nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Hulladék tv.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti települési hulladékkal kapcsolatos, a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra.


2. §


(1) Fertőszéplak Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, átvételéről, elszállításáról, ártalmatlanításáról és kezeléséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Fertőszéplak egész közigazgatási területére kiterjed.


(3) Fertőszéplak község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


3. §


(1) Az önkormányzat a térségi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja.


(2) A település közigazgatási területén a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján kizárólag STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult 2013. január 1. napjától, 10 évre.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a magasabb szintű jogszabályban előírtakat tartalmazza.4. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az ingatlan-használat létrejötte hozza létre.


5. §


(1) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


(2) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.


(3) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet közötti külön szerződés rögzítheti. Külön szerződés hiányában a jogviszony a 4. § rendelkezései szerint jön létre.


(4) Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.


6. §


(1) Amennyiben az ingatlan legalább két egymást követő hónapig lakatlan, azt egyáltalán nem használják és a népesség-nyilvántartás adatai szerint ott lakóhellyel és tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik, az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 8 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlanhasználó írásban az 1. függelék szerinti nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizheti.


(2) Ha az ingatlan újra lakottá válik, annak tényét az ingatlanhasználó köteles legalább 8 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(3) A bejelentést követő számlázási időszak első napjától az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.


(4) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.


(5) A szüneteltetés megszakad, amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltatást újra igénybe veszi.


3. Az ingatlan használó jogai és kötelességei


7. §


(1) A települési szilárd hulladék elszállítása a közszolgáltatás keretében heti 1 alkalommal történik.


(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének.


(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedény méretét úgy kell megválasztani, hogy az arányos legyen a háztartásban élő személyek számával és a keletkező hulladék mennyiségével.


(4) Az ingatlanhasználók a háztartási hulladék gyűjtésére a (3) bekezdésben rögzített elvek figyelembe vételével az alábbi űrtartalmú edényzet igénybevétele között választhatnak:

a) 60 literes gyűjtőedény a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy esetén,

b) 80 literes gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználó esetén, amennyiben az ingatlant életvitelszerűen két személy használja.

c) 110-120 literes gyűjtőedény,

d) 240 literes gyűjtőedény,

e) 1100 literes gyűjtőedény.


(5) A (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező ingatlanhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgáltatónak, amennyiben az ingatlant életvitelszerűen használók számában változás következik be.


8. §


(1) A gyűjtőedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató biztosítja.


(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a rendelkezésére álló gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.


9. §


(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.


(2) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig saját ingatlanán úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon. A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű települési szilárd hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedény teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, illetve a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen.


(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen. A gyűjtőedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (pl. forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.


(4) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(5) A gyűjtőedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.


(6) Az ingatlanhasználó az ürítésre szánt gyűjtőedényt – a járatnapon, a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó módon – úgy helyezi el, hogy azt a Közszolgáltató kiüríthesse. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a Közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat. Az elszállítás céljára közterületre kihelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


10. §


(1) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat az ingatlanhasználó köteles a rendelet 2. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás, az ingatlanhasználatában bekövetkezett változás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost, illetve ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.


(3) Az ingatlanhasználó köteles írásban, nyolc nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(4) Tilos a települési szilárd hulladékot felhalmozni.


4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11. §


(1) A Közszolgáltató kötelezettsége, hogy a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról.


(2) A Közszolgáltató köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában köteles tájékoztatást nyújtani.


(3) A Közszolgáltató kötelezettsége hogy az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.


(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentését követő 8 napon belül köteles biztosítani a közszolgáltatást és az ingatlanhasználó erre irányuló igénye esetén az igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is.


(5) A Közszolgáltató kötelezettsége, hogy évente legalább egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lom elszállításáról.


12. §


(1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(2) A Közszolgáltató által a gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, illetve cserélni azt. A Közszolgáltatónak a javítás illetve a csere időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. Amennyiben a gyűjtőedény károsodása természetes elhasználódás következménye, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.


(3) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.


(4) A gyűjtőedényzet ürítése során szennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


13. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.


(2) A Közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.


(3) A Közszolgáltató jogosult


a) az ingatlanhasználó természetes személy esetén a családi és utónév, lakóhely, tartózkodási hely és értesítési hely címére vonatkozó,


b) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetén a név, székhely, telephely, adószámra vonatkozóadatokat kezelni.


(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


14. §


(1) A Közszolgáltató joga, hogy:


a) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,


b) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,


c) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtőedénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,


d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat beszedje,


e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.


(2) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék begyűjtését, ha az ingatlanhasználó a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, illetve nem a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezte el a hulladékot.


5. Az elkülönített hulladék gyűjtése


15. §


(1) A Közszolgáltató egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot biztosít az ingatlanhasználónak a papír és a műanyag elkülönítetten történő gyűjtéséhez. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékfajtának megfelelő hulladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni.


(2) Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve tárolja és azt a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a jogosultnak elszállításra átadja.


(3) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.


(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére eltérő kérés hiányában az ingatlan elé elszállításra kihelyezett zsákok számával megegyező számú zsákot biztosít, melyet a postaládába helyez el. További zsákok igény szerint beszerezhetőek a Közszolgáltatónál a 9400 Sopron, Verő József u. 1 szám alatti címen, illetve a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál, Fertőszéplak, Petőfi utca 2. szám alatt.


6. Hulladékgyűjtő pontok, hulladékgyűjtő udvarok


16. §


(1) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a település közterületén lévő hulladékgyűjtő pont igénybevételét térítésmentesen biztosítja.


(2) A hulladékgyűjtő ponton elkülönítve helyezhető el a műanyag, papír és üveg hulladék az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.


(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő ponton lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.


(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő pont területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.


17. §


(1) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, különösen a lomtalanítási lehetőség biztosítására – nyitvatartási időben, egész évben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára, aki rendelkezik a Közszolgáltatóval megkötött hulladékszállítási szerződéssel, fizet hulladékszállítási díjat, nincs fennálló díjtartozása a Közszolgáltatóval szemben, valamint megfelelő módon tudja igazolni lakhelyének címét.


(2) A hulladékgyűjtő udvart a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a Közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.


18. §


A hulladékgyűjtő udvarok címét, nyitvatartási idejét és a befogadható hulladékok fajtáját és mennyiségét a 3. függelék tartalmazza.


19. §


A Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként évi 1 alkalommal, házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget is biztosít a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére. A lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


7. A közszolgáltatás díja


20. §


(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Hulladéktv.-ben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint.


(2) Az Önkormányzat a településen lakóhellyel rendelkező


a) 70 évnél idősebb, egyedül élő személyek esetén a legfeljebb 60 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényzet,


b) azon házaspárok esetén, ahol mindketten 70 évnél idősebbek, a legfeljebb 80 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényzet


heti egy alkalommal történő ürítésének díját átvállalja, feltéve, hogy a háztartásában életvitelszerűen más személy nem tartózkodik.


(3) Amennyiben az ingatlan beépítetlen, a közszolgáltatási díjat nem kell megfizetni.


(4) Az Önkormányzat közigazgatási területén üdülőterület nem található.


21. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában jelenti be a változás bekövetkezését követő 8 napon belül. Ekkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó változását a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a Közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.


(2) A változás bejelentésének – a 13. § (3) bekezdésében meghatározott – minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A Közszolgáltató mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.


(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon – különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdon esetén bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával – bizonyítandó.


22. §


Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, akkor az ingatlanra a hulladékról szóló törvényben meghatározott felelősségi szabályok vonatkoznak.23. §


A díjhátralékok behajtására a Hulladék tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.8. Záró rendelkezések


24. §


(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 21/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
                                Kóbor Attila                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 8. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2016. december 12.                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző


1. számú függelék

a 18/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethezKérelem
Alulírott ...................................................................................................................................... (név)

...................................................................................................................................szám alatti lakos

kérem a Fertőszéplak, ................................................................................... szám alatti ingatlanra a

kommunális hulladék szállítás szüneteltetését.


A szünetelés kezdő időpontja: .................................................

A szünetelés befejező időpontja: ............................................Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.
Kelt:
..........................................

ingatlanhasználó aláírása

2. számú függelék

a 18/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez


Adatbejelentő lapAlulírott, név: ............................................................................................. települési szilárd hulladékkal

kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom:


A közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése: ……………………………………………………………………………


A) Az igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai


1) Magánszemély adatai:

                      Név: ...........................................................................................................

                      Lakcím: ......................................................................................................


2) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház stb. adatai:

                      Név: ..........................................................................................................

                      Székhely: ...................................................................................................

                      Telephely: ..................................................................................................

                      Értesítési cím: ............................................................................................

                      Adószám: ...................................................................................................


B) Hulladékgyűjtő edény

60 literes ......................... db

80 literes ......................... db

110 literes ....................... db

120 literes ....................... db

240 literes ....................... db

Kérjük a megfelelő adatot az edényméret mellé számmal beírni!


C) A fizetés módja:

1) Átutalással

2) Közszolgáltató által megküldött csekken

Kérjük a megfelelőt bekarikázni!Dátum:

………………………………………………………………..

aláírás


3. számú függelék

a 18/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethezTájékoztató a Zöldudvarok működéséről


Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért részükre a Zöldudvarok szolgáltatásainak igénybe vétele a kvóta erejéig ingyenes.


A Zöldudvarokba történő hulladék beszállításának tényét rögzítjük és nyilvántartásban vezetjük, hogy Társaságunk megfelelő módon ellenőrizhesse, valóban a lakosság részéről veszik-e igénybe a szolgáltatást, szem előtt tartva a lakosság igényeit, gazdasági és kapacitásbeli szempontokat. A hulladék átadója a Társulás területén élő természetes személy lehet, amely személy, illetve családtagja:


A Zöldudvarokban megfelelő informatikai infrastruktúrával rendelkezünk, mely megkönnyíti a fent említett feltételek teljesülését. A hulladék-nyilvántartó programon belül ellenőrizhető, hogy a hulladék beszállítója valóban Ügyfelünk-e, rendelkezik-e szerződéssel, van-e fennálló díjtartozása, az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:


  1. A beszállító lakcímét lakcímkártyával igazolja, meglétének ellenőrzése (egy szemétszállítási szerződéshez egy leadási csomag ajánlható), a cím alapján tudjuk hozzákötni szerződéssel rendelkező háztartáshoz.


2. Nyilvántartó program segítségével történő beazonosítás:

2.1. A szerződés meglétének ellenőrzése

2.2. Díjtartozás fennállásának kizárása (díjtartozást mutató, de a tartozás rendezését megkezdett ügyfeleink a hulladékot elhelyezhetik.

2.3. A nyilvántartó program segítségével az igénybe vehető kvóta kihasználtsának ellenőrzése.


  1. A lakossági igényeket figyelembe véve a hulladék beszállításához mások segítsége is igénybe vehető (pl. autóval nem rendelkező vagy idős hozzátartozó esetében).Az azonosításhoz azonban szükséges a személyes jelenlét, valamint a lakcímkártya.


  1. Javasoljuk a lakosság részére, hogy a Zöldudvar megválasztásánál a lakóhelyéhez legközelebbi átvevőhelyet vegyék igénybe, figyelembe véve azok nyitvatartási idejét.


  1. Díjtartozás esetén, a Zöldudvarban hulladék elhelyezése, türelmi idő figyelembe vétele nélkül, nem engedélyezhető.


  1. Esetleges díjtartozás rendezésére a Zöldudvarban is lesz lehetőség.


7. Társasházak lehetőségei:

7.1. A társasházak hulladéklerakási kvótája az informatrikai modulon belül ellenőrizhető, szerződéshez köthető, de lakásonként értendő.

7.2. A jogosultság ellenőrzésére a lakcímkártya, vagy igazolás a közös képviselőtől.

7.3. Díjtartozást mutató társasházak esetében a rendesen fizető lakókkal sem áll módunkban kivételt tenni, így ők a hátralék rendezéséig nem helyezhetnek el hulladékot.


  1. Térségünkben a gyorsan változó albérlők, a lakás tulajdonosának, kvótájának terhére helyezhetnek el hulladékot, meghatalmazás bemutatása mellett.


  1. Üdülőingatlanon a csökkentett díjat fizető ügyfeleink a hulladékszállítási szerződésének megfelelően arányosított kvóta szerint helyezhetik el hulladékukat.


  1. Lakatlan ingatlanról nem fogadunk hulladékot.


Zöldudvarok nyitvatartási ideje, elérhetősége:

1. Sopron, Harkai domb (a gyepmesteri telep mellett) (99/200-139)

kedd: (április 1-től) 11-18-ig ; (október 1-től) 9-16-ig

csütörtök: (április 1-től) 11-18-ig ; (október 1-től) 9-16-ig

szombat: 9-16-ig


2. Sopron, Pozsonyi út (korábbi törmelék-lerakó) (99/200-138)

hétfő – szerda – péntek: 7-15-ig


3. Kapuvár: (Szabadság utca vége) (99/200-134)

kedd: 8-13-ig


4. Fertőszentmiklós (Ifjúság tér, a patika mellett) (99/200-136)

hétfő: 8-16-ig

szerda: 8-15-ig

péntek: 11 – 18-ig


5. Fertőd (a laktanya felől) (99/200-135)

kedd: 11-18-ig

csütörtök: 8-16-ig

szombat: 8-15-ig


6. Nagycenk (Gyár utca vége) (99/200-137)

hétfő: 8-15-ig

szerda: 11-18-ig

péntek: 8-15-ig


7. Csér mellett működő hulladéklerakó telepen belül (99/200-132)

csütörtök: 12-15-ig

péntek: 7-12-igZÖLDUDVAROKBAN FOGADHATÓ HULLADÉKOK


HULLADÉK MEGNEVEZÉSE

MAGYARÁZAT

LEADHATÓ MENNYISÉG

LERAKÁSI LEHETŐSÉG ÉVENTE


Használt motor- és kenőolaj

fáradt olaj

7 kg

2
Papír és karton csomagolási hulladék

karton

50kg

6Papír és karton

újság, könyv


Műanyag csomagolási hulladék

nem szennyezett fehér hungarocell

20kg

12


Fém csomagolási hulladék

aludoboz (sörös és üdítős doboz)

20kg

12


Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok

tetrapak (tejes és üdítős doboz)

1m3

12


Egyéb kevert csomagolási hulladék

fólia, petpalack

20 kg

4


Üveg csomagolási hulladék

palackok, befőttes üvegek

30 kg

12


Textil

használható, tisztára mosott ruhanemű
Termékként nem használható gumiabroncs

Személygépkocsi felni, gumi nélkül

5 db

2


Beton, tégla, cserép kerámia frakció, vagy azok keveréke

törmelék

1200kg/1 m3

1


Üveg

hagyományos síküveg (ablak üveg, nem ragasztott, nem fóliázott)

10 kg

1Étolaj és zsír

használt étolaj, zsír

5 l

12Elemek és akkumlátorok

pl. használt elemek, telefon ill. fényképezőgép akkumulátorok

30 kg

2
Ólom akkumulátorokVeszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések

pl. hűtő, TV

50 kg

1


Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

monitor, DVD lejátszó, rádió, fényképezőgép

50 kg

2

Műanyagok

kerti bútorok, redőnyök (fém nélkül), játékok

20 kg

2


Vas és acél

csövek, vaslemezek, fémtárgyak

1m3

2

Lom hulladék

bútorok (kárpitos is), ágyak

1 m3

2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!