nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.29.) rendelete
Hatályos:2017-03-29 -tól
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.29.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjába meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről a következőket rendeli el:


1.§


(1) Az Alap megnevezése: Akasztó Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja


(2) A Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezeti ártalmak megelőzése,

d) a természeti értékek megóvása,

e) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.


2.§


(1)Az Alap bevételi forrásai:

a) Akasztó Község Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által Akasztó Község területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön jogszabályban

meghatározott részei,

d.) az Alap összegének lekötéséből származó kamatbevételek,

e.) az 1995. évi LIII. tv. 58.§. (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan

megillető megosztott bevétel,

f.) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő befizetések, továbbá az Alapot illető

bármilyen bevétel,

g.) az önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész,

h.) pályázatok útján elnyert összegek.

3.§


(1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még ideiglenesen sem vonhatók el.


(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselőtestület évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik és a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg számol el.


(3) Az Alap bevételeit Akasztó Község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

a) a környezeti ártalmak megelőzésére, a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,

b) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,

c) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, vízvédelemre,

d) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,

e) környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok elkészítésére,

f) a környezetvédelmi oktatásra, nevelésre,

g) az emberi egészség védelmére, életminőség javítására,

h) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.


(4) Az Alapba befolyt összeget, mely a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként lehet kezelni. A lekötésről a tárgyévet követő év január

tizenötödikéig kell intézkedni. A lekötés feloldása a Pénzügyi és Kulturális Bizottság

döntése alapján történik.


4.§

(1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelése érdekében Akasztó Község Önkormányzata fizetési pénzforgalmi számlájához kapcsolódó „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű alszámlát kell nyitni.

(2) A „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű számlán történik az alapra befolyó összegek és az onnan történő kifizetések elszámolása.

5.§

Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Suhajda Antal                                                                 Némethné Nagy Nóra

            polgármester                                                                              jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2017. március 29.P.H.


                                                                                              Némethné Nagy Nóra

                                                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!