nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenységről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy Ebes község lakosainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza a Ebes Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának formáját, módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődés szervezeteire, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, és a közművelődési tevékenységet igénybe vevőkre.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására létrehozta a 100%-os Önkormányzati tulajdonban álló Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Kulturális Kft.), amelyben integrálta az Ebesi Művelődési Házat, az Ebesi Községi Könyvtárat a Széchényi Ferenc Tájmúzeumot, és az Ebesi Hírlapot.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kulturális Kft.-vel közművelődési megállapodást köt.

(5) Az Önkormányzat az éves költségvetésben biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges támogatást.


2. Együttműködés a közművelődési tevékenységben résztvevő személyekkel és szervezetekkel


2. § Az Önkormányzat közművelődési tevékenységének ellátása során együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi szervezettel, akik e rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik, különösen:

a) a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel, szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, személyekkel;

c) a településen működő köznevelési intézményekkel;

d) közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi szervezetekkel;

e) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel.


3. A közművelődési alapszolgáltatások


3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatása keretében elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésük, fejlődésüket a lehetőségeihez mérten támogatja, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosít. E feladata ellátása során 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez – ha településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatása keretében az (1) bekezdésben foglaltakon túl elősegíti

a) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységek végzését azok feltételeinek biztosítása révén.

b) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit.

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési megállapodás keretében közösségi színteret biztosít az alábbi elnevezéssel és helyszínen:


Ebesi Művelődési Ház és Közösségi Színtér

Ebes, Kossuth u. 32, 4211


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési intézmény működtetője a Kulturális Kft.

(3) A helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közművelődési intézmény

a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,

b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,

c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,

d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,

e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.


4. A közművelődési feladatok megvalósításának keretei


5. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatását

a) közművelődési intézmény (Ebesi Művelődési Ház) 4. § (1) bekezdése szerinti biztosításával,

b) a Községi Könyvtár (4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.) működtetésével a nyilvános könyvtári ellátás formájában,

c) a Széchényi Ferenc Tájmúzeum (4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.) működtetése révén,

d) az Ebesi Hírlap folyamatos megjelenése révén

e) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezheti a közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, valamint tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. A más célra történő hasznosításról, illetve a szüneteltetésről az intézményvezető kérelme alapján a polgármester jogosult dönteni. 


5. A közművelődési megállapodás


6. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az 1. § (3) bekezdésében rögzített jogi személlyel közművelődési megállapodást köt.

(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,

b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,

c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,

d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat,

e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,

f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint

g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

(3) A közművelődési megállapodásban rendelkezni kell továbbá a közművelődési intézmény használati szabályairól, működésének módjáról, a közművelődési intézmény feladatairól, a szervezeti és működési szabályzatáról.

(4) A közművelődési megállapodásban rendelkezni kell a feladatok ellátásához, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételekről.

(5) A közművelődési megállapodást a települési önkormányzat honlapján vagy a helyben szokásos módon, valamint a közművelődési megállapodás alapján működtetett közművelődési intézményben kell közzétenni.


6. Az Önkormányzat közművelődési tevékenysége során előnyben részesített tárgykörök és tevékenységek


7. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek, amelyeket a fent felsorolt intézményein keresztül támogat:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakköröket, tanfolyamokat, mentális kultúrát, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő, felnőttoktatási lehetőségeket, humán erőforrás fejlesztése,

b) Ebes környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítása.

c) Ebes helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó, a testvérvárosok kultúrájából ízelítőt nyújtó, lehetőség időszakonkénti megszervezése,

d) helytörténeti gyűjtemény folyamatos fejlesztése,

e) a településen élő lakosság számára zenés rendezvények, kiállítások, filmvetítések és folyóirat olvasási lehetőségek folyamatos biztosítása;

f) a nemzeti, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele,

g) amatőr művészeti körök, műhelyek, szakkörök, alkotótáborok működése,

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének érdekérvényesítésének segítése, a közművelődés eszközrendszerével,

i) a civil szervezetek közismertségének elősegítése,

j) az idegenforgalom, turizmus keretében a településre látogatók számára Ebes kulturális hagyományainak és értékeinek bemutatása,

k) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási igényekhez feltételek biztosítását, pl. bálok, rendezvények szervezése,

l) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának elősegítése.


7. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/2009. (VI.18.) Ör. számú rendelete.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg felhatalmazást kap a polgármester, hogy az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a közművelődési megállapodást a jelen rendeletben foglaltaknak való megfelelés céljából az Önkormányzat képviseletében módosítsa.

(4) A jegyző a rendelet kihirdetésével egyidejűleg gondoskodik a jelen közművelődési rendeletet a közművelődési intézményben való közzétételéről.


Ebes, 2019. március 20.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!