nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 16/2013 (XI.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-26 - 2015-11-27
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 16/2013 (XI.29..) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

(a módosításokkal egységes szerkezetben – 2015. 06. 26-i időállapot)Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.01.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakkal összhangban a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az  emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ságvár község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, a szociális temetésre és a temetőt látogatókra.


2. A temető fenntartója és üzemeltetője


3.§  (1) Ságvár község közigazgatási területén a belterületi 170/9 hrsz-ú területen található köztemetőbe lehet temetkezni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt köztemető tulajdonosa Ságvár Község Önkormányzata.


(3) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) gondoskodik. A temető üzemeltetése nem kerül gazdálkodó szervezetnek átadásra.


4.§ (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.


(2) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát, a temető rendjének betartását.


5.§ A temető fenntartója köteles a gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek megépítéséről és karbantartásáról.

3. Értelmező rendelkezések


6.§ E rendelet alkalmazásában:

1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

2. gyermeksírhely: a 14 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely,

3. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

4. sírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetésre szolgáló építmény,

5. síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény,

6. síremlék park: a köztemető fenntartója által a köztemető területén létesített park jellegű terület, amely a meg nem váltott temetési helyek sírjeleinek, síremlékeinek elhelyezésére szolgál,

7. sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki,

8. sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény,

9.[1]

10. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik,

11. urnafal: a köztemető területén a fenntartó által a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, több egymás mellett, illetve fölött elhelyezett urnafülkéből álló építmény,

12. urnafülke: meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye,

13. urnasírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény,

14. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely.


 1. fejezet

A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok


 1. A temetési helyek kialakítása


7.§ (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a köztemetőben létesített temetési helyen szabad.


(2) Az elhunyt temetőben történő eltemetését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani. A nem ságvári lakosú elhunytnak a helyi köztemetőben történő eltemetése a rendelet 1. mellékletében meghatározott pótdíj megfizetését követően lehetséges.


(3) A köztemetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásba fel kell jegyezni.


(4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.


8.§ (1) A temető fenntartója gondoskodik a köztemető területének felosztásáról, annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.

(2) A temetőt táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig számozott sírhelyekre kell felosztani. A táblák határait a kijelölt útvonalak jelzik. A temető fenntartója határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.


(3) A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében  folytatólagos sorrendben sorszámozni kell. A számozást lehetőség szerint a helyszínen is fel kell tüntetni. Az elhaltakat a halálozás bejelentésének időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell temetni. Ez alól kivétel a rátemetés és az újratemetés.


(4) A sírhelytáblák között gépjárművel is járható utat kell létesíteni.


(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.


(6) Sírboltok, egyes, kettes és urna sírhelyek részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy sorokat kell kijelölni.


 1. A temetési helyek használata


9.§ (1) Koporsós temetésre használható temetkezési hely lehet:

a) egyes sírhely,

b) kettes sírhely,

c) sírbolt,

d) közös sírbolt.


(2) Egy halottnak egy sírhelye lehet. A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Egyes sírhelybe rátemetéssel egy koporsó helyezhető el, kettes sírhelybe két koporsó.


10.§ (1) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urnafalban,

c) urnasírhelyben,

d) sírboltban,

lehet elhelyezni.


(2)[2] Az egyszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe csak egy, a kétszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe legfeljebb két urna helyezhető el. A sírhelybe és a sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.


 1. A temetési helyek méretei


11.§ A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méreteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


12.§ (1) Mélyített felnőtt sírhelybe külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye alapján még egy koporsó temethető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(2) Felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még 4 urna is elhelyezhető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(3) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog


13.§ A temetési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


14. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.


(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b)[3] urnasírhely esetén 10 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasírbolt esetén 25 év,

e)[4] urnafülke esetében 15 év.


(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.


15.§ (1) A temetési helyek használati joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.


(2) Rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik. A rátemetésért az 1. mellékletben szereplő díjat kell fizetni.


16.§ (1) A helyi köztemetőben Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.


(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető fenntartóját írásban kell értesíteni.


(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjmentes. További hozzátartozó – az özvegy kivételével – a díszsírhelyen csak díj ellenében temethető el.


(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, hozzátartozó hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.


 1. Sírboltok, síremlékek


17.§ (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.


(2) A készítendő sírboltról vázlatot kell készíteni, amelyet a köztemető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy közízlést sértő síremlék felállítását a fenntartó megtiltja.


(3) A sírbolt és síremlék helyének kitűzését a fenntartó megbízottja végzi el a helyszínen a vállalkozó jelenlétében.


18.§ (1)  A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a létesítő a sírboltkönyvbe bejegyzett. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendelet útján nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.


(2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen felül 2 férőhelyes sírboltba további 6 urna, 4 személyes sírboltba további 12 urna helyezhető el.


(3) A sírboltba - tulajdonosának kérelmére - a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában vissza lehet helyezni.


19.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.


(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a sírkeret magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.


(3) A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal kell körbekeríteni.


(4) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.


(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

20.§ (1) A köztemetőben a létesítő tulajdona az általa létesített síremlék, sírbolt, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.


(2) A síremlék, sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely feletti rendelkezni jogosultat felhívhatja, az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a köztemető hirdetőtábláján és a temetési helyen 90 napra ki kell függeszteni. Nem teljesítés esetén a hatóság az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően jár el.


(3) A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a köztemető fenntartója ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a köztemető területéről elszállítani, kivéve ha az visszaépítésre kerül.


(4) A köztemető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.


21.§ A Ságvár település közigazgatási területén található kegyeleti emlékhelyek gondozásáról Ságvár Község Önkormányzata gondoskodik.


 1. A kötelező nyilvántartások vezetése


22.§ (1) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartásokat naprakész állapotban köteles vezetni.


(2) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet köteles vezetni. A fenntartó az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet, a temetőtérkép egyidejű módosításával.


23.§ Az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának egy példányát az elhunyt hozzátartozója vagy megbízottja a temetés előtt átadja a fenntartónak. A fenntartó a halottvizsgálati bizonyítványokat évente elkülönítve megőrzi.


 1. fejezet

Temetkezési szolgáltatások


 1.  A temetkezési szolgáltatók


24.§ (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik és a köztemető fenntartójával temetésenként megállapodott.


(2)[5] A temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási tevékenység végzése során kötelesek igénybe venni a temető területén található ravatalozó épületét, annak felszereléseivel és berendezéseivel együtt.


(3)[6] A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.


25. § (1) Az Önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A köztemetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.


(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.


26.§ A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.


27.§ (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a Törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.


(2) Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik, a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.


 1. A ravatalozó használatának rendje


28.§ (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.


(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva kell tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.


(3) Az elhaltak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.


 1. fejezet

A temető rendje


 1. A köztemető nyitva tartása és használatának rendje


29.§ (1) A köztemető nyitva tartása:

a) nyári időszámítás esetén 08.00 – 20.00 óráig,

b) téli időszámítás esetén 08.00 – 16.00 óráig,

c) október 31-én, november 1-jén és november 2-án 7.30 órától 20.00 óráig.


(2) A köztemető bejárati nagykapui a nyitvatartási idő alatt zárva találhatóak. A temetőlátogatók és a temetőben munkát végző temetkezési szolgáltatók és egyéb szolgáltatók (a továbbiakban együtt: temetőhasználók) a köztemető nyitva tartási ideje alatt a temető bejárati nagykapujának kulcsát a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetik el. A temetőhasználók a köztemető használata után a nagybejárati kaput zárni és a kapu kulcsát a Hivatalban leadni kötelesek.


(3) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


30.§ (1) A köztemetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.

(2) A köztemető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.


(3) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A temető látogatását akadályozni nem lehet, szükség esetén a munkálatokat fel kell függeszteni.


(4) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.


(5) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni az fenntartónak, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani. Az építési anyag nem helyezhető el a növényi hulladéktárolókba.


31.§ A köztemető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.


 1. A köztemetőben elhelyezhető tárgyak


32.§ (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1 métert és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.


(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt a sírhelyről eltávolítani.


(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.


33.§ (1) A köztemetőben sírhelyek között pad elhelyezése tilos. A sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.


(2) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.


34.§ A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.


35.§ A temetőben gyertyát égetni a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges. Egyéb esetben a tűzrakás tilos.


36.§ A sírhelyeken a közízlést sértő virágtartók, díszítések és feliratok nem helyezhetők el.


37.§ (1) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.


(2) Nem a köztemetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni tilos.


(3) A köztemetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.


38.§ A köztemetőben reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.


 1. A köztemetőn belüli közlekedés rendje


39.§ (1) A köztemetőben gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni tilos. Ez alól kivétel a temetkezési szolgáltató halottszállító személygépjárműve.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkát végzőkre és esetenként a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.


40. § (1) A temetőbe gépjárművel történő behajtásért a rendelet 2. mellékletében meghatározott behajtási díjat kell fizetni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt díj megfizetése alól mentesül a mozgáskorlátozottat és az idős és beteg személyeket szállító gépjármű.


41.§ A temető területére állatot – a vakvezető kutya kivételével – tilos bevinni.


42.§ A köztemető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.


 1. A köztemető lezárása


43.§ (1) Ha a köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azt le kell zárni, ott tovább temetni – a rátemetés kivételével - tilos.


(2) A köztemető lezárására, megszüntetésére a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.


 1. fejezet[7]

A szociális temetéssel kapcsolatos szabályok


VI. fejezet

A rendelet betartásának ellenőrzése


53.§  A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.


54.§ (1) A rendelet alkalmazásában Ságvár község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely

a) a rendelet 9. § (2) bekezdésében,

b) a rendelet 10. § (2) bekezdésében,

c) a rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében,

d) a rendelet 18. § (2) bekezdésében,

e) a rendelet 19. §-ában,

f) a rendelet 20. § (1) és (3) bekezdésében,

g) a rendelet 29. § (3) bekezdésében,

h) a rendelet 30. §-ában,

i) a rendelet 32. § (1) bekezdésében,

j) a rendelet 33. §-ában,

k) a rendelet 34. §-ában,

l) a rendelet 35. §-ában,

m) a rendelet 36. §-ában,

n) a rendelet 37. §-ában,

o) a rendelet 38. §-ában,

p) a rendelet 39. § (1) bekezdésében,

q) a rendelet 40. § (1) bekezdésében,

r) a rendelet 41. §-ában,

s) a rendelet 48. §-ában,

t) a rendelet 49. § (1) bekezdésében,

u) a rendelet 50. §-ában

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 (IX.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.


(3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól. 1. fejezet

Záró rendelkezések


55.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


56.§[8] (1) Ez a  rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2)[9] A 6. § 9. pontja és az V. fejezet 2015. január 1-jén lép hatályba.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyi dőben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2000 (XI.02.) önkormányzati rendelete.


Ságvár, 2013. november 29.


         Kecskés Gábor s.k                                                          dr. Schmieder Ibolya s.k

           polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. november 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2013. november 29.


                                                                                                      dr. Schmieder Ibolya s.k

                                                                                                                   jegyző
[1]

Hatályos 2016.01.01-től.

[2]

Módosította a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

[3]

Módosította a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

[4]

Beiktatta a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.


[5]

Módosította a 17/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.

[6]

Beiktatta a 17/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.


[7]

Hatályos 2016.01.01-től.

[8]

Módosította a 4/2014 (II.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.02.07.-től.

[9]

Módosította a 3/2015 (II.05.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.02.06-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
237.4 KB
3. számú melléklet
237.1 KB
1. melléklet
72.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!