nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
a helyi egyházi, civil és közfeladatot ellátó más szervezetek támogatásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőeket rendeli el:


1. §

A rendelet célja, hogy szabályozza a helyi egyházi, civil és közfeladatot ellátó más szervezetek önkormányzati támogatásban részesítésének rendjét.


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Civil szervezet: az egyesület, az alapítvány, a közhasznú szervezet.

2. Egyházi szervezet: a bevett egyház, és annak belső egyházi jogi személye.

3. Közfeladatot ellátó szervezet: az önkormányzati vagy állami kötelező feladatot ellátó szervezet, ide nem értve a gazdasági társaságot.

4. Helyi szervezet: Az az egyházi, vagy civil szervezet, amelynek Jászfényszaru településen legalább egy éve székhelye vagy telephelye, illetve elkülönülten működő szervezeti egysége található. Az a közfeladatot ellátó szervezet, amely közfeladatot lát el Jászfényszaru település illetékességi területén.


3. §

(1) A helyi egyházi, civil és közfeladatot ellátó más szervezetek (a továbbiakban: helyi civil szervezet) minden évben kérelemre, az éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig részesíthetőek támogatásban.

(2) A kérelmeket civilfinanszírozási pályázat keretében kell előterjeszteni. A pályázat közzétételéről minden évben, a költségvetés elfogadását követően a Polgármester gondoskodik. A pályázatot úgy kell közzétenni, hogy legalább 30 nap a pályázat benyújtására rendelkezésre álljon, és a helyi újságban megjelenjen. A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult. A pályázatok elbírálását legkésőbb minden év április 15. napjáig napirendre kell tűzni.


4. §

(1) A támogatási összeget a pályázat elbírálását követően magyar forintban kell folyósítani. A támogatás előfinanszírozott, mely kizárólag a támogatási kérelemben meghatározott célra használható fel. A támogatással tárgyévet követő év január 31. napjáig kell elszámolni. Az elszámolás tartalmazza a támogatott tevékenység rövid leírását és a támogatási összeg felhasználását igazoló okiratok másolatát. A támogatáson kívül tárgyévben újabb támogatás kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott esetekben biztosítható.

(2) Rendkívüli kérelmet évközben a civil szervezet akkor terjeszthet elő, ha:

a) valamely előre nem látott, és támogatás nélkül el nem hárítható esemény a működését tartósan akadályozza;

b) olyan tény, vagy esemény indokolja, amely a támogatási kérelem benyújtása idején nem volt ismert, és a támogatási kérelemnek a következő civilfinanszírozási pályázat keretében történő elbírálása a szervezetnek jelentős érdeksérelemét okozna.


5. §

(1) Tárgyév első napja és a civilfinanszírozási pályázat elbírálása közötti időtartamra működési célú előleg adható azon helyi civil szervezet részére, amely:

a) tevékenységi köre egybeesik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §-a szerinti kötelező önkormányzati feladatokkal, és

b) előző évi elszámolását már benyújtotta.

(2) Előleg biztosításáról a Polgármester dönt. Előleg legfeljebb az előző évi működési jellegű támogatási összeg harmadának erejéig nyújtható. Működési jellegűnek kell tekinteni azt a támogatást, amely nem egy meghatározott rendezvény, vagy nem legalább éves gyakorisággal ismétlődő költség fedezetéül szolgál.


6. §

A támogatási összeget a felelős gazdálkodás követelményének megfelelően kell felhasználni. Ha a támogatás olyan mással összehasonlítható árubeszerzésre, építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére kerül felhasználásra, amelynek egyedi értékhatára a 500.000,- forintot meghaladja, úgy a beszerzés során a támogatott köteles legalább három ajánlattevő árajánlatát kikérni, és a beszerzést az összességében legkedvezőbb ajánlatot megtevő féllel lebonyolítani.


7. §

Azt a helyi civil szervezetet, amely támogatás megítélésére, felhasználására, vagy az elszámolásra vonatkozó, e rendeletben vagy szerződésben meghatározott szabályokat súlyosan megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatási összeg megfizetésére kell kötelezni és a következő évben a civilfinanszírozási pályázatból ki kell zárni.


8. §

Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.

                 Győriné dr Czeglédi Márta                                          Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                             jegyző
Közzétéve a helyben szokásos módon 2018. március 29. napján:
                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!