nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §

 (1)     A   rendelet   hatálya   Kamut Község Önkormányzat       Képviselő-testületének       tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre.


2.§

 (1)   A   Képviselő-testület     az 1.§   (1) bekezdésben       megnevezett     személyek     részére   jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2)   Az   e   rendelet   szerinti   jogosultak   2015. január 1. napjától a   megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.


3.§

 (1)   A képviselői tiszteletdíj mértéke:

           képviselői tiszteletdíj egységesen        25 000 Ft/fő/hó

(2) A   tiszteletdíjat   a   tárgyévben két alkalommal április hó 10. és október hó 10. napjáig kell   a   jogosult   részére   átutalással kifizetni.


4.§ 

(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2)     A   tiszteletdíjról   történő lemondást        tartalmazó     írásbeli   nyilatkozatot     évente   a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b)   az a) pontban meghatározott  időszakra   járó   tiszteletdíj összegét  milyen   célra   javasolja felhasználni.

(4)   Ha   a tiszteletdíjról   való   lemondás     időpontjában   a képviselő az   írásbeli nyilatkozatában a felhasználás    céljára nem tesz javaslatot, abban   az   esetben   a nyilatkozata kiállításától számított 30 napon belül még élhet a javaslatával. Amennyiben a képviselő egyáltalán nem tesz javaslatot, úgy az adott tiszteletdíj összege az önkormányzatnál marad.”

 (5)     A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

(6)     Az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.


A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

5.§

 (1)   A   képviselő-testület   üléseiről   igazoltan   csak   legkésőbb   az   ülés   napján 12 óráig   szóban vagy     írásban   a polgármesternek       történő bejelentés     alapján   lehet távol   maradni. Igazolt távollétnek   számít, ha   a   tiszteletdíjra   jogosult   több   napon át igazolt   betegsége,   munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2)   A   képviselő az   ülés   megkezdésekor   köteles   a   polgármesternek   bejelenteni,   ha az   ülés közben     ideiglenesen     vagy   véglegesen     eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak számít, ha   a képviselő testületi   ülés   közben   indoklás   vagy a polgármesternek   történő előzetes   bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselőtestületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

b) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

c) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő két havi tiszteletdíját kell 20 %-al csökkenteni.

d) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről igazolatlanul vagy   előzetes   bejelentés   nélkül hiányzik   a   következő hat   hónapra   tiszteletdíja   megvonásra kerül.

(5)   A (4) bekezdésben     foglaltak   ellenőrzése   az   üléseken   készült   jelenléti ívek illetve az ülésekről     készült   jegyzőkönyvek       alapján   történik,   melyben     fel kell tüntetni   a képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

(6) A tiszteletdíj csökkentéséről, annak mértékéről, a Polgármester javaslatára, az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét figyelembe véve, a képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és azt meg kell indokolni. A képviselő-testület egyedi méltánylást érdemlő körülmény felmerülése esetén eltekinthet a (3)-(4) bekezdésben meghatározott szankció alkalmazásától.


Záró rendelkezés

6. §.

 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

K a m u t, 2014. november hó 28.


Balog Imréné   sk.                                                                    Hegedűs László sk.

                polgármester                                                                                jegyző


 A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 K a m u t, 2014. november 28.


                                                           Hegedűs László sk.

                                                                    Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!