nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 54. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. Általános szabályok


1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Jászberény közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.


2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények


2. §


(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(2) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) [1]


II. Fejezet


Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások


3. A köztemetők rendje elleni cselekmények


3. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 34/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 34/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet) meghatározott sírjel elhelyezés szabályait megszegi, azaz


a) a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik annak állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról,

b) a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a sírjel méretére, magasságára vonatkozó előírásokat,

c)  a Jézus Neve Plébániának történő előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendelkezik,

d) új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő sírjelek felújítása esetén a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el, vagy az elhelyezésnél, kialakításnál nincs figyelemmel a parcella rendjére.


4. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 34/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletben foglalt, a köztemető használatára vonatkozó szabályokat megszegi, azaz


a) a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról,

b) a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,

c) a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek nem közvetlenül a sírok, síremlékek díszítését szolgálják,

d) a köztemetőben a gyertya, vagy mécses meggyújtása esetén nem teszi meg a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,

e) a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,

f) a köztemetőbe – vakvezető és rendőrségi kutya kivételével – állatot visz be,

g) a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,

h) a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorúkat gyújt meg,

i) a köztemetőben – mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy egyéb, temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével – gépjárművel közlekedik.


4. A Jászberény Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények


5. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki Jászberény Város zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Jászberény Város jelképeit) a Jászberény Város címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről szóló 25/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet alapján Jászberény Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon használja.


6. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki nagy nyilvánosság előtt Jászberény Város jelképeit sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más hasonló cselekményt követ el.


5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények


7. §


(1) [2] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott


a)[3]

b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról nem gondoskodik,

c) a tulajdonában lévő, közterületen tárolt hulladékgyűjtő edény környezetét nem tartja tisztán.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a síkosság elleni mentesítő anyagokat vagy azokkal leszórt havat nem az arra kijelölt helyen tárolja, rakja le.


6. Az épített értékek helyi védelmébe ütköző cselekmények


8. §[4]


7. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények


9. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen

a) növényeket engedély nélkül csonkít,

b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja,


8. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével, fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő cselekmények


10. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, zöldfelületi és zöldfelülettel szomszédos létesítmények elleni cselekményt valósít meg, aki a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet) foglalt rendeltetésszerű használat követelményével ellentétben a közterületi zöldfelületen

a) zöldfelületi építményt, zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ,

b) szökőkutakat, díszkutakat, csobogókat rendeltetéstől eltérő tevékenységre használja (ezek vízébe lép, abban fürödik, mosakodik vagy bármit mos, vagy a szökőkutak, díszkutak, csobogók vízét beszennyezi),

c) a zöldfelülettel határos épületek (pl. templomok, múzeumok, középületek, stb.) közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi építmények, berendezések (pl. díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek, stb.) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ, zöldfelületek tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.


11. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterületi zöldfelületek használatának rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz aki közterületi zöldfelületre gépjárművel engedély nélkül ráhajt.


12. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben foglalt  közterületi zöldfelületek létesítésének és védelmének rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz

a) közterületi zöldfelületen a tulajdonos hozzájárulása nélkül, vagy nem a tulajdonos  rendelkezésének megfelelően beavatkozási munkálatokat folytat,

b) a közterületi zöldfelületet érintő helyreállítási kötelezettségének teljesítését – a helyreállítást követő 8 napon belül – a tulajdonos részére írásban nem jelenti be,

c) a közterületi zöldfelületet érintő helyreállítási kötelezettségének nem a megfelelő módon tett eleget, és a tulajdonos által előírt kijavítási kötelezettségét nem teljesíti,

d) építtetőként a közterületi zöldfelületen az építkezésből adódó károsodás megszüntetése érdekében – a PH Városüzemeltetési Irodájával egyeztetett módon és az általa megadott határidőben – a növényzet pótlását vagy helyreállítását nem végzi el,

e) közterületi zöldfelületen megvalósított szabálytalan növénytelepítés megszüntetése érdekében, a tulajdonos írásbeli felszólítása ellenére, saját költségén nem végzi, végezteti el a megfelelő helyre történő szakszerű átültetést,

f) közterületi zöldfelületet a tulajdonos hozzájárulása nélkül megszüntet, vagy beépít.


13. §[5]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz

a)  a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv gondozásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik,

b)  a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként, üzemeltetőjeként, használójaként tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület és az ingatlan körül lévő 4 méter széles területsáv tisztántartásától nem gondoskodik,

c)   a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként nem gondoskodik a közterülettel szomszédos ingatlanról és a hozzá tartozó zöldsávról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről annak érdekében, hogy azok ne lógjanak be a járda és az út űrszelvényébe.

d)  két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében a közterülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként nem teljesíti tisztántartási kötelezettségét az ingatlana határától a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig,

e)   a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként az a)-d) pontokban jelzett területeken nem gondoskodik gyommentesítéséről és a fű rendszeres nyírásáról úgy, hogy a fű szálmagassága a 20 cm-t ne haladja meg,

f)   a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként a légvezetékek biztonságos üzemeltetése vagy a hibaelhárítás érdekében az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsávon légvezeték alatt található fák szükséges gallyazását írásbeli felszólításra, az abban foglalt határidőre sem végzi el,

g)   a közterülettel határos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként nem gondoskodik a közterületi zöldfelületen található gyümölcsfa szakszerű ápolásáról, metszéséről és gallyazásáról, növényvédelméről és a környezet tisztántartásáról.

h)[6] A közutak tartozékát képező fák és cserjék közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozásáról – a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet és a közúti közlekedésről szóló törvény szerint – a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője nem gondoskodik.


14. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon a játszóterek rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz


a) közterületi játszóterekre, és tiltó táblával jelölt parkokba állatot bevisz,

b) közterületi játszóteret október 1-től március 31-ig 19 óra és 08 óra között, április 1-től szeptember 30-ig 21 óra és 07 óra között, vagy nem a kihelyezett nyitvatartási tábla szerinti időszakban használ,

c) a közterületi játszótéren gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket rendeltetésellenes módon igénybe vesz.


9. Belterületi vizek és vízi létesítmények elleni cselekmények


15. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki belterületi vizek és vízi létesítmények elleni cselekményt valósít meg, azaz


a) belterületi tavak, vízfolyások, csatornák hídjain, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarja, így különösen: ott a rendeltetésszerű használattal együtt járó áthaladás idejét meghaladóan kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával, közlekedik, ott játszik,

b) [7]

c) [8]a város belterületén található tavak, vízfolyások, csatornák, Városi Zagyva vizébe környezetet károsító tárgyat tesz, ott fürödik, mosakszik, bármit mos.


10. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő cselekmények


16. §[9]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos helyi előírásokat sértő cselekményt követ el, azaz

a) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább kétszer nem tisztítja, folyamatosan nem gyomtalanítja, gondozza, a vadhajtások eltávolításáról nem gondoskodik,

b) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként, vagy üzemeltetőjeként, használójaként nem gondoskodik arról, hogy az ingatlannal határos füves árokban a fű szálhossza ne haladja meg a 20 cm-t,

c) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként, vagy üzemeltetőjeként, használójaként az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, és ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson.


17. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.


11. A köztisztaság rendje elleni cselekmények


18. §[10]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon köztisztaság rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz

a) [11]a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként, vagy üzemeltetőjeként, használójaként nem tartja az ingatlanával határos közterületi járdát tisztán,

b) a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként az ingatlanával határos közterületi járdák melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó tárgyaktól, anyagoktól nem tisztítja meg,

c) a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként, vagy üzemeltetőjeként, használójaként – amennyiben az időjárás szükségessé teszi – minden reggel legkésőbb 08:00 óráig, és a nap folyamán legalább még egyszer nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való megtisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,

d) a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként, használójaként a c) pontban megjelölt csúszásmentesítést visszamaradó, darabos, durva anyag alkalmazásával, továbbá a díszburkolatú járdákon, sétányokon síkosságmentesítés céljából nátrium-kloriddal végzi. el.


12. [12]Közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos cselekmények


19. §[13]


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közterületet jogellenesen, azaz a közterület-használati engedélyhez kötött igénybevételi mód és cél esetén engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közterületet nem engedélyezhető célra veszi igénybe, azaz

a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,

b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,

d) a következő, közterület-használati engedély birtokában lehetséges igénybevételi célok és módok kivételével szolgáltató tevékenység végzésére:

da) állandó kereskedelmi pavilon létesítése,

db) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítése,

dc) mozgóbolt területének biztosítása, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkezőasztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezése,

dd) idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakítása,

de) alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakítása,

df) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása,

dg) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezése,

dh) kereskedelmi árusító automata elhelyezése,

di) zsűrizett iparművészeti termékek árusítása,

dj) árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállítása,

dk) halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusítása,

e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére

f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.


20. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.


13. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje és a lakosság nyugalma elleni cselekmények


21. §[14]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el a vendéglátó üzlet azon üzemeltetője, aki a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: nyitvatartási rendelet) meghatározott módon nem gondoskodik


a) a vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozó helyi szabályok betartásáról

b) a rendeletben meghatározott nyitvatartási idő végén a vendégforgalmi tevékenység megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg az ott tartott rendezvény bezárásáról.


22. §[15]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el a vendéglátó üzlet azon üzemeltetője, aki nem a nyitvatartási rendeletben meghatározott módon működtet hangosító berendezést.


23. §[16][17]14. A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai elleni cselekmények[18]


24. §


III. Fejezet


Eljárási rendelkezések


25. §[19]


Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló mindenkor hatályos külön jogszabály rendelkezéseit - a jelen rendelet 26-28. §-ban foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.


26. §


(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

(2)[20] Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetést kell alkalmazni.

(3) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, az eljárás lefolytatása során be kell tartani az alábbi konjunktív feltételeket:

a) a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

b) a fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.

c)  a fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

(4)[21] A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló mindenkor hatályos külön jogszabály vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat – a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.


27. §


A 11. §-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha

a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;

b) ha a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési ideje, helye, lakcíme, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.


28. § [22]


(1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.


(2) A rendeletben foglaltak betartását a Jászberényi Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézője, valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás észlelése esetén bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indulhat eljárás. Az eljárás hivatalból indul. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni vagy arról feljegyzést kell készíteni.


(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


(5)[23]


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


29. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


30. §


E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni.


31. §32-38. §[24][1]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 16. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[2]

A 7.§ (1) bekezdését módosította az 5/2014. (II. 13) Ör. 10. §-a. Hatályos 2014. március 1-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 20/2018 (IX. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 14-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 10. § (2) bekezdése 2. pontja. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[5]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 19. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[6]

A rendelet szövegét h) ponttal kiegészítette a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. október 14-től

[8]

A rendelet szövegét a 16/2014. (IV. 29.)) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. április 30-tól

[9]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 20. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[10]

A rendelet szövegét a 17/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 21. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 1-től.

[11]

A rendelet szövegét a 16/2014 (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. április 30-tól.

[12]

A rendelet szövegét a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 01-jétől.

[13]

A rendelet szövegét a 17/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelet 18. §-a módosította. Hatályos: 2014. június 1-től

[14]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[15]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[16]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés 4. pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 14-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 16/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2 § 2. pontja. Hatálytalan: 2014. április 30-tól.

[19]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 18.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018. január 19-től.

[20]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 19-től.

[21]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 19-től.

[22]

A rendelet 6. § (2)-(3) bekezdését a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet 27. §-a. Hatálytalan: 2019. április 01-jétől.

[24]

A 32-38. §-ok a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2013. március 16-án hatályát vesztette.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!