nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-19 - 2014-05-27
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a társult önkormányzattal történő intézményi költségvetés elfogadását és intézményvezetői egyeztetését valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogató javaslatát követően az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. Címrend


1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.    (2) A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása önálló címet alkot, feladatainak felsorolását a 4. melléklet                tartalmazza.


   (3) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet           szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat, valamint Herédi Közös Önkormányzati Hivatal együttes 2014. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:                           199.074 eFt-ban

Kiadási főösszegét:                            199.074. eFt-ban         állapítja meg.
3.§ (1) A 2014. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

     a) Működési költségvetés bevételei                                                adatok ezer Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                                          4.573

Önkormányzat működési bevétele                                                           4.573

ab) Közhatalmi bevételek                                                                        19.895

      Vagyoni típusú adók                                                                      12.600

      Termékek és szolgáltatások adója                                                    4.295

      Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)                     2.500

      Egyéb közhatalmi bevétel                                                                   500

ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                   107.959

Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                   37.052

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása                          9.165

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                               5.376

Egyes köznevelési feladatok támogatása                                               31.308

Szociális gyermekétkeztetési feladatok támogatása                               22.405

Kulturális feladatok támogatása                                                              2.270

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     5

Egyéb működési támogatások                                                                   378

ad) Működési célú átvett pénzeszközök                                                    4.306

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                                       136.733

        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

        ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             24.726

bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                                  24.726


      c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

         műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:                         161.459


(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:                                                                                                                                                                             adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele                                             157.085

b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele                                               1.980

c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele                                          2.394


(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 199.074 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


    a) Működési kiadások

      aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                            adatok ezer Ft-ban

            Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai:                       37.052

                  Személyi jellegű kiadások                                                                   24.345

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              6.254

                  Dologi jellegű kiadások                                                                         5.953

                  Általános tartalék                                                                                    500


                ab) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:                        99.708

                  Személyi jellegű kiadások                                                                   18.188

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                              4.768

                  Dologi jellegű kiadások                                                                       20.146

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  4.839

                  Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz                                     51.767

          Működési kiadások összesen:                                                                 136.760

     b) Felhalmozási kiadások

      ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                   62.314

                  Felújítási kiadások                                                                              25.646

                  Beruházási kiadás                                                                                   934

                  Felhalmozási céltartalékok                                                                  10.134

                  Felhalmozási hitel visszafizetése kamattal                                            25.600(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:                                                                                                           adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása                                                           194.700

b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása                                                             1.980

c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása                                                       2.394


(6) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését  önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:                                                                                                        adatok ezer Ft-ban

          a) Működési költségvetés kiadásai:                                                               136.760

                  Személyi jellegű kiadások                                                                 42.533

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                          11.022

                  Dologi jellegű kiadások                                                                     26.099

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               4.839

                  Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz                                  51.767

                  Általános tartalék                                                                                   500

          b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                          62.314

                  Beruházások                                                                                         934

                  Felújítások                                                                                        25.646

                  Felhalmozási céltartalékok                                                                 10.134

                  Egyéb felhalmozási célú kiadás (hitel visszafizetése)                            25.600

          c) Költségvetési kiadások összesen:                                                            199.074


(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(8)  A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet  szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(9) Költségvetési működési kiadás összesen:                                                                 136.760 eFt

Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:                                     136.733 eFt

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                                                        27 eFt-ban

állapítja meg.

.


(10) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                                           62.314 eFt

 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                                                      24.726 eFt

 Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület                                           37.588 eFt-ban

 állapítja meg.


(11) Költségvetési kiadás összesen:                                                                                 199.074 eFt

            Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:                     161.459 eFt

            Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                                              37.615 eFt-ban állapítja meg.


(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa           3.408 eFt.

Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                                                           27 eFt

felhalmozási célra:                                                                                                   3.381 eFt

.


(13) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

     Fejlesztési célú hitel                                                                                                 34.207 eFt


(14) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                199.074 eFt


(15) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 


(16) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az                5. melléklet tartalmazza. 


4.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra „0” eFt összegben hagyja jóvá.


    (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 10.134 eFt összegben határozza meg az alábbi             pályázati önrészek biztosítására

  1. ÉMOP 3.1.3-11  kisléptékű település fejl. (út pályázat)                            2.522 eFt
  2. ÉMOP 3.1.3-11  kisléptékű település fejl. (pályázatírás)                          1.985 eFt
  3. BM óvoda fejlesztési pályázat önerő biztosítása                                     5.000 eFt
  4. Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás                                     627 eFt

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 14 főben + 7 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 21 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        9 fő


                 

    b) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 5 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        5 fő


     c) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 7


 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2014. január 1-től-február 17.-ig. 


(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások elszámolását 6. melléklet szerint elfogadja.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§ (1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Herédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja. 


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően az Áht. 28. § (5) bekezdése szerint.


(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.


(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.


(5) Az önkormányzatnál és intézményénél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.


(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 


(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 


(8) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.


(9) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.


(10) A 2014. évi költségvetésben szereplő 34.207 eFt tervezett felhalmozási célú hitelt az önkormányzat a céltartalékban szereplő pályázati önerők biztosítására tervez, hosszú lejáratú hitel formájában, melynek igénybevétele külön testületi döntéssel, kizárólag sikeres pályázat 2014. évben történő megkezdése esetén történik, visszafizetésének forrása az Önkormányzat következő évi költségvetési bevételei, a jelenleg futó pályázat kiadásinak előfinanszírozására tervezett 24.700 eFt felhalmozási hitel visszafizetése a pályázati elszámolással valósul meg.


(11) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások megállapításának szabályait a Szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet, valamint a nem jövedelemalapú támogatásokról szóló módosított 8/2011. (III.29) önkormányzati rendelet tartalmazza, e támogatások 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 4.581 eFt.


(12) A 2014. évben a temetési költségekhez nyújtott önkormányzati segély alapjául szolgáló helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 117.348 Ft.


5. Záró rendelkezés


8.§ Ez a rendelet 2014. február 19. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
223.15 KB
2. melléklet
478.7 KB
3. melléklet
150.1 KB
4. melléklet
507.73 KB
5. melléklet
248.96 KB
6. melléklet
126.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!