nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
12/2016 (X.27..)
Hatályos:2016-10-28 -tól
12/2016 (X.27..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet

módosításárólVérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, az alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz rendkívüli települési támogatást állapít meg.

.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Vérteskethely, 2016. október 26.

                         Tóth János                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                       polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetés napja: 2016. október 27.
                                                                                                                      Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!