nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-06 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

[1]Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja Kistarcsa Város területén a helyi adottságokat figyelembe véve

a) a kistarcsai lakosok számára biztosítani a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit,

b) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés kibontakoztatása,

c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásának, működésének biztosítása,

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése, segítése.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Kistarcsa Város közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben b) résztvevő magánszemélyekre,

c) a Kistarcsa Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre,

d) testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre és civil szervezetekre, valamint lakossági kezdeményezésekre,

e) a Képviselő-testületre és szerveire


Az önkormányzat sportfeladatai


3. §


Az önkormányzat sportfeladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a, e rendelet és a település sportkoncepciója tartalmazza.


A település sportkoncepció kialakítása


4. §


Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

a) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,

b) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,

c) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására,

d) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.


A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés


5. §


(1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban- mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.


(2) Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja intézményei, civil szervezetei és lakosai számára. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást köt.


A sportlétesítmények fenntartása, működtetése és fejlesztése


6. §


Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.


7. §


(1) Az önkormányzat gazdasági programjának, valamint sportkoncepciójának megfelelően dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetési lehetőségei figyelembe vételével. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek:

a) multifunkcionális létesítmények létrehozását, fenntartását szolgálják,

b) a sportturizmust is szolgálják.


Az iskolai sporttevékenység támogatása


 [2]8. §


(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról gondoskodik.


(2) A nevelési intézmények (Városi Óvoda) testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. A nevelési intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.


A szabadidősport feltételeinek fejlesztése


9. §


Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.


A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok,

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának,

illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése


10. §


(1) Az önkormányzat támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását.


(2) A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelési tevékenység érdekében az önkormányzat vállalja:

a) a szabadtéri sportlétesítmények karbantartását, lehetőségek szerinti fejlesztését,

b) játszóterek fejlesztését,

c) a településen működő sportrendezvényekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatását.


(3) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat első sorban a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket támogatja.


A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel


11. §


(1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban:

         a) testvérkapcsolatok ápolásával, nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésével, lehetőséget biztosít a nemzetközi sportrendezvényeken való szereplésre,

         b) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja. [3][4]12. §


Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:

a) Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum (nagyméretű füves futballpálya és nagyméretű földes futballpálya)

b) az önkormányzati ingatlanok intézményeiben lévő tornatermek, sportudvarok, Városi uszoda,

c) 20x40 műfüves sportpálya

d) kondi-park

e) Extrém kerékpár pálya

f) Városi Sportközpont


A sporttevékenység irányítása


13. §


[5]Külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület és a Humánpolitikai Bizottság gyakorolja.


A sporttevékenység finanszírozása


14. §


(1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja.


(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt, az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján, a következő évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.


(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. E döntés szerint legalább az éves költségvetési működési kiadásainak 0,5%-át sportcélú támogatásra kell fordítani. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.


Sportrendezvények tartásával kapcsolatos helyi feladatok


15. §


(1) Kistarcsa Város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvényért a szervező felel.


(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.


(3) Közterületen tartandó rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az Önkormányzat előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati megállapodás szükséges.


(4) Az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő sportlétesítmények eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani.


Vegyes rendelkezések


16. §


Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni, a törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére az éves költségvetés elfogadását követő két hónapon belül kerül sor.


Záró és átmeneti rendelkezések


17. §


(1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2) A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 12/2008. (III.25.) számú önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 38/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 2012.január 1-jén hatályát veszti.


(3) E rendelet szerinti megállapodásokat legelőször 2012. április 30-ig kell megkötni.[1]

A rendelet szövegét a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 05.26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 05.26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 05.26-tól

[4]

Kiegészítette a 26/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.10.26-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!