nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
a települési köztisztaság fenntartásáról

Cserháthaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) b. pontjában kapott felhatalmazás alapján a település  köztisztaságának fenntartásáról a következőket rendeli el:


1.§


Közterületek tisztántartásának általános szabályai

  (1) A közterületet, a kapualjakat és átjárókat beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos.


(2) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, bevezetni tilos.


(3) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, belevezetni.


(4) Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlannal érintkező közterület, járda, illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról.


      (5) Közterületen gépjármű nem mosható


2.§


(1) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt a burkolat rongálása nélkül kiirtani.


(2) A két szomszédos ingatlan közötti területsáv, tisztántartási kötelezettsége a használók között egyenlő arányban oszlik meg.


3.§


(1) Közutak,  közparkok,  valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése, elszállíttatása az önkormányzat feladata.


Ennek keretében elvégzi:

a.) az utak, utcák, terek útburkolatai padkái, tisztántartását;


b.) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felszerelését, karbantartását, ürítését, tisztántartását;


c.) zöldterületek fenntartását, parkosítását, virágosítását.


       d.)  a közterületen elhullott állati tetemek elhelyezését, kóbor macskák, ebek befogását

       e) tömegközlekedési eszközök belterületi megállóhelyeinek, váróhelyiségeinek   tisztántartása, gondozása


     (2) Az országos közutak és tartozékainak tisztántartása a közútkezelő feladata.


4.§

Hó- és síkosság mentesítés


(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosság mentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezet kímélő szóróanyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlan használójának fel kell szórni.


(2)Az ingatlan melletti lépcső, térburkolat hó eltakarításáról és síkosság  mentesítéséről, a vízelvezető árok megtisztításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.


(3)Az ingatlanon nem rendszeresen tartózkodó használó, /pl. üdülő tulajdonos/ a fenti

kötelezettségek  ellátásáról távollétében is köteles gondoskodni.


(4) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a közterületek burkolt felületeinek hó- és síkosság  mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.


5.§


(1) A hó eltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.


(2) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben elhelyezni tilos.


6. §


A kereskedelmi, a vendéglátó ipari, a szolgáltató egységek

és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége


(1) A szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét a használó köteles reggel 7.00 óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.


(2) A használó köteles az árusításból keletkező hulladék bűzmentesen zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról gondoskodni.7.§

Az anyagok szállítása


(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani.


(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.


8. §

Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása

(1) Cserháthaláp Községi Önkormányzata a közterületen összegyűjtött avart és kerti hulladékot a közterületről elszállítja.


(2) A földterület tisztántartása céljából a területen keletkező avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett elégethető:

          a) Avarégetéshez tüzet rakni csak biztonságos módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, állandó
             felügyelet mellett lehet.

          b) Tilos égetni ködös, esős, szeles időben, valamint az illetékes minisztérium által rendeletileg meghatározott
              tűzgyújtási tilalom idején.

          c) Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa megelőzése
              érdekében, ezért a tűzrakás helyét éghetetlen anyaggal körül kell határolni, és megfelelő védőeszközöket
              készenlétben kell tartani (víz, lapát, gereblye). Az égetés helyét a tűz kioltásáig felügyelet nélkül hagyni tilos.

          d) Avar és kerti hulladék csak száraz állapotban, egyszerre csak kis adagokban, folyamatosan adagolva
             égethető.

          e) A lakosság védelme és a levegő tisztaságának megóvása érdekében avar és kerti hulladék égetésére
              kizárólag keddi napokon 17.00-21.00 kerülhet sor.

          f) Ünnepnapon avar és kerti hulladék égetése tilos.

                g) Nedves, nyers, zöld, rothadó avar és hulladék égetése tilos.

                h) Közterületen - az önkormányzat kivételével- égetni tilos.

          i) Az avar és kerti hulladék égetéséből keletkező, az égetéssel okozott mindennemű kárért az égetést végző
             felel.


9. §

Záró rendelkezések


(1) A rendelet 2017. április 1-jén  lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!