nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-27 -tól
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.8.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya Kardos belterületén lévő és a Csabai úton lévő beépített ingatlanokra és azok ingatlanhasználóira (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége a beépítetlen ingatlanokra.

2.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

2. § (1) Kardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2)  Kardos község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (5600.Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.)

(3) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére az alábbi tartalommal:

            a) települési vegyes hulladék gyűjtése heti egy alkalommal, házhoz menő rendszerben

b) az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által összegyűjtött, biológiailag lebomló vegyes hulladéknak az erre szolgáló gyűjtőedényben, havi egy alkalommal történő átvételére és elszállítására, házhoz menő rendszerben

c)az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által – az a) pontban említett gyűjtőedénytől elkülönítetten, külön gyűjtőedényben – szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék (műanyag, Tetra-Pak, papír, fém) havi két alkalommal történő átvételére és elszállítására, házhoz menő rendszerben

d)az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által szelektíven gyűjtött, újrahasznosítható üveg hulladékgyűjtő szigetre kihelyezett konténerben történő begyűjtésére és szükség szerinti időpontban történő elszállítására;

e)házhoz menő lomtalanítás keretében évi két alkalommal, az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett, feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok elszállítására (lomtalanítás)

f)az a)-e) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozó a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2.3741/13 hrsz.)

3.A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, a közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

3. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi – kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette vagy – ennek hiányában – amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlanhasználó számára rendelkezésre áll.

(2)A Közszolgáltató és a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybe vételére írásban közszolgáltatási szerződést köt. A szerződés megkötésének elmaradása vagy későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő elmaradása nem mentesíti az ingatlanhasználót a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése alól.

(3)A közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni:

a)a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait;

b)a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó adatait;

c) a közszolgáltatási hely (teljesítés helye) címét;

d)a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát;

e) a gyűjtés időpontját,

f.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját,

g.) a közszolgáltatási díj  Koordináló szerv felé történő megfizetésének rendjét és módját,

h.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.


4.§ (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal – értesíti.

(2)A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott rendjét – az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót írásban értesíti.


4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5.§ A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja.

6. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal köteles végezni.

(2)A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból következett be – elsődlegesen a dolog térítésmentes kijavításával orvosolja. A Közszolgáltató a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Amennyiben a gyűjtőedény nem javítható, a Közszolgáltató az edényt kicseréli. Ha ez 15 napon belül nem lehetséges, pénzbeli kártérítést köteles fizetni. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

7.§ Az ingatlanhasználó jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást folyamatosan igénybe venni.

8.§ (1) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása tulajdonát képező külön gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.

(2) A település közigazgatási területén a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem helyezhetőek el a szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható hulladékok:

a)műanyag,
b)fém,
c)porcelán,
d)papír,
e)fehér és színes üveg,

f)biológiailag lebomló hulladék

(3)Az ingatlanhasználó a települési műanyag, fém, papír hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, a szolgáltató által biztosított külön gyűjtőedényben (Tiszta városért feliratú sárga zsák) köteles gyűjteni.

(4) Az ingatlanhasználó a települési biológiailag lebomló hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, a közszolgáltató által külön e célra biztosított gyűjtőedényben köteles gyűjteni.

(5)Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött települési – fehér és színes üveg, – hulladékot, a hulladékgyűjtő szigeten található gyűjtőedényekbe helyezheti el.

9. § Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik.


6.A hulladékszállítás rendje


10.§ A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és e rendeletben meghatározott kötelező szállítási napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat értesíti.

11. § A Közszolgáltató a hulladék elszállítását

a)települési vegyes hulladék esetében hetente egy alkalommal;

b.) a biológiailag lebomló hulladék esetében havi egy alkalommal,

c.) szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék (műanyag, fém, papír) esetében havi két alkalommal,

d.) előzetes egyeztetést követően a lomtalanítást évi két alkalommal

végzi házhoz menő gyűjtés keretében.


7.A hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása


12. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a Körös-szögi Kistérség tulajdonában lévő gyűjtőedényt veszi igénybe.

(2) A települési vegyes hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére szabványosított, azonosító chippel ellátott 120 literes gyűjtőedényt, biológiailag lebomló hulladék elszállítására az önkormányzat tulajdonában lévő, korábban az ingatlanhasználó használatába adott, számozott, zöld színű 120 literes gyűjtőedényt vagy a közszolgáltató által biztosított biológiailag lebomló zsákot, a szelektíven gyűjtött, műanyag, fém és papír hulladékra a közszolgáltató által biztosított „Tiszta városért” feliratú sárga zsákot kell használni.

(3)A gyűjtőedényekhez tartozó azonosító chipet a Közszolgáltató térítésmentesen bocsátja az ingatlanhasználó rendelkezésére.

(4) Az ingatlanhasználó az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett hulladék tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül megoldható. A gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik.

(5) A chippel ellátott települési vegyes hulladék elszállítására rendszeresített gyűjtőedény a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása tulajdonát képezi, melyet a szolgáltató térítésmentesen, eszközhasználati szerződéssel ad át ingatlanhasználó részére. Ingatlanhasználó felel az átvett gyűjtőedények állagának megóvásáért.

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége esetenként meghaladja a (2) bekezdésben meghatározott gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó által vásárolt – a Közszolgáltató által a többlet hulladék összegyűjtésére rendszeresített, jelölt – hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja. Ennek többletdíját az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

13. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre.

(2)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt úgy helyezi el a közterületen, hogy az edény fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedénybe úgy teszi bele, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(3)A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot senki sem vehet ki és abban nem válogathat.

(4)Az ingatlanhasználó úgy helyezi el a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.

14. § (1) Az ingatlanhasználó gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról.

(2)Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi.

(3)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati eredetű mellékterméket, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy vagyonát.

15. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlanhasználó hibájából keletkező szennyezés esetén az ingatlanhasználó a szennyezett területet köteles megtisztítani és fertőtleníteni.


8.Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére vonatkozó egyéb szabályok

16. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtött fehér és színes üveget a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeten, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el. A gyűjtőedényekben másfajta hulladék nem helyezhető el.

(2)A hulladékot az ingatlanhasználó a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy helyezi el, hogy az a környezetet ne szennyezze.

(3)A hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(4)A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladék előkezelését, a gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.


9. Nem rendszeres közszolgáltatás

17. § A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül, házhoz menő gyűjtéssel – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és megszervezése, az ingatlanhasználókkal történő időpont- és gyűjtőedény-egyeztetés a Közszolgáltató feladata.

10. A közszolgáltatás szüneteltetése

18.§ Az ingatlanhasználónak – írásbeli kérelmére – nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azon ingatlan után, amelyben legalább három hónapig senki sem tartózkodik és emiatt azon hulladék sem keletkezik. Ennek feltétele, hogy az ingatlanhasználó a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelmét a szüneteltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal, annak oka és várható időtartama feltüntetésével és az ok megfelelő igazolásával együtt a Közszolgáltatóhoz eljuttassa.

11. Kedvezmény

19. § Az önkormányzat a közszolgáltatás igénybevétele és díjának megfizetése alól kedvezményt nem állapít meg.

12. Záró rendelkezések

20. §(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete.

21. § (1) A rendelet 12. § (2) bekezdésében szereplő – chippel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 120 literes gyűjtőedényt első és egyszeri alkalommal – az e rendelet hatálybalépése napján a közszolgáltatásba bevont ingatlanhasználók részére – a közszolgáltató biztosítja.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!