nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatályos:2014-12-12 -tól
Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól


Pécsvárad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.17.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól,

valamint ezek elmulasztása, megszegése jog­következményeiről


Pécsvárad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   § (1) Pécsvárad város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai azok a

szabályok, amelyeket a Képviselő-testület a jelen rendeletben annak minősít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.

2.   § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalból

eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban

az elkövetőre - a fiatalkorú elkövető kivételével - helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság szabható ki.

(3)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban

közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által a jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(4)  A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

3.    § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető:

a)  ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,

b)  százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2)  Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(3)   A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(4)    A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján a közigazgatási bírság kiszabása kivételesen mellőzhető.

(5)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Pécsvárad Város Önkormányzatának 11731104-15331919 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.

(6)    A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az elkövető számára átadott készpénzfizetési utalványon vagy átutalással.II. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele

4.       §  (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót

igénybe venni.

(2)   Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatá­ról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint környezetük tisz­tán tartásáról.

(3)   A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy azzal ne akadályozza a jármű és gyalogos for­galmat, és az elhelyezés baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével ne járhasson.

(4)   Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzetbe - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - olyan hulladékot nem helyezhet el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető veszélyes anyag).

5.     §   (1) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladék más

összetevőitől elkülönítetten gyűjteni, és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulla­dékkezelőnek átadni.

(2)   Az ingatlantulajdonos és az építtető, illetőleg az, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett, köteles gondoskodni az építési törmelék elszállításáról vagy elszállíttatásáról a hulladékgyűjtő vagy kezelő telepre, vagy külön építési törmelék (sitt) lerakó helyre.


A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása

6.  § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres taka­-

rításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan ál­lapota az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a lakóközösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást.

(2)  Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda,

zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környe­zetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításá­ról.

(3)  Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok

és élősövény visszavágásáról.

7.  § A közterület-használó a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési mun­

ka stb. céljára) történő használata során köteles biztosítani a használattal érintett terület köz­vetlen környezetének tisztán tartását, a használt közterületen élő növények, valamint az ott elhelyezett építmények, berendezések, burkolatok és felszerelések állagának megóvását, és köteles gondoskodni a keletkezett hulladék jogszerű eltávolításáról.

8.  § Közterületen az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni, felállítási

helyükről nem mozdíthatók el.

9.  § Nem szilárd burkolattal ellátott közterületen (kivétel földút), annak állapotától függetlenül, tilos

járművel közlekedni és parkolni. Tilos továbbá közterületen gépjárművet javítani, tisztítani vagy bontani.

10.  § Tilos lakóövezetben a közúton 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati szerző-­

dés nélkül tárolni.

11.§ Tilos mezőgazdasági és egyéb munkagéppel (kombájn, traktor) és szállító eszközökkel (ka­mionok, buszok, tehergépkocsik, stb.) közterületen három órán túl tartózkodni.

A köztemetők és a temetkezés rendje

11.§ (1) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

(2)   A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat, a munkát végző köteles haladéktalanul elszállítani.

(3)  Tilos:

a)    a köztemetőt üzemeltetőnek vagy a temetkezési tevékenységet végzőnek a kizárólagos feladatát képező tevékenységet hozzájárulás nélkül ellátni,

b)    szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket állítani,

c)    kegyeleti tárgyakat, fákat, növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat be­szennyezni,

d)    a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolni, gazt, hulladé­kot és egyéb szemetet a kijelölt lerakóhelyen kívül elhelyezni,

e)    a sírt kerítéssel elhatárolni,

f)     a temető területére állatot bevinni, beengedni, vagy legeltetni,

g)    az erre a célra kijelölt helyen túl temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám- és hirdetőtáblát elhelyezni,

h)    a temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés nélkül kivinni.

Környezetvédelem

12.  § (1) -(2) Hatályon kívül

(3) Tilos a tüzelőberendezésben az arra a berendezésre nem engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladé­kot, vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel szennyezni a környezetet.

(4) Jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák stb.) végzése hétköznap reggel 7 és 19 óra között, szombaton reggel 8 óra és 19 óra között, vasárnap reggel 10 óra és 19 óra között engedélyezett. kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat .

(5) A szabad térben másokat zavaró hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.) folytatni még alkalmanként is csak este 24 óráig lehet, azon túl tilos.

13. §           Erdőben, parkban, közterületen, zöldövezetben, más tulajdonát képező területen hulladékot lerakni tilos.

14.  § Tilos:

a)  a működő temető szélétől mért 50 m-es védőtávolságon belül ásott kutat létesíteni, vagy meglévő kút vizét bármely célra felhasználni,

b)  felhagyott ásott kútba szennyvizet bevezetni.

Az állatok tartása


15. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról.

(2)   Az állattartó köteles gondoskodni zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivár­gásmentes gyűjtéséről. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.

(3)              Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átme­neti gyűjtőben megengedett.

(4)              A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet szennyezé­se nélkül - rendszeresen (május-október közötti időszakban hetente kétszer) gondoskodni kell.

(5)              A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének elszállításá­ról, ártalmatlanná tételéről.

Házszámtáblák és utcanév táblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdo­nos, ha:

a)  házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik,

b)  az utcanév tábla kihelyezését megakadályozza, vagy a kihelyezett táblát megrongálja, vagy engedély nélkül eltávolítja

Jogosulatlan kereskedés

17. § Közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenység nem folytatható, szolgáltatás nem nyújtható.


Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése

        18. § Az üzemeltető köteles az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat betartani.

A hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezése

19. § (1) Hirdetmény a megállító tábla, és a szórólap kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhető el.

(2)      Nem helyezhető el hirdetőberendezés és hirdetmény:

a)  közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,

b)  közparkban,

c)  közterületen álló fákon,

d)  emléktáblákon,

e)    szobrokon.

(3)      Hirdető berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható:

a)   a KRESZ-ben szereplő tábla forma- és színösszeállítása, továbbá az azokra szabványo­sított betűtípus és jelrendszer,

b)  villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavető anyag, valamint olyan világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a közleke­dés biztonságát veszélyezteti.

(4)     Tilos a hatóság hirdetményét olvashatatlanná tenni vagy leszakítani.

(5)  Az aktualitását vesztett hirdetményt 8 napon belül el kell távolítani.

(6)   A közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvető szabályainak elmulasztása,

megszegése miatt felelős a hirdetés kihelyezője és akinek az érdekében a hirdetményt el­helyezték.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Ez a rendelet 2013. március 17-én lép hatályba.                                    Dr. Bíró Ferenc                              Dr. Fenyvesi János

                                     polgármester                                        jegyző                   

Záradék:   A képviselő-testület 2014. március 10-ei ülésén fogadta el.

Kihirdetve:  2014.március 17-én.

                                                                                      Dr. Fenyvesi János

                                                                                                 jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!