nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005 (I.19.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-08-23 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005 (I.19.) Ör. számú rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Ebes Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21.§ (2) bekezdésben, valamint 26.§(4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:


1.§


A rendelet hatálya


E rendelet hatálya kiterjed Ebes Község Önkormányzat közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó) akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaznak.


2.§


A díjbefizetési kötelezettség


(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség e rendelet 1. §-ában meghatározott kibocsátókat terheli.


(2) Nem terheli díjbefizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésére kerül, de műszakilag nem áll számára  rendelkezésre. /Kdt. 13. § (2)./2/A §

Mentesség a talajterhelési díj fizetése alól


Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy kibocsátó, aki a 70 életévét betöltötte. A mentesség csak abban az esetben illeti meg a kibocsátót, ha egyedül élő és a talajterheléssel érintett ingatlan kizárólagos használója. A kibocsátó a mentességre való jogosultságot a bevallásában érvényesítheti.[1]


3. §[2]


A talajterhelési díj mértékének meghatározása


(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdés szerint meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.


(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.


(3) A talajterhelési díj alapját csökkenteni lehet azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja.


(4) A talajterhelési díj egységdíjának a mértéke: 1200 Ft/m³.


(5) Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében az átalány mértéke 95 liter/fő/nap.


(6) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd. 3. számú melléklete határozza meg.


4. §[3]

A díj megfizetése


(1) A díj megfizetésére az a kibocsátó köteles, akinek (amelynek) a nevére a vízfogyasztás mérő műszer be van jelentve.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.


(3) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évére fizetendő díjat a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg.


(4) A kibocsátó a díjat az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” megnevezésű 59900036-11124577 számú számlájának javára fizeti meg.


(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.


5. §

A díjbefizetési kötelezettség bevallása


(1) A kibocsátó a díjbefizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.


(2) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásban az adatokat telephelyként tünteti fel.


(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyként megállapítható.


6. §

Adatszolgáltatás


(1) (a) A jegyző részére a települési vízmű üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó  azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásról korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,


     (b) a negyedévet követő hónap 5. napjáig a szennyvízcsatorna üzemeltetője szolgáltat adatokat a kibocsátók köréről.


(2) A jegyző részére a fogyasztó, a folyékony hulladék szennyvíztárolójából az előző évben elszállított és igazoltan, a jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről minden év február 28. napjáig adatot szolgáltat.


(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel  az önkormányzati adóhatóság.


(4) A terhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az Önkormányzat adóhatósága vezet nyilvántartást.


7. §

Átmeneti és záró rendelkezések


(1) E rendelet 2005. április 15. napján lép hatályba.


(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2005. évben a törvény alapján megállapított talajterhelési díj 40 %-át, 2006 évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át,  2008. évben 90 %-át, 2009. évben 100 %-át köteles megfizetni. /Kdt. 27. § (1)./


(3) [4]


(4) A talajterhelési díjat az Önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi vagy minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen felhasználásnak    minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.


(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.


(6) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallásra, az ehhez kapcsolódó jogkövetelményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésre, pénzügyi ellenőrzésre, valamint végrehajtásra a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


            Galgóczi Mihály                                        Dr. Szabó Róbert

               polgármester                                                 jegyző
[1]

A rendelet szövegét kiegészítette a 26/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.01.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.23-től

[3]

A rendelet szövegét a 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.23-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2016.08.23-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!