nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesterszállás község képviselő testületének 4/2015(IV.28..)
Hatályos:2015-04-29 -tól
Mesterszállás község képviselő testületének 4/2015(IV.28..)
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Mesterszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének

4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról


Mesterszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra

  1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 108 755 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 105 798 ezer forintban

állapítja meg.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1-1/a melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A z önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

                                                                                       adatok ezer Forintban


Éves teljesítés

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 839  

2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B113)

18 098  

3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

873  

4. Működési célú központosított adók (B116)

1 142  

5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7 744  

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

43 696  

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

26 499  

6.1 ebből: központi költségvetési szervek

13 277  

6.2 ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

10 418  

6.3 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2 804  

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (B1)

70 195  

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B2)

0  

7. Vagyoni típusú adók (B34)

1 222  

7.1 Magánszemélyek kommunális adója

1 222  

8. Értékesítési és forgalmi adók (B351)

9 401  

9. Gépjárműadók (B354)

1 251  

9.1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

1 251  

10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

399  

10.1 Talajterhelési díj

399  

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

11 051  

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)

12 395  

11. Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 715  

12. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 931  

13. Ellátási díjak (B405)

6 727  

14. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 856  

15. Kamatbevételek (B408)

41  

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)

12 270  

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)

0  

16. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

8 724  

16.1 Ebből: háztartások

8 724  

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)

8 724  

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

2 214  

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B7)

2 214  

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

105 798  

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:103.871e Ft

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.927e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft


(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 105.798e Ft

b) teljesített halmozási bevételek: 0e Ft


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.


A kiadások részletezését a rendelettervezet 2-2/a melléklete tartalmazza.

                                                                               adatok ezer Ft-ban

 Főbb kiadási jogcímek

Éves teljesítés

Személyi juttatások összesen (K1)

36 432

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 735

Dologi kiadások (K3)

40 416

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

16 578

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 473

Működési költségvetés (K1+…+K5)

105 634

Beruházások (K6)

0

Felújítások (K7)

3 121

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Kiadások összesen (K1-K8)

108 755

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 107.158e Ft

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 1.597e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0e Ft


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) beruházási kiadások: 0e Ft

b) felújítási kiadások: 3.121e Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 9.939e Ft

b) Lakásfenntartási támogatás: 4.927e Ft

c) Rendszeres szociális segély: 0e Ft

d) Átmeneti segély: 1.682e Ft

e) Temetési segély: 30e Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatoknak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(6) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 e Ft.


(7) Az (1) bekezdés szerint 2014. évi teljesített költségvetési kiadásokat, működési, felhalmozási cél szerinti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 2-2/a, 3. számú melléklet tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület a önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám – előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 9,- Fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11,-Fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8,- Fő


(3) A 2014. évi tényleges létszám kormányzati funkciós bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.


6.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok nem voltak.


7.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék: 800 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 9.991 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra az 5. számú melléklet alapján.


A jóváhagyott pénzmaradvány az 5. számú melléklet szerint használható fel.


  1. Egyéb rendelkezések

8.§ Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Záró rendelkezések​

9.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Kiss Gábor                                                                                        dr. Szűcs Attila

polgármester                                                                                           jegyző

A kihirdetés napja: 2015. április 28.                                                                                                           dr. Szűcs Attila

                                                                                                                   jegyző   

Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6
52.39 KB
1
50.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!