nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009 (IV.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2009-04-23 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009 (IV.23.) Ör. számú rendelete
a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi I. tv. A sportról 55. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §

A település területén a helyi adottságokat figyelembe véve biztosítani a község polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működését, az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését.

Megteremteni a sporttevékenység pénzügyi-gazdasági feltételeit.

Szabályozni a sporttámogatási rendszer működési rendjét, az önkormányzat által nyújtható támogatások feltételeit, felhasználását.


A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságára, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményekre, oktatási nevelési intézményekre, a támogatásban részesülő helyi sportszervezetekre.


Támogatási célok

3. §

Támogatás adható:

(1) az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartása támogatására,


(2) Ebesen működő sportszervezet általános működési támogatására,


(3) A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családtagok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésére.


A sport önkormányzati támogatásának rendszere

4. §

(1) A támogatás forrása: Az önkormányzat a községi sporttevékenység folytatásához évente pénzügyi tervében a támogatási előirányzatokban meghatározott összegű támogatást nyújt. A támogatás szerződés alapján vehető igénybe, melyet a Polgármesteri Hivatal készít elő.


(2) Az egyéb sportszervezetek, intézmények, kérelmezők támogatásáról az e rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület egyedileg dönt.


Támogatási feltételek

5. §

(1) A sportegyesület alapszabályában szereplő célok megfelelnek a község sportfejlesztési céljainak.


(2) A sportegyesület nem áll csőd és felszámolási eljárás alatt, köztartozása nincs.


(3) A támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról, elszámolásáról a Polgármesteri Hivatal köt megállapodást az érintettel.


(4) A sportegyesület a számadás benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja az önkormányzatot a támogatás évében végzett sportszakmai és pénzügyi tevékenységéről.


Vegyes záró rendelkezések

6. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


                        Galgóczi Mihály                                            Szabóné Karsai Mária

                        polgármester                                                jegyző helyettesítésével

                                                                                           megbízott köztisztviselő


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!