nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VI.26.)
Hatályos:2016-07-01 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VI.26.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában foglaltak figyelembevételével, a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §

E rendelet célja a települési szilárd hulladék káros hatásaitól az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet megóvása, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás helyi szabályainak meghatározása.


2. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás e rendelet vonatkozásában kiterjed Pusztamérges község közigazgatási területén az ingatlanon keletkezett, rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítására a vonatkozó jogszabályi előírásoknak történő megfeleléssel.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi – Pusztamérges község közigazgatási területén elhelyezkedő – ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (a továbbiakban: ingatlanhasználó), mint a közszolgáltatás igénybevételére jogszabály erejénél fogva kötelezettekre.


(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékra.


(4) A kötelező közszolgáltatást azon ingatlanok vonatkozásában nem kell igénybe venni, ahol az ingatlan használaton kívülisége miatt hulladék nem keletkezik. Az ingatlanhasználó bejelentése alapján állapítható meg a közszolgáltatás igénybevétele és a díjfizetés alóli mentesség, ha:

 1. az ingatlanon bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nincs, és erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz vagy
 2. büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen az ingatlanban nem tartózkodik és azt más sem használja.


(5) Az ingatlanhasználó akkor mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja, továbbá legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem készít. A kérelem csak a tárgyévre hatályos.

A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.

A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte.

A lakatlanság tényét (kérelmező büntetőjogi nyilatkozata, vagy helyi lakcím- és népességnyilvántartás adatai alapján megállapítható lakatlanság esetén) a jegyző igazolja.


2. A közszolgáltatás tartalma, ellátása, a közszolgáltatási szerződés


3. §

(1) Pusztamérges község közigazgatási területén a jogszabályban foglaltak teljesítése érdekében Pusztamérges Községi Önkormányzat a települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) szervez és tart fenn.


(2) E közszolgáltatás ellátására Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Közszolgáltatási Szerződést kötött a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel (6728 Szeged, Városgazda sor 1., KÜJ: 100172177, KTJ:102102654, KSH azonosító: 110900074-3811-113) (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2015. július hó 1. napjától 2025. június hó 30. napjáig.


(3) A közszolgáltatási szerződés tartalma kiterjed a Pusztamérges község közigazgatási területén keletkező, rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladék összegyűjtésére és rendszeres elszállítására a kijelölt, hatósági engedéllyel működő és műszaki védelemmel ellátott, EU szabványnak megfelelő hulladékártalmatlanító telepre a következők szerint:


(4) A vegyes települési hulladék elszállítása heti, az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása havi rendszerességgel történik a szabványnak megfelelő gyűjtőedényzet, vagy emblémás zsák használatával.


(5) A közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes tájékoztatásban megadott  tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is.  Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött  hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem megfelelő hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék elszállításának szabályai szerint szállítja el, ilyen esetben a szolgáltató  zsákcserét nem köteles biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető.


(6) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a képződés helyén a  zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.


(7) A közterületen keletkezett hulladékról Pusztamérges Községi Önkormányzat gondoskodik.4. §

A gyűjtőedényzet az ingatlanhasználó tulajdonát képezi. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján reggel 6 óráig, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.


5 §

(1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

 1. 60 literes szabványos tárolóedény
 2. 80 literes szabványos tárolóedény
 3. 120 literes szabványos tárolóedény
 4. 240 literes szabványos tárolóedény

A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2) bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja.


(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

 1. a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,
 2. az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes személyek számát, valamint
 3. a szállítási gyakoriságot.

A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos mennyiség mértéke 30 liter/fő/hét.


(3) A szolgáltatás igénybevétele a természetes személy ingatlanhasználó számára a fajlagos mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre, míg a gazdasági egységeknél minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A 60 literes űrmértékű edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról.


(4) Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet és a felmerült költségeit a jogosulatlan igénybevétel időtartamára érvényesíteni.   


(5)  A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 10/120 literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik.6. §

(1) A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei:

 1. a felek megnevezése és azonosító adatai;
 2. a közszolgáltatás igénybevételének/biztosításának kezdő napja;
 3. az ürítés gyakorisága;
 4. a Közszolgáltató és az Önkormányzat vonatkozó jogszabályokon túlmenően meghatározott kötelességeinek felsorolása;
 5. a szerződés felmondásának, módosításának esetei;
 6. a szerződés időtartama.


(2) A hatályos közszolgáltatási szerződést – annak esetleges módosításait - e rendelet függeléke tartalmazza.3. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


7. §

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


(1) A Közszolgáltató joga és kötelessége a közszolgáltatás elvégzése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.


(2) A közszolgáltatás végzése során Közszolgáltató köteles olyan gondossággal eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműre történő felrakodáskor ne szóródjon, porozzon, vagy bármi egyéb módon könyezetterhelést előidézzen.


(3) A Közszolgáltató e rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja.8. §

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


(1) Köteles a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatóval együttműködni, bejelentési kötelezettségeinek (ingatlanszerzés, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége keletkezik/szűnik meg) eleget tenni.


(2) Köteles a hulladékszállításra kijelölt napon a felhalmozódott hulladékot kihelyezni az e rendeletben meghatározott módon, egyéb esetben a hulladékot ingatlana területén köteles tartani.


(3) Köteles a gyűjtőedényzet beszerzéséről, tisztántartásáról, pótlásáról, cseréjéről gondoskodni.


(4) Tilos olyan hulladékot kihelyezni, melyre e rendelet nem vonatkozik, illetőleg amely mérgező, fertőző, vagy bármilyen – a közszolgáltatást végzők és a környezetben tartózkodók egészségét, testi épségét veszélyeztető – káros hatása van.


(5) A közszolgáltatás biztosításáért a meghatározott közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(6) Az ingatlanhasználónak joga van bejelentéssel, panasszal élni a közszolgáltatás nem megfelelő elvégzése esetén.4. A közszolgáltatási díj és megfizetésének rendje


9. §

(1) A közszolgáltatás biztosításáért a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és díjtételeknek megfelelően az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) által kibocsátott számla alapján. A díjbeszedést és annak nem teljesítése esetén a behajtást az NHKV Zrt. végzi.


(2) A szolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan felmerülő bekövetkező változást (adatváltozás, lakatlan ingatlan, gyűjtőedény igénybevétellel kapcsolatos egyéb változás) köteles haladéktalanul bejelenteni a Közszolgáltató részére. A bejelentés elmulasztásából adódó díjfizetési kötelezettség a bejelentés elmulasztóját terheli.


(3) Az emblémás zsák megvásárlásával az azt felhasználó az annak elszállítására vonatkozó díjfizetési kötelezettségét teljesíti.


(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.5. Adatkezelésre vonatkozó szabályok


10. §

(1) A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.


(2) A közszolgáltatási szerződéshez szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokait és a számlázási címet a Közszolgáltató felhívására, valamint az abban bekövetkező változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni. A természetes személyek adatait az önkormányzat biztosítja a szolgáltató részére.


(3) A Közszolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, melynek keretében köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.


(4) Az adatkezelés célja csak és kizárólag a közszolgáltatással összefüggően, az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


(5) A Közszolgáltató a feladatellátás érdekében kezelt adatokat – a hátralék behajtását végző szerven kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.


6. Záró rendelkezések


11. §

(1) Ez a rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet.Pusztamérges, 2015. június 25.
                       Dr. Papp Sándor                              Erdélyi-Nagy Renáta

                         polgármester                                           aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. június 26.                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                         aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
78.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!