nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX. 10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. § Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) rendelete  [továbbiakban: rendelet] az alábbi 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható.
(2) Iskolai gyermekétkeztetés esetében amennyiben a térítési díj tartozás az egyhavi térítési díjat meghaladja, az ellátást a Konyha felfüggeszti és tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető szociális ellátásokról.
(3) Gyermekétkeztetés díjhátraléka csak abban az esetben engedhető el, ha a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.”

 

2. § A rendelet az alábbi címmel és 5/C. §-sal egészül ki:

„Hatásköri rendelkezések

5/C. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés térítési díj hátralékának behajtásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés díjhátralékának elengedésével kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.”

 

3. § (1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 5.

 

Nagy Károly polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző

 

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 9.
Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 Dr. Jakab Csaba jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!