nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-28 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja, hogy Mesztegnyő község lakosságának művelődési értékeit, kulturális szükségleteit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságot figyelembe véve támogassa az önkormányzat közművelődési feladatait, megszervezze a közművelődési alapszolgáltatásokat, meghatározza azok ellátási formáit, finanszírozásának rendjét és mértékét.


(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról. Ezen túlmenően az önkormányzat épít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja. 


(3) Az önkormányzat elismeri, hogy Mesztegnyő község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.2. A rendelet hatálya


2. § E rendelet hatálya kiterjed Mesztegnyő község területén működő közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása


3. § (1) Mesztegnyő Községi Önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körébenaz alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,

c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,

d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,

  e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,

f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,

  g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,

h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,

  i) törekszik a turizmus fellendítésére,

j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését,

k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását,

l) támogatja a községi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.


(3)  Az önkormányzata a (2) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 


4. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az alábbi közösségi színtereket tartja fenn és működteti:

  a) a Mesztegnyői Művelődési Ház (8716 Mesztegnyő, Szabadság tér. 6.),

b) a Mesztegnyői Faluház – Erdei Iskola (8716 Mesztegnyő, Ladi János utca 55.).5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.6. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.7. § A közösségi színterek használati szabályait, nyitva tartását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 


8. § E rendelet által meghatározott közművelődési feladatok fenntartói, irányítói, és felügyeleti hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat határozza meg a közösségi színterek használatának szabályait, működésük módját, valamint elfogadja éves munkatervüket.6. A közművelődési feladatok finanszírozása


9. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati forrásokból elnyerhető támogatás.10. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.7. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közművelődési feladatokról, a közművelődésről és a nyilvános könyvtári feladatokról szóló 5/2006. (III.2.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő 2018. szeptember 26.            Nagy László Péter                                                                        Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. szeptember 27. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.

                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!