nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.19.) rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.19.) rendelete
a közterületek tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének

8/2014.(VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérőlAkasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1. §


 1. A rendelet célja Akasztó Község közigazgatási területén az ingatlanok és közterületek tisztán tartására – úttisztítás, hó- és jégeltakarítás, síkosság mentesítés, csapadékvíz elvezetés, építési és bontási terület tisztántartása, avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése – (a továbbiakban: köztisztaság) vonatkozó szabályok meghatározása.


 1. A rendelet területi hatálya Akasztó Község közigazgatási területére terjed ki.


 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed Akasztó Község közigazgatási területén lévő minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, vagyonkezelőjére (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).


 1. E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterület, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával kapcsolatban.


 1. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. E rendelet alkalmazásában:
 1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
 2. Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.
 3. Avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradványok.
 4. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
 5. Zöldterület: növényzettel borított terület.
 6. Járdaszakasz: az ingatlanok előtti átlagosan 1 méter széles területsáv, illetve a járda melletti zöldsáv, nyílt árok és az úttestig terjedő terület.
 7. Zöld sáv: járdák, utak közterületek melletti növényzettel borított terület.
 8. Építési és bontási törmelék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenyből származó hulladék.Ingatlanok, közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok


2. §


 1. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg a magatartástól tartózkodni.


 1. Az egyes ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője, illetőleg haszonélvezője, a másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek és a hozzájuk tartozó területek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:


 1. az ingatlant övező járdaszakasz, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
 2. az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséről, továbbá hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadásáról;
 3. a szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, üzletek, irodák előtti járdaszakasz – nyitvatartás ideje alatt történő – tisztántartásáról, a hulladék eltávolításáról, továbbá a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladék- és cigarettavég gyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, rendszeres kiürítéséről és tisztításáról;
 4. a közterület rendeltetésétől eltérő használatra (árusítás, építési, szerelési munka, stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetének, de legalább az azt körülvevő 1 méteres területsávnak a tisztántartásáról;
 5. az általa rendezett kulturális, sport- és egyéb rendezvények megtartására használatba vett közterület tisztántartásáról, továbbá a rendezvény várható forgalmának megfelelő számú illemhely biztosításáról;
 6. a tulajdonában lévő beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.


 1. Az önkormányzat gondoskodik:


 1. az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről;
 2. a közterületeken a rajtuk lévő csapadékvíz-elvezető és gyűjtő nyílt árkok, belvízelvezető gerinccsatornák és ezek műtárgyairól, a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, a közlekedésre alkalmas egyéb területek, helyi utak szervezett, folyamatos tisztántartásáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról;
 3. a közterületek tisztántartása során összegyűjtött hulladék elszállításáról, a szemétgyűjtő edények kihelyezéséről és ürítéséről;
 4. azon hórakások elszállításáról, amelyek a gyalogos és tömegközlekedést akadályozzák.


 1. Az önkormányzat a (4) bekezdésben megjelölt feladatait a község belterületén az 53. számú út (Fő utca) és az 5307. számú út (Csengődi utca) kivételével valamennyi közterületen ellátja. Az önkormányzat (4) bekezdésben megjelölt feladatai nem terjednek ki az e bekezdésben írt közutak külterületi szakaszaira, illetve azokon kiépített autóbusz megállóhelyekre.A hó és a jég eltakarítása, a síkosság-mentesítés


3. §


 1. Az ingatlantulajdonos téli időszakban, a havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul, ha szükséges naponta többször is köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.


 1. Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször fel kell szórni.


 1. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.


 1. Az összegyűjtött hó elhelyezése tilos gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.


 1. A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagok, valamint bomló és szerves anyagokat használni.


 1. A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.


A csapadékvíz elvezetése


4. §


 1. Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetve kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
 2. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, járműbehajtó átereszek tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tulajdonosának kötelessége.


 1. A csapadékvízelvezető árkokba olajjal, vegyszerrel szennyezett vizet, kommunális szennyvizet bevezetni tilos.  


 1. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos.Építési és bontási területek tisztántartása


5. §


(1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek és az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania a tisztaságot.


(2) Az építkezésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatok befejezését követően a közterületen keletkezett szennyeződést az azt okozó kötelessége eltávolítani.


(3) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati szerződésben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.


(4) Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, egyéb hulladékot, illetve szemetet szállítani és elhelyezni tilos.


(5) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó rendelet előírásai szerint kell tárolni.


(6) Az építési, bontási és felújítási munkálatokból keletkező hulladék tárolásáról és elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése


6. §


 1. A kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlan tulajdonosának feladata.


 1. Az ingatlanon keletkező kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék kezelése elsősorban komposztálással történik.


 1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen (és telken) szabad égetni, úgy, hogy az az ember testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.


 1. A kerti hulladék égetése - munkaszüneti napok kivételével - 18.00 és 20.00 óra között lehet, ha a komposztálás nem jelent megfelelő megoldást.


 1. Az avar égetést a vegetáció megindulása előtt márciusban, és beállása után októberben - munkaszüneti napok kivételével - napnyugta után lehet végezni.


 1. Tilos az égetés erős szél esetén, illetve párás, ködös, esős időben.


 1. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésekor megfelelő oltó anyagoknak és eszközöknek rendelkezésre kell állnia.


 1. A kerti hulladék eltüzelésére közterületet igénybe venni tilos.


 1. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.


(10)A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


(11)A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.


(12)A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.


(13)A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése.Egyéb köztisztasági szabályok


7. §


 1. A község területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.  


 1. Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba lehet elhelyezni.


 1. A község területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


 1. A településen a tulajdonosok kötelesek gondoskodni az allergiát okozó gyomnövények irtásáról.


 1. A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármilyen módon károsítani tilos.


 1. Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat felirattal megrongálni. Az épületen, egyéb létesítményeken elhelyezett idejétmúlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.


 1. A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területeken szemetet, hulladékot (üveg, papír), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot eldobni, kiönteni tilos.


 1. Aki közterületet vagy a közterületen elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
 2. Közterületen tartott rendezvények tartása idején és azt követően a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény területének és közvetlen környezetének tisztántartásáról.


(10)A közterületen tartott rendezvény szervezőjének kell gondoskodni a közegészségügyi és az építésügyi hatósági előírásoknak való megfelelésről, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, folyamatos tisztántartásáról és rendszeres fertőtlenítéséről.


(11)Az e rendeletben foglaltaknak be nem tartása, nem teljesítése, a kötelezettségek elmulasztása, a tilalmak be nem tartása szabálysértésnek minősül, és a rendelet megszegőjével szemben 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő pénzbírság (szabálysértési bírság) szabható ki.


Záró és értelmező rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
            Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

             polgármester                                                                               jegyzőZáradék:

Kihirdetve: Akasztó, 2014. augusztus 19.

                                                                                                          Varga Béláné

                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!