nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2000. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-19 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2000. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Jászberény város címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről

Jászberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § f/ pontja alapján a város hagyományainak ápolása, a lakosság összetartozása szimbólumának kifejezésre juttatása céljából visszaállítja a történelmi városi címert és zászlót, melyről az alábbi rendeletet alkotja:I. Fejezet


1. §


A címer leírása


Jászberény város címere: álló, háromszögű tárcsapajzs, kék mezejében balra néző aranyszínű kürttel és zsinórral. A pajzs fölött szembefordult nyitott pántos aranysisak ötlombú aranykoronával, a korona középső levelén kettős aranykeresztet tartó, fémszínű aranypántos páncélos jobb kar. A sisaktartó: kék-arany és vörös ezüst.


A címerpajzs kékje a város színeinek egyikét, a pajzsmezőben lévő kürt a szimbólumát, az ötlombú korona kiváltságos (nemesi) voltát, a kettős keresztet tartó páncélos kar a haza (magyar állam) szolgálatát jelzi.


2. §


A címer használatának köre(1) [1]A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.

(2) [2]A címer külön engedély nélkül az alábbi helyeken és események alkalmával alkalmazható

a) Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, vagy gumibélyegző  lehet, megfelelő körirattal ellátva;

b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejlécén, borítékján, valamint a névjegykártyájukon;

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

e) a városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében), és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, irodáiban;

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

g) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h) a polgármesteri hivatal, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek által szervezett jelentősebb kulturális és sporteseményeken, ezek emléklapjain, jelvényein, érmein;

i) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;

j) a hivatalos utcanév-táblákon;

k) a város honlapján.


(3)[3]

3. §


A címer használatának módja


(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek megtartása mellett – szabad felhasználni.


(2) A címer elemei önállóan nem használhatók.


(3) A címer védjegyként nem alkalmazható.


(4) Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében (fém, bőr, fa) készüljön.


(5) Nyomdai úton való előállítása esetén (pl. levélpapíron, meghívón) a címer fekete-fehér színben is alkalmazható, a címertan szabályainak megfelelően.


(6) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


4. §


A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése


(1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott engedély érvényessége egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat. Erről a kiadott engedélyben kell rendelkezni.


(2) A címer huzamosabb időn át történő használatára vonatkozó engedély kiadásának feltétele, hogy az érdekelt szervek kiadványai elsősorban ne kereskedelmi célt szolgáljanak.


(3) A címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyben – indokolt esetben jelen önkormányzati rendeletben foglaltakon túl – külön előírások is alkalmazhatók, elsősorban a felhasználásra vonatkozóan.


(4)[4] Az engedélyt – átruházott hatáskörben – a polgármester adja ki.


(5)[5] A megtagadásra okot adó körülmények utólagos észlelése, így különösen, ha a használat, a forgalomba hozatal módja, körülménye a város jó hírnevét vagy a lakosság érzületét sérti vagy az érvényes engedélyben rögzítettektől eltér, továbbá az 5. §-ban meghatározott felhasználási díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kiadott engedélyt visszavonja.


5. §


Amennyiben a címer előállítását, forgalomba hozatalát kereskedelmi szándékkal kérik, úgy az éves szinten forgalomba kerülő termék becsült bevétele 5 %-nak megfelelő engedélyezési díjat kell befizetni.6. §[6]


(1) A címer használatának engedélyezésére – jelen önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti – kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:


- a kérelmező szerv, személy nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét, telephelyét),

- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,

- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,

- a terjesztés és a forgalomba hozatal módját,

- kereskedelmi forgalmazás esetén a javasolt egységárat és a várható éves, becsült bevételt,

- a címer használatának időtartamát,

- a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (fényképet, tervrajzát)


7. §[7]


(1) Jászberény város címerének előállítására, felhasználására, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:(2) [8]A kiadott engedély egy példányát a befizetendő díj összegének előírása céljából minden esetben meg kell küldeni a PH Közgazdasági Irodának.


(3) A kiadott engedélyekről, a címer használatának időtartamáról – jelen önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti – hatósági nyilvántartást kell vezetni.


8. §


Nem adható engedély a város címerének használatára, illetve a már kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat, forgalomba hozatal módja, körülménye a város jó hírnevét vagy a lakosság érzületét sérti vagy az érvényes engedélyben rögzítettektől eltér.


9. §


(1) A címer elkészíthető címerjelvény, illetve díszplakett formájában is.


(2) A címerjelvény meghatározott díjazás ellenében kerülhet forgalomba. A képviselőtestület tisztségviselői vendégeknek, delegáció tagjainak térítés nélkül adományozhatják.(3)[9] A díszplakett tokban, kivételes alkalmakkor és kiemelkedő személyiségeknek – polgármesteri egyetértéssel – adományozható. Az adományozásról az adományozás időpontjának és az adományozott nevének, lakcímének feltüntetésével – jelen önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti – hatósági nyilvántartást kell vezetni.


II. Fejezet10. §


A zászló leírása


Jászberény város zászlaja: kék színű, téglalap alakú, a címer nagysága a zászló magasságának egyharmada. A zászlón való elhelyezése az aranymetszés szabálya szerint, alatta ívben elhelyezve „JÁSZBERÉNY VÁROS” felirattal. A címer és a világosabb kék zászló együttesen örökíti meg a város régi színeit.


11. §


A zászló (asztali zászló) használatának köre


(1) A város zászlaja vagy asztali zászló használható:


a/ a városházán,

b/ nemzeti ünnepek alkalmával a város területén,

c/ a képviselőtestület üléstermében,

d/ jelentősebb helyi események alkalmával,

e/ a város bel- és külföldi kapcsolataiban.


(2) A zászló előállítására, forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozóan jelen önkormányzati rendelet  4-9. §-ainak előírásai értelemszerűen alkalmazandók.


11/A. §[10]


A Képviselő-testület

- a polgármester,

- a Képviselő-testület valamely bizottsága,

- a Képviselő-testület tagjai egynegyedének

kezdeményezése alapján Jászberény város hivatalos zászlaját adományozhatja intézményeknek,  szervezeteknek kiemelkedő esemény, évforduló alkalmából, illetve előbbi intézmények, szervezetek rendkívüli teljesítménye elérésének elismerésére.


12. §


A városi és nemzeti zászló együttes alkalmazása esetén a városi zászló nem lehet nagyobb a nemzeti zászlónál. Mindenkor a nemzeti zászló jelentőségének érvényesülését kell biztosítani. A városi zászló használata a nemzeti zászló használatát nem helyettesítheti.III. Fejezet


13. §


Vegyes rendelkezések


(1) [11] [12]Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.


(2) [13]


(3) A rendelet 2000. szeptember 25-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Jászberény város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.28.) rendelete hatályát veszti.


(4) [14]A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell gondoskodni.
[1]

A 2. § (1) bekezdését módosította a 33/2005. (X. 28.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[2]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 1. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[4]

A 4. § (4) bekezdését módosította a 33/2005. (X. 28.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[5]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[6]

A 6. §-t módosította a 33/2005. (X.28.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[7]

A 7. §-t módosította a 33/2005. (X.28.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[8]

A 7. § (2) bekezdését módosította a 35/2013. (IX. 12.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[9]

A 9. § (3) bekezdését módosította a 33/2005. (X. 28.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[10]

A 11/A. §-t a 10/2002.(VI. 10.) Ör. 1. §-a iktatta be. Hatályba lépett: 2002. május 10-én.

[11]

A 13. § (1) bekezdését módosította a 33/2005. (X. 28.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.

[12]

A 13. § (1) bekezdését módosította az 1/2018 (I. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 19-től.

[13]

A rendelet szövegét a hatályon kívül helyezte a  25/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2012. május 31-től

[14]

A 13. § (3) bekezdését módosította a 33/2005. (X. 28.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2005. november 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
25_2000_1
31.5 KB
25_2000_2
43 KB
25_2000_3
41.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!