nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-18 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.

Galgaguta Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

21/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete

A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya


1. § Az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetősége függvényében, a tárgyévi költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott összeg erejéig támogatást nyújthat lakásvásárlás, lakásépítés céljára a jelen rendeletében foglaltak szerint.

2. § A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3. § A rendelet hatálya azokra a magánszemélyekre terjed ki, akik a támogatást Galgaguta belterületén fekvő lakóház-ingatlan vásárlására, építésére kérik.

II. fejezet

Részletes rendelkezések


4. § Támogatás csak olyan lakás vásárlására adható, amely

b) beköltözhető,

c) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.

5. § A támogatás iránti kérelmet utólag,

a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 90 napon belül

b) lakásépítés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől 90 napon belül

lehet benyújtani.

6. § Egy lakóház-ingatlanra maximum egy lakásvásárlási/lakásépítési támogatás nyújtható be, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

7. § A támogatás lehetőségét az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetősége függvényében minden évben elérhetővé teszi.

8.§ A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) lakásvásárlás esetén a vásárlással érintett lakás hiteles tulajdoni lapját, a hiteles, ügyvéd által ellenjegyzett, szárazbélyegzővel ellátott 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés egy példányát

b) lakásépítés esetén az érvényes, jogerős használatbavételi engedélyt, a lakásépítéssel érintett ingatlan hiteles tulajdoni lapját

c) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kérő vagy családja a rendeletben szabályozott támogatásban korábban már részesültek e.

9. § (1) Amennyiben a támogatás elbírálásához az szükséges, a támogatást kérő 15 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívható fel. A hiánypótlás során a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

(2) Amennyiben a támogatást kérő a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a támogatás nyújtásáról a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, illetve a kérelmet el lehet utasítani.

10. § (1) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatás összege kérelmenként 50.000 Ft.

11. § A képviselő-testület a támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizheti.


III. fejezet

Záró rendelkezések


12. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 20/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete.

       Agócs Gábor                                                                 Dr. Bata Ákos

       polgármester                                                                    jegyző                                     
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!