nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.28.)
Hatályos:2018-01-01 - 2018-05-01
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.28.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadási és elidegenítési feltételeinek szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamérges község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából Bérbeadó Pusztamérges Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete.

(3) A bérlő kiválasztására a Képviselő-testület jogosult. Amennyiben a Képviselő-testület másként nem rendelkezik, az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérbeadói jogok és kötelezettségek folyamatos gyakorlásával, a Bérbeadó képviseletével a polgármestert bízza meg.

(4) A rendelettel érintett személyek beadványaikban az alábbi személyes adatokat kötelesek feltüntetni:

A beadványon szereplő adatok csak a kérelmek elbírálásához használhatók fel, védelmükről a személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályok előírása szerint kell gondoskodni.


A lakások bérbeadásának szabályai


2.§.


(1) Lakás bérbeadása az alábbi jogcímeken történhet:

-piaci feltételekkel (albérleti jelleg),

-a település illetve az önkormányzat érdekében.


(2) Bérleti jogviszony köthető:

-határozott időre,

-valamely feltétel bekövetkeztéig.

(3) Határozott időre történő bérbeadás esetén a bérleti jogviszony meghosszabbítható.

(4) A lakásbérleti jogviszonyt a Képviselő-testület és a Bérlő szerződése hozza létre, melyet minden esetben írásba kell foglalni. A szerződés tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) A bérleti szerződés megkötését követően a lakásbérlő részére történő átadásáról a bérlő valamint a Polgármesteri Hivatal ügyintézője jelenlétében jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a lakás állapotára, tartozékaira, mérőóra állásra és a kapcsolódó megállapításokra vonatkozó adatokat.Bérbeadás piaci feltételekkel


3.§.


(1) A piaci feltételekkel bérbe adandó lakásokra a Képviselő-testület pályázatot ír ki. Pályázatot egy év időtartamra csak olyan nem lakott lakásra lehet kiírni, amelyre átmenetileg az önkormányzatnak nincs szüksége.

 (2) A pályázaton az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső tevékenységet folytató házaspárok, élettársi kapcsolatban élő személyek vehetnek részt.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

(4) A pályázati kiírás teljes szövegét az önkormányzat hirdetőtábláján 15 napra közszemlére kell tenni.

(5) A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik a nyilvántartásba vételről.  A bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.

(6) Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

(7) Piaci alapon lakást bérbe adni annak lehet, aki pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A benyújtott pályázatban a bérleti díjat – a pályázati kiírás és ezen rendelet figyelembe vételével – konkrét összegben kell megjelölni.


Bérbeadás az önkormányzat érdekében


4.§.


(1) A bérbeadó a település valamint az önkormányzat érdekében a rendelkezésére álló             lakásállományból meghatározott időre vagy feltétel bekövetkeztéig elhelyezést biztosít a település szolgálatában álló szakemberek számára.

(2) Az önkormányzati érdekből történő bérbeadás esetén a Képviselő-testület a pályáztatástól eltekint.

(3) Bérbeadás esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú - a szerződés alapjául szolgáló munkaviszony, egyéb jogviszony fennállásáig tartó - bérleti jogviszony létesíthető.A lakásbérlet létrejötte


5.§.


(1) A lakásbérleti szerződés feltételeit az Ltv. 9-19. §-aiban valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani. A bérbeadó jogosult a bérbeadás feltételeit meghatározni.

(2) A bérlő a lakáson átalakítási, korszerűsítési munkát csak a bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet.

(3) Ha a felmerülő költségeket a bérbeadó viseli, a bérlőnek vállalnia kell a lakás új besorolásának megfelelő lakbér megfizetését. A bérlő ráfordításait a lakbérének szüneteltetésével vagy mérséklésével kaphatja vissza.

(4) A bérbevett önkormányzati lakás nem adható albérletbe.


A lakásbérleti jogviszony megszűnése


6.§.


(1) A lakásbérleti jogviszony megszűnik az Ltv. 23-31. §-aiban meghatározott esetekben.

(2) Az Ltv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott pénzbeli térítés a bérlő számára nem fizethető.

(3) A lakásbérlet megszűnésekor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:

(4) A felek megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a                             lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, az elfogadott bérlői költségtérítés fejében.

(5) A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor jegyzőkönyvet kell készíteni az e rendelet 2. §. (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint, amely tartalmazza a lakás bérbeadáskori állapotától való eltérést is. 


A lakások bérleti díjának megállapítása


7.§.


(1) A lakás bérlője állagmegóvó karbantartási, felújítási költségek fedezetének megteremtésére bérleti díjat fizet.

(2) Az önkormányzati bérlakások bérleti díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A piaci alapú bérlakásokra megállapított bérleti díj nem lehet kevesebb a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint számított díj 150 %-nál.

Magasabb összegű lakbér fizetését a bérlő a bérlőnkénti kiválasztására vonatkozó pályázatában vállalhatja.

 (3) A mellékletben meghatározott bérleti díjak mértékét a Képviselő-testület legkésőbb minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a január 1-től érvényes bérleti díjak mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen.

(4) A bérleti jog megszűnése után a lakást jogcím nélkül használó bérlő lakáshasználati díjat köteles fizetni.

(5) A lakáshasználati díj mértéke megegyezik a piaci alapú bérleti díj legkisebb összegével.


A lakások elidegenítésének szabályai


8.§.


(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésre történő kijelöléséről, annak feltételeiről a képviselő-testület dönt.

(2) Az értékesítésre kijelölt lakások helyi forgalmi értékét ingatlanforgalmi szakértői szakvéleménnyel kell megállapítani.

(3) A vásárlásra irányuló kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelmekről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(4) Az adásvételi szerződéseket az önkormányzat nevében a polgármester írja alá.


Záró rendelkezések


9.§.


(1) A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Pusztamérges község Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 17/2004./XI.25./ önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 11/2005./XII.1./, 20/2006./XII.14./, 21/2007./XII.13./, 20/2008./XII.18/, 17/2009./XII.17/, 2/2010./I.28/, és a 14/2010.(XII.16.) önkormányzati rendeletek.(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az Ltv. rendelkezései az irányadók.Pusztamérges, 2014. november 27.
                       Dr. Papp Sándor                                                  Nagy Renáta

                            polgármester                                                           aljegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. november 28.                                                                                                       Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
21.5 KB
2. sz. melléklet
32.5 KB
2. sz. melléklet
33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!