nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-21 - 2017-12-15
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Káptalantóti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 56.191.942 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek                                                        56.191.942 Ft

b) Költségvetési kiadások                                                         56.191.942 Ft


(2)   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről             21.958.302 Ft

b) Közhatalmi bevételek                                                              9.530.000 Ft

c) Működési bevételek                                                                   602.000 Ft

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          5.284.000 Ft

e) Finanszírozási bevételek                                                        18.700.000 Ft(3)   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások                                                              11.555.020 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                 2.263.600 Ft

c) Dologi kiadások                                                                     10.401.000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    1.970.000 Ft

e) Egyéb Működési célú kiadások                                                7.647.778 Ft

f)  Felújítások                                                                            19.372.000 Ft

g) Finanszírozási kiadások                                                             762.544 Ft


(4) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás Munkatörvénykönyve szerint alkalmazott és 3 fő közcélú foglalkoztatott.


(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként az 2-4 sz. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5-6 sz. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. sz. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.


3. A költségvetés részletezése


3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

           a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

           b) Az Önkormányzat a kiadások között 141.606 Ft általános tartalékot állapít meg.4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a

           felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(6) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) az önkormányzatnál foglalkoztatottak étkezési támogatásának havi kerete.8.000 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat béren kívüli juttatás formájában biztosít.


(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére


(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult


(10) A képviselő-testület az alsó-, közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján 10.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet, 2017. szeptember 15. napjáig.


(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.


(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi kiküldetés díja,

d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

 f) utazási költségtérítés, bérlet,

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.


5. Az előirányzatok módosítása


5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.


6. A gazdálkodás szabályai


6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. Záró rendelkezések


8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

       (2)   Hatályát veszti Káptalantóti Község Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete.             Csom Károlyné sk.                                                                  Lutár Mária sk.

   polgármester                                                                             jegyző
Záradék


A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. február 20.
Lutár Mária sk.

   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
táblák 1-9.
72.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!