nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-15 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete [1]


Mélykút Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai2. §[2]


           

           (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

           

           költségvetési bevételek összegét                                                    1 754 210 636 Ft-ban

           költségvetési kiadásainak összegét                                                 2 304 703 759 Ft-ban

           költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                              - 550 493 123 Ft-ban

           ezen belül a

           működési célú egyenlegét                                                                  -29 651 010 Ft-ban

           felhalmozási célú egyenlegét                                                            -520 842 113 Ft-ban

           állapítja meg.


            A finanszírozási bevételek összegét                                                  603 576 253 Ft-ban

            A finanszírozási kiadások összegét                                                     53 083 130 Ft-ban

            A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét                            550 493 123 Ft-ban        állapítja meg.


(2) A működési hiány 29 651 010 Ft összegének belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 16 858 388 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és 12 792 622 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést hagy jóvá. A hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft-ot likviditási célú hitel igénybevételével hagyja jóvá. Finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 13 083 130 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(3) A felhalmozási hiány 520 842 113 Ft összegének belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 484 715 855 Ft-ot előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és 8 285 416 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 27 840 842 Ft-ot fejlesztési célú hitel igénybevételével hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.  A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.


3. A költségvetés részletezése


3. §(1)       A költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.


(2)       A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.


(3)       Az önkormányzat részére a 2018. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.


(5)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.


(6)       A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6., 6/a. – 6/ d. mellékletek szerint határozza meg.


(7)       A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az önkormányzat, továbbá költségvetési szervenként a 7., 7/a. – 7/d. mellékletek szerint határozza meg.


(8)       Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


            (9)     Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre      a 9. melléklet  

                    szerint hagyja jóvá.


            (10) [3]„(10) Az önkormányzat a kiadások között 7 509 311 Ft általános tartalékot, és 28 215 953 Ft céltartalékot                    állapít meg a 13. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


(11)     Képviselő- testület Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.(12)     Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.4. Finanszírozási bevételek és kiadások


4. §


(1)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10.   melléklet tartalmazza.


(2)       Az önkormányzatnak 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.


(3)       Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.


5. Költségvetés végrehajtásának szabályai


5. §


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)       A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg törvény szerinti illetmények előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(5)       Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.


(6)       A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


(7)       Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(8)       A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


6. Előirányzatok módosítása


6. §


(1)       A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2)       A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(3)       Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

           

(4)       A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles betartani.


7. A gazdálkodás szabályai7. §


(1) A kölségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményk vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani, a szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


(4) Az intézmények pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a gazdálkodási feladatot ellátó költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője igénylése alapján.


         

 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


8. §


         

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Egyéb rendelkezések


9. §


(1)       A Képviselő testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 2018. évben 150 000 Ft határozza meg.


(2)       Magyarország 2017. évi C. törvény 59. § (6) szerint a képviselő- testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 51 000 Ft-ban állapítja meg.


(3)       A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásokra benyújtandó támogatási igény esetében- a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő- testületi döntés nélkül- az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő- testületi döntés szükséges.


(4)      Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatár esetenként 500 000 Ft.


(5)      Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás alapján Mélykút Város Önkormányzat Képvislő- testülete a Nonprofit Kft. részére az által ellátott közművelődési tevékenységre 1 700 000 Ft/hó hozzájárulást határoz meg.10. Záró és vegyes rendelkezések


10. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


11. §


E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.Mélykút, 2018. február 13.
             Kovács Tamás                                                         Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                       jegyzőZáradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Mélykút, 2018. február 23.


                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 4/2018.(III.28.), a  6/2018.(IV.26.), a 7/2018.(VII.9.), a 10/2018. (VIII.15.), a 13/2018. (X.3.), 17/2018. (XI.28.) és az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.II.22-től

[2]

A § szövegét a 6/2018.(IV.26.), a 7/2018.(VII.9.), a 10/2018. (VIII.15)., a  13/2018. (X.3.), a 17/2018. (XI.28.) és az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.II.22-től

[3]

A bekezdés szövegét a 6/2018.(IV.26.), a 7/2018.(VII.9.), a 10/2018. (VIII.15.), a 13/2018. (X.3.), a 17/2018. (XI.28.) és az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.II. 22-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-16.
603 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!