nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Jászberény Város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, a választási hirdetményekre; a reklámokra, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.


2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása tekintetében:

 1. alkalmi árusítás: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.
 2. automatából történő értékesítés: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdés i) pontja szerinti kereskedelmi forma.
 3. épített környezet értékét növelő kialakítás: olyan műszaki megoldás, amely alkalmas Jászberény városképének, megőrzendő épített értékeinek védelmére, a város építészeti örökségének megóvására, kulturális szemléletformálásra. Az ilyen kialakítás egyedi tervezésű, alkalmazott anyagaiban, szerkezetében, színezésében igényes és időtálló.
 4. forgalomra alkalmatlan jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.
 5. higiénés szolgáltatás: mosdó, illemhely, stb. elhelyezése.
 6. idényjellegű árusítás: a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerint ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár.
 7. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendeletben meghatározott fogalom.
 8. járműtárolás: közterületen a célirányos munkavégzésen, folyamatos le- és felrakodáson, valamint a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységen, okmánykezelésen  felüli várakozás.
 9. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben ekként meghatározott terület.
 10. közterületi értékesítés: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerint közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység.
 11. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerint kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz
 12. mutatványos tevékenység: az erre vonatkozó jogszabályok szerint mutatványos berendezésekkel üzletszerűen folytatott szórakoztató tevékenység.
 13. önkormányzat által kiemelten támogatott kulturális és egyéb rendezvények: a rendelet 1. függelékében felsorolt rendezvények.
 14. pavilon: olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, épületszerkezete jellemzően könnyűszerkezet, nem nagyobb, mint 20 m2, valamint az építmény magassága legfeljebb 3,0 m, építészeti megjelenése magas színvonalú, alkalmazott anyagai igényesek és az elhelyezésére szolgáló közterülettel nincs tartósan egyesítve.
 15. sátor-, ponyvagarázs: a földhöz rögzített, vagy rögzítetlen, sátor, ponyva, vagy egyéb anyagból készített, merevítő eszközökkel képzett, a gépjármű távozása után is közterületen maradó gépjárműtároló építmény.
 16. szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak: tüzelőanyag, termőföld, bútor, konténer, stb.
 17. szórólap terítése: közvetlen szétosztás, közterületre való kirakás vagy szétszórás, címkeként való felragasztás, stb.
 18. utcai zenélés: a 8. pont hatálya alá nem eső közterületi zenélés, feltéve, hogy az igénybevett terület az 5 m2-t meghaladja, vagy ha a zene szolgáltatásához hangosító berendezést használnak.
 19. üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de mozgásképtelen, műszaki állapotánál fogva szemmel láthatóan alkalmatlan jármű, vagy baleset folytán sérült és elhagyott jármű.


II. FEJEZET

A közterület használata


3. A közterület alapvető rendeltetései

3. §


(1) A közterület a közösségi- és a magánélet egyik színtere, amely különösen önkormányzati kulturális rendezvények megtartására, valamint a magánélet szokásos közterületi megnyilvánulásaira szolgál, továbbá teret biztosít a város igazgatásával, közbiztonságával, az élet-, az egészség- és a vagyon védelmével kapcsolatos szervek működéséhez.

(2) A közterület alapvető rendeltetése továbbá, a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés, a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása.

(3) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – bárki igénybe veheti és szabadon használhatja.


4. Közterület rendeltetéstől eltérő használata

4. §


Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a nem rendeltetésszerű használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza.


5. §


(1) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) A közterület-használati engedélyt a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete (a továbbiakban: Közterület-felügyelet) látja el.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelem önkormányzati hatósági ügyként kerül elbírálásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai alapján.


(4) A polgármester (2) bekezdése szerinti hatósági döntésével szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
5. A közterület igénybevételének módjai és céljai

6. §


(1) A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységekhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez,

b) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez,

c) mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkezőasztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez,

d) idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához,

e) alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakításához,

f) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához,

g) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezéséhez,

h) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez,

i) zsűrizett iparművészeti termékek árusításához,

j) árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz,

k) halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusításához,

(2) A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi építési, szerelési tevékenységek végzéséhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,

b) építési lakó-, műhely- vagy raktár kocsi, konténer, állványzat, építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához,

c) sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezéséhez

(3) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi szórakoztató tevékenységekhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez,

b) hőlégballon bemutatóhoz,

c) tűzijáték szolgáltatáshoz,

d) légvár telepítéséhez,

e) városnéző gumikerekes kisvonat, valamint lovas fogat útvonalhoz kötött üzletszerű üzemeltetéséhez,

f) utcai zenélés céljára,

g) lovagoltatáshoz.

(4) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi egyházi és karitatív tevékenységek gyakorlásához, továbbá kulturális, sport, családi és céges rendezvények tartásához, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállításához egyházi- és karitatív tevékenységek gyakorlásához, a rendezvények területének elkerítéséhez,

b) egyházi- és karitatív rendezvényterület elkerítés nélküli kialakításához,

c) kulturális rendezvény területének kialakításához,

d) sport rendezvény területének céljára,

e) családi és céges rendezvény területének céljára.

(5) A közterület – közterület használati engedély birtokában – igénybe vehető ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszerű tevékenység céljára, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 72 órán túli tárolásához,

b) forgalomra alkalmatlan járműveknek mellékútvonalon történő 10 napon túli, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására,

c) az (1)-(5) bekezdésekben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra,

(6) A kiemelt belvárosi (I) és a belvárosi (II) díjfizetési övezetekben állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez a városi főépítész egyetértése szükséges.

7. §


Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:

 1. költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,


b. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, létesítmények hibaelhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez,


c. önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények esetén,


 1. a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, létesítményeinek alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után.


8. §

(1) Tilos a közterületet használni:

a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,

b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,

d) szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve a 6. §-ban meghatározott igénybevételi módok és célok szerint,

e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére

f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.


6. A közterület használathoz kapcsolódó díjfizetési övezetek

9. §


(1) A kiemelt belvárosi (I) övezetbe tartozó közterületek: a Lehel vezér tér Szabadság tértől a Nádor utcai kereszteződésig terjedő szakasza és a Szentháromság tér.

(2) A belvárosi (II) övezetbe tartozó közterületek: Nádor utca, Május 1. tér, Thököly út, Apponyi tér, Szövetkezet út, Szabadság tér, Dózsa György út, Bercsényi út, Petőfi utca által körülhatárolt terület és a határoló utak mindkét oldala, kivéve az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt belvárosi övezet.

(3) A III. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: Báthory utca, Szent Ferenc utca, Ferencesek tere, Mártírok utca, Jókai Mór utca, Fekete utca, Korcsolya utca, Kossuth Lajos út, Gyöngy utca, Diófa utca, Kígyó utca, Árok utca, Kápolna utca, Szelei út, Kórház utca, Rét utca, Szent István körút, Jásztelki út, Jákóhalmi út, Kinizsi Pál utca, Október 23. utca, Ártér utca, Messzelátó utca, Batthyány utca és Gyöngyösi út által körülhatárolt terület, és a határoló utak mindkét oldala, kivéve az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott terület.

(4) A IV. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a város belterülete és Portelek, kivéve az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott terület

(5) Az V. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a város közigazgatási területe, kivéve az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott terület.


III. FEJEZET

A közterület-használati engedély


7. A közterület-használati engedély iránti kérelem

10. §


(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, 1 évet meg nem haladó időtartamra adható. A közterület-használati engedély - annak lejárta előtt legalább 8 nappal korábban benyújtott - új kérelemre meghosszabbítható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre közterület-használati engedély – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – csak az építési munka végzésének tartamára, de legfeljebb 1 évre adható.

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb engedélyek beszerzését.


11. §


(1) A közterület-használati engedély iránti eljárást annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 


12. §


(1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet – a 21 § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban kell benyújtani a Közterület-felügyelethez.

(3) A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelem kizárólag a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt terjeszthető elő.


(4) A formanyomtatványt írásban és elektronikus úton is be lehet nyújtani. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az aláírt formanyomtatványt és annak mellékleteit az elektronikus levélhez csatolva kell megküldeni a formanyomtatványon megadott elektronikus levélcímre. A kérelem beadásához szükséges és azt segítő dokumentumok elérhetőek a www.jaszbereny.hu weboldalon is.


8. A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása

13. §


 (1) A közterület-használati engedély akkor adható, ha

a) a közterület a 3. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapvető rendeltetésekre átmenetileg sem szükséges és az alapvető rendeltetések céljára való használatot nem akadályozza, nem zavarja a tervezett igénybevétel,

b) a használónak a közterület tulajdonosával szemben korábbi közterület igénybevételből vagy használatból eredő díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,

c) a jelen rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása tekintetében a tervezett igénybevétel a közterület alapvető rendeltetés céljára való használatát különösen akkor akadályozza, ha

a) azzal a tervezett igénybevétel előkészítése, megvalósítása térben vagy időben ütközik,

b) annak céljától, jellegétől eltérő hatást fejt ki,

c) az adott terület vagy épített környezet történelmi, helytörténeti, kulturális, turisztikai, hitéleti, kegyeleti, vagy más társadalmi jelentőségét zavarhatja,

d) már bejelentett állami vagy önkormányzati rendezvénnyel, továbbá az önkormányzat által kiemelten támogatott kulturális rendezvénnyel térben és időben ütközik, vagy annak céljaival ellentétes hatást fejt ki.

(3) A használó köteles gondoskodni arról, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtását követően, közterület-használat időtartama alatt a tevékenység végzéséhez, valamint a közterületen létesítendő vagy a meglévő építményhez a jogszabályokban előírt hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre álljanak. 

(4) A közterület-használati engedély - az (5)-(6) bekezdés szerinti közterület-használat kivételével – másra át nem ruházható.

(5) Kulturális rendezvény területének biztosítása céljából történő közterület-használati engedély kizárólag a rendezvény kijelölt szervezőjének adható. A rendezvény szervezője jogosult az igénybe vett terület továbbhasznosítására.

(6) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet jogosult az igénybe vett terület továbbhasznosítására.

(7) Az elbírálás során figyelembe kell venni, hogy a közterület- használat összeegyeztethető-e a településrendezési eszközökben foglalt szempontokkal, megfelel-e a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, forgalomszabályozási, környezetvédelmi, közegészségügyi előírásoknak, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontoknak.


9. Az engedély tartalma

14. §


(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatósági döntésre vonatkozó kötelező tartalmi elemeit.

(2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy a közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb engedélyek beszerzését,

e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetében az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírásait,

f)  közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a fizetendő díj összegét, a fizetésének módját, határidejét, egyéb esetben a díjmentesség tényét.

(3) A közterület-használati engedélyt a díjbefizetést igazoló dokumentummal együtt a helyszínen kell tartani és az ellenőrző szervnek felhívására be kell mutatni.

(4) A kiadott közterület-használati engedélyekről a Városüzemeltetési Iroda naprakész nyilvántartást köteles vezetni.


10. A díjfizetési kötelezettség

15. §


(1) Az engedélyes a közterület-használatért – a 17. §-ban foglalt kivételekkel - díjat köteles fizetni, mely Jászberény Város Önkormányzatát illeti meg.

(2) Az engedélyes által fizetendő közterület-használati díjat az 1. melléklet szerint kell megállapítani.

(3) A közterület-használati díj megfizetésére részletfizetés, valamint fizetési halasztás nem engedélyezhető.

(4) A közterület igénybevételi díj szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít.

(5) Az igénybevételi díjat az 1. mellékletben meghatározott eltérések kivételével, az adott közterület igénybevételi eszköz (kiszolgáló pult, árusító asztal, stb.) használati állapota szerinti alapterületének nagysága szerint kell megfizetni.

(6) Ha az engedély több különböző tevékenységnek a közterületen való végzésére szól, az közterület-használati díjat a legmagasabb díjtételű tevékenység alapján kell megfizetni.

(7) Amennyiben a vendéglátó üzlet teraszát a közterületen podeszt, dobogó létesítésével alakították ki, és azt nem távolítják el és nem használják, akkor az egyébként fizetendő díj 10%-át kell megfizetni.


16. §


(1) A közterület-használati díj teljes összegét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatósági engedély véglegessé válásától számított 15 napon belül kell befizetni csekken, vagy átutalással Jászberény Városi Önkormányzat 10300002-10697900-49020014 számú fizetési számlájára.

(2) A 15 napnál rövidebb közterület-használat esetén az engedélyes a megállapított közterület-használati díjat a hatósági engedély véglegessé válásától számított 3 napon belül köteles megfizetni.


11. A közterület-használati díj fizetése alóli mentesség és kedvezmény

17. §

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az Önkormányzat intézményei, vagy az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet által szervezett kulturális és egyéb rendezvények, vagy az önkormányzat által kiemelten támogatott kulturális és egyéb rendezvények tekintetében,

b) az Önkormányzat intézményei, vagy az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek beruházásában megvalósuló építési, felújítási, fenntartási kivitelezési munkálatok elvégzése tekintetében.


18. §


(1) A polgármester indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján - átruházott hatáskörben- jogosult a 17. §-ban meghatározott esetkörön kívül további díjmentességről, díjkedvezményről dönteni.

(2) A polgármester (1) bekezdés szerinti döntéshozatala során figyelembeveendő szempontok különösen:

a) a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta,

b) a kérelmező által kért közterület-használattal kapcsolatos tevékenység humanitárius, karitatív jellege,

c) a kérelmező által kért közterület-használat környezetterhelési mértéke,

d) a kérelmező által kért közterület-használat kultúrához és sporthoz való kapcsolódása,

e) a kérelmező által kért közterület-használat turisztikai és kereskedelmi értéke,

f) a kérelmező által kért közterület-használat közlekedést befolyásoló szerepe,

g) a kérelmező szociális és anyagi helyzete,

h) amennyiben van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés,

i) rendezvények esetén, a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a közterület használatának időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.


12. Az igénybevételi díj visszatérítése

19. §


(1) A közterület használat megkezdése előtti 2. napig visszavont kérelem esetén a befizetett összeget 15 napon belül vissza kell fizetni, ha az engedély megadásra került, de a jogosult a közterületet nem kívánja igénybe venni.

(2) Ha az engedélyes a közterület-használatot az engedélyben foglalt határidő lejárta előtt meg kívánja szüntetni, részére a közterület-használati díj időarányos részét – kérelmére - vissza kell fizetni, feltéve, hogy a 20. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.


13. A közterület birtokbavétele, a használat megszűnése, megszüntetése és az eredeti állapot helyreállítása

20. §


(1) A közterületet a jogosult csak a közterület-használati engedély kiadását és a hatósági engedély véglegessé válását követően, az engedélyben kikötött időpontban és feltételek szerint veheti igénybe, használhatja.

(2) Ha az engedélyes a közterület-használatot az engedélyben foglalt határidő lejárta előtt meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát – a tervezett megszüntetés előtt legalább 5 nappal korábban – a közterület-felügyeletnek írásban bejelenteni.

(3) Amennyiben a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam letelik, feltétel bekövetkezik, vagy a (2) bekezdésben foglalt eset valósul meg, a jogosult köteles – a közterület-használati engedélyben meghatározott érvényes határidő utolsó napjáig, feltétel bekövetkeztéig, továbbá a határidő lejárta előtti megszüntetést érintően a jogosult által tervezett megszüntetés időpontjáig – a saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül az eredeti állapotot helyreállítani és a közterületet megtisztítani.

(4) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot visszaállításának és a közterület megtisztításának ellenőrzését a megszűnt igénybevétel, vagy tevékenység jellegétől függően, a helyszínen, vagy a rendelkezésre álló dokumentumok (például: szakértői vélemény, fotó, videó felvétel, stb.) alapján végzi.

(5) Ha az igénybevételre jogosult a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa felszólítja erre. A felszólítás közlését követő 5 nap eredménytelen elteltével a közterület tulajdonosa az igénybe vevő költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását, megtisztítását.

(6) A polgármester az eredeti állapot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíttathatja, ha az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében indokolt.


14. A közterület jogellenes használatának következményei

21. §


(1) Jogellenes a közterület-használat

a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén,

b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól  - meghatározott céltól, időtartamtól, terület mértéktől, feltételtől, stb. - eltérő használat esetén,

c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.


(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:

 1.  ha az igénybevételre jogosult a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének – felszólítás ellenére - határidőre nem tett eleget,
 2.  ha az igénybevételre jogosult a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használja, és az eltérő használatot az erre vonatkozó külön felhívás ellenére sem szünteti meg.


(3) Aki a közterületet jogosulatlanul – azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén -, a közterület-felügyelő felhívására köteles 3 napon belül a 12. § (3)-(4) bekezdésekben meghatározottak szerint kérelmet benyújtani.

(4) A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterület-használati díjat köteles fizetni.

(5) A közterület-használat jogszerűségét, a közterület-használati engedélyben foglaltak betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.


22. §


(1) A közterület-felügyelő a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül, egyébként írásban - az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben – határidő tűzésével felhívja a közterületen hagyott, vagy közterületen engedély és jogosultság nélkül tárolt dolog haladéktalan eltávolítására, a közterület szabálytalan igénybevételének megszüntetésére. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e határidő elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó költségére a közterület tulajdonosa jogosult eltávolítani.

(2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, az abban foglalt határidőre nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa a közterületre szabálytalanul helyezett dolgot elszállítja vagy – arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével - elszállíttatja.

(3) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a következő előírások betartásával:

a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban  -ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton - értesíteni kell a tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,

c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a dolgot értékesítheti,

d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.


IV. FEJEZET

 Záró rendelkezések

15. Hatályba léptető rendelkezések

23. §


Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

24. §


A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


16. Átmeneti rendelkezések

25. §


(1) A jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződés alapján közterület legfeljebb 2019. december 31-ig vehető igénybe.

(2) Közterület használatra vonatkozó, határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya nem hosszabbítható meg, új szerződés nem köthető.

(3) 2019. december 31-én megszűnik valamennyi, a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, határozatlan vagy 2019. december 31. napjánál hosszabb ideig tartó, határozott időtartamra kötött közterület hasznosítási szerződés. A szerződések megszűnésével megszűnik valamennyi, az ilyen szerződésen alapuló közterület igénybevételére vonatkozó jogosultság.

17. Módosító rendelkezések

26. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos cselekmények

19. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közterületet jogellenesen, azaz a közterület-használati engedélyhez kötött igénybevételi mód és cél esetén engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közterületet nem engedélyezhető célra veszi igénybe, azaz

a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,

b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,

d) a következő, közterület-használati engedély birtokában lehetséges igénybevételi célok és módok kivételével szolgáltató tevékenység végzésére:

da) állandó kereskedelmi pavilon létesítése,

db) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítése,

dc) mozgóbolt területének biztosítása, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkezőasztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezése,

dd) idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakítása,

de) alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakítása,

df) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása,

dg) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezése,

dh) kereskedelmi árusító automata elhelyezése,

di) zsűrizett iparművészeti termékek árusítása,

dj) árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállítása,

dk) halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusítása,

e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére

f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.


20. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.”

18. Hatályon kívül helyező rendelkezések

27. §


(1) Hatályát veszti a város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 17/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése.Kelt: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 13-án tartott ülésén.      

             Dr. Szabó Tamás s.k.                                                                   Dr. Gottdiener Lajos s.k.

          polgármester                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_2_r
19.56 KB
2_melléklet_2_r
132.19 KB
1_függelék_2_r
13.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!