nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2013-11-07 - 2014-05-30
Dudar Község Önkormányzata
12/2013. (XI. 06.) számú rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairólDudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Alaptörvény” 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint „a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Dudar Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy a szociális rászorultság szabályainak, az igénylés részletes feltételeinek meghatározásával Dudar településen élők részére lehetővé tegye a szociális célú egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma igénybevételét, a támogatás nyújtását.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Dudar közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás feltételei


2. §(1) Az önkormányzat a jogosoltsági feltételek fennállása esetén, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosíthat a rászoruló személynek.


(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:


a.) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti


aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család


a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b.) aki kérelmét olyan ingatlanban lakva nyújtja be, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete


4(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalmú kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2014. február 11. napjáig lehet a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani


(3) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül dönt, és a Képviselőtestület következő rendes ülésén arról beszámol.


(4) A döntést követő 3 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított 1.168.400.-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 233.680. Ft összegű szállítási költség, mint saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. fejezet

Záró rendelkezések


6 § (1) Ezen rendelet 2013. november 06. napján lép hatályba, és 2014. május 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dudar, 2013. november 05. 

Tóth Edina Kitti                                Szafner József

polgármester  sk.                               jegyző sk.

1. melléklet a 12/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

Ikt.sz :

Kérelem tűzifa támogatáshoz

Alulírott kérem, hogy Dudar Község Önkormányzatának 12/2013 (XI.06.) számú önkormányzati rendelete alapján, részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.

A kérelmező adatai

családi és utóneve:

leánykori neve:

anyja neve:

születési helye, ideje (év, hó, nap):

TAJ száma:

állandó lakcíme:

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

Név

Rokonsági kapcsolat

Szül. adatok

Foglalkozás, munkahely

Jövedelmi adatok


Saját jövedelem

Házastárs, élettárs

Egyéb hozzátartozó

1. Munkaviszonyból származó jövedelem (nettó)
2. Nyugdíj
3.Rokkant nyugdíj
4. GYED, GYES
5. Gyermektartásdíj
6. Rendszeres nevelési segély
7.Egyéb jogviszonyból   származó rendszeres jövedelem
8. Egyéb jövedelem (vagyonból származó ösztöndíj, egyéb szociális járadék, stb.
9. Családi pótlék
10. Összes jövedelem
11. Egy főre eső jövedelem

  Ft/hó/fő:


Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.


Dudar, 2013. _________________________


kérelmező aláírása                 nagykorú hozzátartozó(k) aláírása.

A kérelem benyújtható: 2013.02.11. napjáig2. melléklet a 12/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

………………….. ……………………… (név) Dudar, …………………..u……… sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Dudar Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 12/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____q mennyiségű tűzifát


á t v e t t e mDudar, 2013. _____hó _____nap

__________________________________      ___________________________________

                          átadó                                                                átvevőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!