemelt előirányzat: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

2. Kiemelt előirányzat: K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

3. Kiemelt előirányzat: K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

4. Kiemelt előirányzat: K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5. Kiemelt előirányzat: K65 Részesedések beszerzése

6. Kiemelt előirányzat: K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

7. Kiemelt előirányzat: K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

VII. Előirányzat csoport: K7 Felújítások

1. Kiemelt előirányzat: K71 Ingatlanok felújítása

2. Kiemelt előirányzat: K72 Informatikai eszközök felújítása

3. Kiemelt előirányzat: K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

4. Kiemelt előirányzat: K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

VIII. Előirányzat csoport: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Kiemelt előirányzat: K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

2. Kiemelt előirányzat: K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

3. Kiemelt előirányzat: K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

4. Kiemelt előirányzat: K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5. Kiemelt előirányzat: K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

6. Kiemelt előirányzat: K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

7. Kiemelt előirányzat: K87 Lakástámogatás

8. Kiemelt előirányzat: K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


A költségvetés bevételei és kiadásai


3 §[1] 

(1)[2] A képviselő testület – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését:  

(a)        bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)                              111 652 ezer Ft-ban

            kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)                              263 922 ezer Ft-ban

                                                                                                            -152 270 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.


(b) 152.343 ezer Ft finanszírozási bevétellel

            73 ezer Ft finanszírozási kiadással

A költségvetési bevételek


4 §[3]


 

(1) [4]A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                                                                         adatok E Ft-ban

I.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      28 232

II.B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              22 986

III.B3 Közhatalmi bevételek                                                                                   56 344

IV.B4 Működési bevételek                                                                                         3 674

V.B5 Felhalmozási bevételek                                                                                         353

VI.B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                      33

VII.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               30

VIII.B8 Finanszírozási bevételek                                                                          152 343

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                           263 995


(2) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, az 1. melléklet [5]tartalmazza.Költségvetési kiadások


5 §[6]


 

 

 (1) [7]A helyi önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                                                                                                                 adatok E Ft-ban

I.K1 Személyi juttatások                                                                                         42 023

II.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó                                                                  5 623

III.K3 Dologi kiadások                                                                                            38 348

IV.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          3 077

V.K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                         76 659

VI.K6 Beruházások                                                                                                  46 864

VII.K7 Felújítások                                                                                                   51 228

VIII.K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    100

IX.K9 Finanszírozási kiadások                                                                                        73


KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                            263 995

                                                                      


(2) A 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet[8] tartalmazza.


(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

(a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.


6.§


A 2019. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet [9]tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.


8 §


A rendelet 6. melléklete[10] mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2019. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9 §


Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.


10 §


Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs, Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.


11 §


A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet[11]szerint fogadja el a Képviselő-testület.


12 §


(1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet[12] tartalmazza.(2)[13] Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék                       1 000 ezer Ft

Működési céltartalék                                         - ezer Ft

Felhalmozási céltartalék                         42 394 ezer Ft.13 §


Az önkormányzat állami támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.


14 §


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


(1)A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.


(4)A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


15 §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati pályázatok és projektek előkészítésénél 1 millió Ft/projekt összeghatárig kötelezettséget vállalhat.16 §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2019. február 14. napján lép hatályba.


                 [1]

A rendelet szövegét a .11/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelet  módosította. Hatályos: 2019.november 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 4/2020 (III.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.március 4.-től

[3]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 4/2020 (III.03.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2020.március 4-től

[5]

A rendelet szövegét a 6/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2013. június 26-tól

[6]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[7]

A rendelet szövegét a 4/2020 (III.03.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2020.március 4-től

[8]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[9]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[10]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[11]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[12]

A rendelet szövegét a 8/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.június 26-tól

[13]

A rendelet szövegét a 4/2020 (III.03.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2020.március 4-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
191 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!