nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-01 - 2018-02-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
a közterületek használatáról szóló 24/2009. (IX. 17.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületeaz Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról szóló 24/2009. (IX. 17.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáróla következő rendeletet alkotja:


1.§


A R. kiegészül az alábbi 6/A §-szal:

6/A §

Ingyenes közterület használat


(1) Ingyenesen kell biztosítani a közterülethasználatot abban az esetben ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervez és az átvételre nincs saját területe.

(2) Ingyenesen kell továbbá biztosítani a közterülethasználatot azon legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó számára,amely - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (2b) bekezdése alapján - a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére és az átvételre nincs saját területe.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!