nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-18 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
a kötelező adatkezelés szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi  CXII. törvény  5.§ (3) bekezdésében  kapott felhatalmazás  alapján, az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva az alábbi  rendeletet   alkotja.


1.§  Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei  által folytatott kötelező  adatkezelés tekintetében  a kezelendő  adatok  fajtáira, az adatkezelés  céljára  és feltételeire  és az adatkezelés  időtartamára  vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.  


2.§ (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel  érintett  kérelmére Kulcs Község Város  Jegyzője, mint adatvédelmi felelős  tájékoztatást  ad az érintett általa kezelt  és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel  összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett  személyes adatainak  továbbítása esetén  - az adattovábbítás  jogalapjáról  és címzettjéről.


(2) Az adatvédelmi felelős köteles a kérelem  benyújtásától számított  legrövidebb  idő, de legfeljebb 21 napon  belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.


(3) Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő  a folyó évben  azonos adatkörre vonatkozóan  tájékoztatási  kérelmet még nem nyújtott be.


(4)  A (3) bekezdésben  meghatározottól eltérő esetben  költségtérítés  állapítható meg.


(5) A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatkezelés jogellenes, vagy a tájékoztatás  kérése helyesbítéshez vezetett.


(6) Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi  felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény  lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős  köteles a felvilágosítás  megtagadásának az indokát  közölni, és a jogorvoslati  lehetőségekről  az érintettet tájékoztatni.


3.§  Ez a rendelet a kihirdetését  követő napon lép  hatályba.       


Kulcs, 2015. december 17.
                        Jobb Gyula   sk.                                                 Dr. Árva Helga sk.

                        polgármester                                                       jegyző
Záradék:

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2015. november 30. napjától 2015. december 15. napjáig a Kulcsi polgármesteri Hivatalban kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés ideje alatt a rendelet-tervezettel kapcsolatos bejelentés, észrevétel nem történt.


A rendeletet  kihirdettem   2015. december 17.  napján.


                                                                                           Dr. Árva Helga       sk.                       

                                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!