nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokrólEgyházaskesző Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében,  132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                               I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Eljárási rendelkezések


1.§ (1)  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a Marcaltői

            Közös Önkormányzati Hivatalhoz és annak egyházaskeszői kirendeltségéhez

            kell benyújtani, vagy postai küldeményként feladni az erre a célra

            rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány a hivatalban

            rendelkezésre áll, valamint letölthető a www.egyhazaskeszo.hu honlapról.


       (2) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a

            kérelmezőnek a saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az

            erre a célra rendszeresített nyomtatványon (melléklet szerinti

            nyomtatványon) meghatározott tartalom szerint –nyilatkoznia kell.


(3) A kérelemhez csatolni kell:

     a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,

     b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló        

         igazolást

     c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot

     d) betegség, fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság vagy

         várandósság esetén orvosi igazolást

     e) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali

         határozatot

     f) elemi kár esetén hatósági bizonyítványt és

     g) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás           

         esetén a temetési költségek igazolására a kérelmező nevére a 

         temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát és

         a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.


(4) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz

szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek

valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.


(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, valamint az 4. § és a 8. § szerinti

ellenőrzést lefolytatni, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már

bármely ügyben 1 éven belül vizsgálta, s nem feltételezhető azokban

lényeges változás.


(6) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy

      pénztári kifizetéssel történik.


2. Hatásköri rendelkezések


2. § A Képviselő-testület: a Polgármesterre ruházza:

a) az önkormányzati segély megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos,

b)beiskolázási támogatással kapcsolatos

c)születési támogatással kapcsolatos

d) a méltányossági közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével

kapcsolatos,

e) a méltányossági ápolási díj iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos,


3. § A polgármester a döntését követő első testületi ülésen köteles beszámolni 

       arról, hogy ellátási formánként:

a) hány rászorulót részesített szociális ellátásban,

b) hány kérelmet utasított el,

c) összesen hány személy részesül szociális ellátásban,

d) hány szociális ellátás szűnt meg és

e) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.


II. Fejezet

Pénzbeli ellátások


3.  A rendszeres szociális segély


4. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a rendszeres szociális

            segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles 

            együttműködni   a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 

            Családsegítő  Szolgálatával, és ezt nyilatkozatában vállalnia kell.

(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban

     rendelkezni kell.

(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult

      személy köteles:

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15

napon belül a Családsegítő Szolgálatnál  megjelenni nyilvántartásba vétel

céljából,

b) a beilleszkedési programban való részvételről írásban megállapodni a

Családsegítő Szolgálattal,

c) a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtásában együttműködni és

d) a Családsegítő Szolgálat munkatársával az előírt rendszeres kapcsolatot

tartani,

(4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett beilleszkedést nyújtó programok

típusai:

a) életmódformáló tanácsadások és

b) saját erőforrások feltárására irányuló egyéni programok.


5.  § (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy

            együttműködési kötelezettségét két éven belül neki felróhatóan ismételten

            megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.

       (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei:

a) a nyilvántartásba vétel céljából megadott időpontban önhibájából nem

    jelenik meg,

b) az együttműködési megállapodást a Családsegítő Szolgálattal nem írja

    alá vagy

c) a kapcsolattartásra előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem   

    igazolja.


4. Önkormányzati segély6. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek az egy főre

számított havi jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg.) A megállapított segély összege 1.000,-től -10.000,-Ft-ig terjedhet.


(2) Különös méltánylást érdemlő esetben, váratlan anyagi nehézségek, hirtelen súlyos betegség esetén – amennyiben a 6.§.(1) bekezdés alapján nem jogosult átmeneti segélyre,  támogatásban részesíthető az a személy is, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

  1. teljesen egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 200 %-át,
  2. egyéb esetben az öregségi nyugdíj 175%-át.


(3)Kivételes esetben évi egy alkalommal a Képviselőtestület azon személy számára is

állapíthat meg átmeneti segélyt, akinek jövedelme a 6.§.(2) bekezdésben

meghatározott jövedelmet meghaladja, de szociális helyzete alapján rászorultságát

elismerik ( váratlan anyagi nehézség, hirtelen súlyos betegség,).


(4)Elemi kár (árvíz, tűzeset, villámcsapás, viharkár esetén e támogatás jövedelemhatárra

 tekintet nélkül adható egy naptári éven belül egy alkalommal, mértéke nem haladhatja

 meg a 100.000,-Ft-ot. Nem illeti meg a támogatás a romos, elhanyagolt épület

 tulajdonosát, ha a kár bekövetkezése előtt az építmény állaga érdekében nem a jó

 gazda gondosságával járt el. 


(5) Aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként – kérelemre, - jövedelemre tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, de maximum  15.000 Ft. . A kérelemhez csatolni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(kat).


5. Születési támogatás


7.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre-, jövedelemre tekintet nélkül 10.000,-Ft értékű ajándékcsomagot biztosít annak a szülőnek, aki újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában egyházaskeszői állandó lakcímmel rendelkezik. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve a szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatban történő benyújtása szükséges.


  1. A születési támogatás iránti kérelmet a születést követő 6 hónapon belül kell előterjeszteni. Ezen határidő jogvesztő.

6. Beiskolázási segély


8.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének háromszorosát nem haladja meg.


(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

  a) általános iskolás tanulók részére                    4.000,Ft/fő

  b) középfokú oktatásban részesülők  számára    5.000,-Ft/fő

  c) felsőfokú oktatási intézményi hallgatók         6.000,-Ft/fő


(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jövedelemigazolások mellett a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási bizonyítványt is be kell csatolni.


(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatást az önkormányzat az alábbi formákban nyújthatja:

a) pénzbeli támogatás

b) takönyvtámogatás

c) étkezési hozzájárulás


7. Lakásfenntartási támogatás9. § (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy lakókörnyezete

rendezettségének biztosítása érdekében köteles:

a)     a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítására,

b)      az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,

c)     az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 

d)      a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

db) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

e)       az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

f)      állattartásra vonatkozó (különösen kutyák közterületre kiengedésének tilalma) szabályok betartása.


(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság

      időtartama alatt és azt követően is fenntartani.


(3) A jogosultság feltételeként az (1) és (2) bekezdésben előírt szabályok betartását  az lakásfenntartási támogatás megállapítását, felülvizsgálatát végző köztisztviselő helyszíni szemle keretében ellenőrzi. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.


8. Méltányossági ápolási díj


10. § (1) A Képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.)  43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjban részesítheti azt a személyt, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve, hogy

a) a tartósan beteg személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg.

b) a gondozott állapota miatt a gondozó kereső tevékenységet nem folytathat, továbbá, hogy

c) a gondozó családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – amennyiben a gondozó egyedülélő, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át – nem haladja meg.


(2) A méltányossági ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj iránti kérelemhez  mellékelni kell

  1. a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói engedélyt, vagy az elutasítást tartalmazó döntést, munkaviszony ezen okból történő megszüntetéséről szóló igazolást és
  2. a Gondozási Szükségletet Vizsgáló Szakértői Bizottság gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló szakvéleményét, mely kimondja, hogy a tartósan beteg személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


9. Közgyógyellátás


11. §  Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek:

a) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át, eléri és

b) A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.


IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


10. Étkeztetés


12. §. (1)  Az  önkormányzat az étkeztetést a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el

(2) Az étkezetés jogosultsági feltételei:

Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 3-14 éves, illetve a 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Sztv. alapján hajléktalannak minősül.11.  Családsegítés

13. § A családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő  

családok megsegítésére – az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján látja el.


12. Házi segítségnyújtás


14. § Az  önkormányzat a házi segítségnyújtást a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el.


13. Nappali szociális ellátás

15.§ A szociálisan rászoruló személyek nappali ellátását az önkormányzat a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el, az egyházaskeszői Idősek klubjában.


V. Fejezet

Záró rendelkezések


14. Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések16.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló valamint a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2011.(V.16.) önkormányzati rendelet.


                 Hegyiné Böröcz Adél                                          Lendvai Jánosné

                     jegyzõ                                                           polgármester
A rendeletet kihirdettük:

Egyházaskesző , 2013. december 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hegyiné Böröxz Adél

                                                                                        jegyzõ


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!